{1391} : Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα  Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Έδρα :

Διεύθυνση : Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Επιστήμης της Θάλασσας, 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο : 22510  36802, 36800 Fax : 22510  36809

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα  Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών σύμφωνα με την Υ.Α. 204754/Ζ1/27.11.2018 έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών της Θάλασσας και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών:

 • Να κατανοούν και να μελετούν το σύνολο των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον
 • Να διαθέτουν αφενός γνώσεις μηχανικής της θάλασσας και ωκεανογραφίας για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θάλασσας και ανθρωπίνων κατασκευών και αφετέρου γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων για την κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά
 • Να συνεισφέρουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσίων και παράκτιων βιολογικών (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες) και γεωλογικών πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το τέως τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (πριν την Μετονομασία του σε Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών) είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να ασχοληθούν με οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, σχετικές με τον θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις στους τομείς της οικονομίας και νομοθεσίας, σχετικές με τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που επηρεάζονται από τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών βασικός  εκπαιδευτικός στόχος του  τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει :

 • ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος,
 • ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης των θαλασσίων πόρων, φυσικών και βιολογικών,
 • δυνατότητα συστημικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων και αντίληψης των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα,
 • ικανότητα εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στην μελέτη του θαλάσσιου χώρου και στην εκμετάλλευση των πόρων,
 • επάρκεια στην εκπόνηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • γνώσεις μηχανικής, οικονομίας και νομοθεσίας του θαλάσσιου χώρου.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας συνδυάζουν τις κλασσικές γνώσεις ωκεανογραφίας, με ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, εργαστηρίων και ασκήσεων πεδίου. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν επιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας.

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρει ένα πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης το οποίο περιλαμβάνει. Δύο κύκλους πανεπιστημιακών μαθημάτων:

 • Στον πρώτο κύκλο δίδεται προτεραιότητα σε μαθήματα, που παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις γενικού και ειδικού υποβάθρου και στο σύνολό τους δομούν τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα.
 • Το δεύτερο κύκλο συγκροτούν μαθήματα ειδίκευσης γενικών γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής. Κατά συνέπεια ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα επιστημονικά – επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την απόκτηση του πτυχίου ο/η κάτοχος θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις αρχές και έννοιες των βασικών επιστημών που συνιστούν την Ωκεανογραφία και γενικά τις Θαλάσσιες Επιστήμες.
 • Διαθέτει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και των αλληλεπιδράσεών τους, καθώς επίσης και των βασικών θεωριών και γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του Ωκεανού.
 • Διαθέτει συστημική προσέγγιση των οικοσυστημάτων και αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή.
 • Κατανοεί τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη.
 • Διαθέτει γνώσεις οικονομικών περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Διαθέτει βασικές γνώσεις πάνω στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών.
 • Κατανοεί τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη και την υγεία υδρόβιων παραγωγικών οργανισμών.
 • Κατανοεί την επιστημονική μεθοδολογία και την εφαρμογή της στις θαλάσσιες επιστήμες μέσω της διατύπωσης ερωτημάτων και χρήσης πειραμάτων, παρατηρήσεων και βιβλιογραφικής ανάλυσης για τον έλεγχο υποθέσεων.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει με ασφάλεια τεχνικές πεδίου και εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα επιστημονικά όργανα και μεθόδους.
 • Γνωρίζει, κατανοεί και εφαρμόζει αναλυτικές εργαστηριακές μεθόδους που σχετίζονται με τη βιολογική λειτουργία υδρόβιων οργανισμών, παθογόνων μικροοργανισμών και των ασθενειών που
  προκαλούν.
 • Αναλύει τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας στατιστικά και υπολογιστικά εργαλεία.
 • Χειρίζεται και προγραμματίζει Η/Υ για τις ανάγκες επιστημονικών προβλημάτων.
 • Επεξεργάζεται και αναλύει τηλεπισκοπικά και δορυφορικά δεδομένα.
 • Διεξάγει επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα.
 • Είναι σε θέση να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση στην παράκτια ζώνη και τους ωκεανούς που απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.
 • Συνδυάζει και αναλύει παρατηρήσεις πεδίου και τηλεπισκόπησης καθώς και αποτελέσματα προσομοιώσεων και βιβλιογραφικής έρευνας σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
 • Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις για την ερμηνεία φαινομένων, τη διερεύνηση της ορθότητας υποθέσεων και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη
  βελτίωση της διαχείρισης θαλασσίων πόρων.
 • Εκθέτει τα αποτελέσματα της εργασίας του σε επιστημονικά δομημένο λόγο.
 • Διαθέτει ικανότητα εκπόνησης/επίβλεψης/ελέγχου μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνεισφοράς στην βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
 • Συνδυάζει ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλάσσιων και παράκτιων περιβαλλοντικών διεργασιών με αντίληψη των κοινωνικοοικονομικών τους επιπτώσεων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Γενική Χημεία, Βιολογία, Εισαγωγή στις Γεωεπιστήμες, Εισαγωγή στις Θαλάσσιες Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Αναλυτική Χημεία, Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα και Διαφορικές Εξισώσεις, Στατιστική, Θαλάσσια Οικολογία, Χημική Ωκεανογραφία, Φυσική του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητα, Παράκτια Γεωλογία, Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση,  Ιζηματολογία, Φυσική Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Θαλάσσια Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Υδατοκαλλιέργειες, Εισαγωγή στην Θαλάσσια Βιοτεχνολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μοντέλα Προσομοίωσης, Υδατική Τοξικολογία, Θαλάσσια Κυματική, Θαλάσσιοι Ορυκτοί Πόροι, Αλιευτική Βιολογία, Μικροβιακή Οικολογία, Δυναμική Θαλασσίων Οικοσυστημάτων, Θαλάσσια Οπτική και Τηλεπισκόπηση, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία, Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας, Υφάλμυρα Οικοσυστήματα, Θαλάσσια Οργανική Χημεία, Θαλάσσια Ρύπανση, Αλιευτική Διαχείριση, Παράκτια Μηχανική,  Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης,  Δίκαιο Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Θεωρία και Πρακτική Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι του τμήματος διαθέτουν δυο κατοχυρωμένες επαγγελματικές διεξόδους – αυτές του Ιχθυολόγου και του Περιβαλλοντολόγου – το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών προσφέρει ένα από τα πολύ ‘ισχυρά’ πτυχία στη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διορίζονται στη Δημόσια Διοίκηση ως Περιβαλλοντολόγοι  (Π.Δ.347 «Περί προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» άρθρο 1, παρ 5, ΦΕΚ 315/2003).
 • Διορίζονται επίσης ως Ιχθυολόγοι (Π.Δ.347 «Περί προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» άρθρο 1, παρ 4, ΦΕΚ 315/2003). Καθώς επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τέως τμήματος Επιστημών της Θάλασσας  του  Πανεπιστημίου Αιγαίου προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιχθυολόγου.
 • Η εξειδίκευση που παρέχεται στους φοιτητές του τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών τους επιτρέπει επίσης να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
 • Στην ελεύθερη αγορά εργασίας οι απόφοιτοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. Με απλή αίτησή τους εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ιχθυολόγου). Σημειώνεται ότι η απασχόληση, με αμοιβή, ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 344/2000, «Άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού», ΦΕΚ 297/Α) σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σ ε ιχθυόσκαλες, σε σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών.
 • Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες), σε εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και σε εργαστήρια περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερών Ο.Τ.Α., ιδιωτικά εργαστήρια κ.ά.).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1391

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  130 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.185

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.075

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  16.100

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.880

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ