{0294} : Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/02/2024

Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Υγείας και Αγωγής

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Ελευθ. Βενιζέλου  70, Καλλιθέα, 176 71

Τηλέφωνο: 210 9549111,  210 9549114  facebook.com/CareerOfficeHua

Σκοπός του τμήματος :

Η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας – Διατροφής στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και στην εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, αθλουμένων, καθώς και στην Κοινότητα και στη Βιομηχανία Τροφίμων.

Στόχος της Σχολής είναι την χάραξη πολιτικής σε θέματα που αφορούν τη σχέση της διατροφής με την υγεία του ανθρώπου με συνεχή υποστήριξη κοινωνικών ομάδων σε θέματα σίτισης και διατροφικής φροντίδας καθώς και συνεργασιών με παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την  κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας και της Διατροφής για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης μεμονωμένων ατόμων, αλλά και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, νεογνών, βρεφών, παιδιών, και εφήβων, αθλουμένων, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής και συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής, του Μεταβολισμού, της Παθοφυσιολογίας, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογιας, και της επιστήμης των Τροφίμων, συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στη διατροφή και την υγεία.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα αποφοίτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει γνώσεις και αναπτύσσει  δεξιότητες και ικανότητες που αναφέρονται στη συνέχεια αναλυτικά:

Γνώσεις

 • Παροχή γνώσεων σε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα πληροφοριών, στο οποίο εμπεριέχονται δεδομένα από τις βιολογικές και ιατρικές Επιστήμες, τις Επιστήμες τροφίμων και τις κοινωνικές Επιστήμες.
 • Παροχή γνώσεων που λαμβάνουν υπόψη την εξελικτική δυναμική του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας-Διατροφής, τόσο στη βασική έρευνα, όσο και στην επιδημιολογία και στην κλινική τους εφαρμογή.
 • Αναλυτική και προηγμένη γνώση του επιστημονικού γνωστικού πεδίου της Διαιτολογίας – Διατροφής σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο, σε γενικές και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
 • Παροχή γνώσεων που αναγνωρίζουν τη σύνδεση και την αλληλουχία των διαστάσεων της πρόληψης, της προαγωγής της υγείας και της θεραπείας.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επίδραση της τροφής στη φυσιολογία και τον μεταβολισμό σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.
 • Παροχή γνώσεων στο περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας της διατροφικής φροντίδας. Επίσης, παρέχονται γνώσεις για την υποστήριξη της θρέψης ασθενών και την εφαρμογή της τεχνητής σίτισης, καθώς και την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική ασθενών και ομάδων του πληθυσμού σχετικά με αλλαγές των διατροφικών τους συνηθειών.
 • Παροχή συνόλου εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν τα είδη και τις ιδιότητες των τροφίμων και των μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και των φαρμάκων καθώς και τη σύνδεση μεταξύ της Επιστήμης της Τεχνολογίας των Τροφίμων και της Επιστήμης της Διατροφής.
 • Παροχή συνόλου γνώσεων σχετικά με τη νομοθεσία, την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων, καθώς και για τη διασφάλιση ποιότητας μονάδων σίτισης.
 • Παροχή συνόλου γνώσεων μεθοδολογίας της έρευνας και των αρχών σχεδιασμού ερευνητικών πρωτοκόλλων σχετικά με θέματα διατροφής, τροποποίηση τρόπου ζωής και υγείας.
 • Παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της κλιματική αλλαγής, της αντιμετώπισης διατροφικών κρίσεων, της βιώσιμης γεωργίας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της αντιμετώπισης του φαινομένου της παγκόσμιας πείνας, και της προαγωγής της ποιότητας της διατροφής των πληθυσμών.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την ελληνική διατροφική και πολιτιστική παράδοση, την Μεσογειακή διατροφή και την ελληνική βιοποικιλότητα.

Δεξιότητες

 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους να αναλύουν και προσαρμόζουν τις γνώσεις τους προκειμένου να παρέχουν επιστημονική, βασισμένη σε αποδείξεις τεκμηρίωση των θεμάτων μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης σχετικά με τις επιδράσεις της τροφής στην υγεία και την ευρωστία ατόμων και ομάδων πληθυσμού.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους να εφαρμόζουν τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας στη σίτιση ομάδων πληθυσμού ή ατόμων και συγκεκριμένα:
  • να αξιολογούν τη διατροφική κατάσταση, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης
  •  να διαγιγνώσκουν το διατροφικό πρόβλημα και να παρεμβαίνουν με εμπεριστατωμένες μεθόδους.
  •  να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν ερευνητικά ευρήματα και επιτυχημένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας.
  • να παρακολουθούν με κατάλληλους δείκτες και να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και να αναδιαμορφώνουν κατάλληλα τους στόχους τους.
  • να εφαρμόζουν διατροφικές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις πολιτισμικές και άλλες ανάγκες ατόμων και ομάδων του πληθυσμού.
  • να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στις διατροφικές παρεμβάσεις και συνολικά στη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας.

Ικανότητες

 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να συνεχίζουν με αυτονομία να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους σε υψηλότερο επίπεδο.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σχετικά με τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και με διεπιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που προκύπτουν.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων παρεμβάσεων.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε κλινικά ή/και βιβλιογραφικά επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των πρακτικών που ακολουθούνται στον επαγγελματικό χώρο.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση ομάδων ή/και ατόμων σε θέματα διατροφής, αλλά και της δυνατότητας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να εργάζονται με ασφάλεια, αποδοτικότητα και εχεμύθεια, χωρίς προκαταλήψεις αναγνωρίζοντας τα νομικά και ηθικά όρια του επαγγέλματός τους.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να συνεργάζονται στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων με άλλες επιστημονικές ειδικότητες, συνεισφέροντας στα θέματα διατροφής.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να ασκούν διοίκηση και οικονομική διαχείριση μονάδων μαζικής εστίασης.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να σχεδιάζουν προγράμματα και πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση ή στη διατήρηση της βέλτιστης υγείας ατόμων ή/και ομάδων του πληθυσμού.
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την προώθηση ασφαλών και υγιεινών διαιτητικών επιλογών για άτομα ή/και ομάδες του πληθυσμού.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία Κυττάρου, Γενική Χημεία, Εισαγωγή στην Διατροφή, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Οικονομικά, Ψυχολογία, Φυσική, Χημεία Τροφίμων, Γενική Μικροβιολογία, Διατροφική Αξιολόγηση, Διατροφή στα στάδια της ζωής, Διατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στην Κλινική Διατροφή, Ανθρωπολογία της Διατροφής,  Διατροφή και Άσκηση, Διαταραχές ρύθμισης ενέργειας και μεταβολισμού, Κλινική Παιδιατρική διατροφή, Ανοσολογία και διατροφή, Βιοχημεία τροφίμων, Νομοθεσία τροφίμων, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, Μάρκετινγκ, Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και θρεπτικών συστατικών, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής
 • Ανάπτυξη προϊόντων – ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή/και της ασφάλειας υπαρχόντων προϊόντων
 • Τεχνικές πώλησης – τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων
 • Διασφάλιση ποιότητας – ανάλυση συστατικών προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα
 • Διεθνής παρουσία – βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων που χρησιμοποιούν μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών (π.χ. Π.Ο.Υ.)
 • Κανονισμοί – ανάπτυξη πολιτικών και επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων
 • Διοίκηση – οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων
 • Βασική έρευνα, εκπαίδευση

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Διαιτολογίας & Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το   Π.Δ. 311, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221 τ.Α’/29.10.1997  και στο Π.Δ. 133 ΦΕΚ 213/01.10.2014 τ.Α΄ (Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων – Διαιτολόγων. Web Site:  http://www.ed-de.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0294

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  68 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 24 %   

Φυσική : 24 %   

Χημεία : 26 %   

Βιολογία  : 26 %   

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος β) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %  

Νέα Ελληνικά : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.808

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.782

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.630

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.700

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ