{0320} : Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών Διοίκησης

Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Έδρα :

Διεύθυνση :  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλειο Κτίριο, Μιχάλων 8   Χίος 82100

Τηλέφωνο: 22710 35130, 22710  35199 E-mail : TDE_Gram_Foit@aegean.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να παράσχει στους φοιτητές τις θεωρητικές εκείνες γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες της Διοίκησης, οι οποίοι θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής.

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία της επόμενης γενιάς managers υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Μιας νέας γενιάς στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, εξοπλισμένων με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου βασίζεται σε δύο Κύκλους Σπουδών που με τα κατάλληλα μαθήματα δημιουργούν προοδευτικά το υπόβαθρο γνώσης των φοιτητών μας – από τη γενική γνώση στην εξειδικευμένη. Ο πρώτος Κύκλος Σπουδών προσφέρει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που διδάσκονται κυρίως στα δύο πρώτα έτη του Προγράμματος.

Ο δεύτερος Κύκλος Σπουδών, και με βάση τις αποκτηθείσες βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα, στα πλαίσια Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης και μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής. Στόχος των μαθημάτων και των δύο Κύκλων Σπουδών είναι να προσφέρουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων: α) επιστημολογικά (ως προς το πεδίο που αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης των μαθημάτων) β) μεθοδολογικά (ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και μελετούν το εν λόγω αντικείμενο).

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές μίας εκ των τριών ακόλουθων κατευθύνσεων:

α). Λογιστική – Χρηματοοικονομική

β). Διοίκησης

γ). Τουρισμός. Η κατεύθυνση (γ) διατηρείται  μόνο για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν την δημοσίευση του νόμου 4452 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄15.02.2017).   Η κατεύθυνση “Τουρισμός” δεν θα προσφέρεται στους φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 και εφεξής. Διότι από το ακαδ. έτος 2017-18  η ανωτέρω κατεύθυνση  συγκροτείται σε ξεχωριστό τμήμα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

 • Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους τα οποία σε συνδυασμό με το διδαχθέντα τρόπο σκέψης τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
 • Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μέσα από την επιλογή, είτε κατεύθυνσης σπουδών, είτε του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής, το πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχει τους εξής γενικούς, για όλες τις επιλογές, στόχους:

 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τον βοηθά να κατανοήσει τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας.
 • Να εκπαιδευτεί στις μεθόδους της οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων και απόψεων του, για να είναι ικανός για επιστημονική επικοινωνία.
 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση των ορθολογικών μεθόδων επιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
 • Να ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τον απασχολήσουν στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, αφού το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θεωρεί ότι μέγιστο αξίωμα της εκπαίδευσης που παρέχει είναι η κοινωνική ωφελιμότητα και ανθρωπιστική ουσία της επιστήμης.
 • Τέλος, να εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις που δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους φοιτητές θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις του.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στη διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών και των οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομιών, η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η είσοδος της νέας οικονομίας, είναι τα στοιχεία του προσφάτου παρελθόντος που σηματοδοτούν τις προκλήσεις του σήμερα. Η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, τα ζητήματα της ηθικής στον επιχειρησιακό στίβο και η συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, είναι οι προκλήσεις του σήμερα. Η πρόκληση ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να ισορροπήσει μεταξύ της παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως διαμορφωμένου χώρου και των αλλαγών που έρχονται.

Το μεταβαλλόμενο προφίλ των συγχρόνων επιχειρήσεων θέτει διαρκείς απαιτήσεις εισαγωγής νέων μαθημάτων, μα και κατευθύνσεων, στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς αναθεώρησης του προγράμματος, που στοχεύει στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και πληροφόρησης στο μελλοντικό στέλεχος. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και να προωθεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Τα Προγράμματα Σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :  

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

 • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
 • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.
 • Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με τον  Οδηγό Σπουδών του τμήματος, με την περάτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι  διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε μια ευρεία γκάμα αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λήψη Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μάρκετινγκ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ανθρώπινοι Πόροι
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0320

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  250 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.140

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 7.925

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.325

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.600

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ