{0356} : Γεωγραφίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/02/2024

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Τμήμα Γεωγραφίας (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας: Ελ.Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9549150, 210 9549151 Fax: 210 9514759 Ε-mail: geosec@hua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το χώρο. Επίσης οι σπουδαστές καταρτίζονται στην ανάλυση και ερμηνεία της συγκρότησης του χώρου ως υπόβαθρο για παρέμβαση.

Η επιστήμη της Γεωγραφίας διερευνά πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον από τις φυσικές διεργασίες αλλά και πώς ο άνθρωπος επιδρά θετικά ή αρνητικά σε αυτό. Μελετά, επίσης, πώς οι πολιτισμοί και οι κοινωνίες διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Αποτελεί ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο με σημεία τομής με πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά πεδία, όπως η γεωμορφολογία, η κλιματολογία, η χαρτογραφία, η επιστήμη των γεωγραφικών πληροφοριών, η τηλεπισκόπηση, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημογραφία, η πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η διαθεματικότητα του πεδίου της Γεωγραφίας, το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ένας γεωγράφος, παράλληλα με τη συνδυαστική σκέψη που καλείται να αναπτύξει που καθιστούν τη Γεωγραφία ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο σπουδών. Στις μέρες μας η τάση, αλλάζει προκρίνοντας σε προπτυχιακό επίπεδο την ευρυμάθεια και την απόκτηση γνώσεων που επιτρέπουν την πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση των επιστημονικών θεμάτων, έναντι της εξειδίκευσης που αποκτάται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να προσεγγίζει τα θέματα με τρόπο πολύπλευρο. Παράλληλα, είναι σε θέση να κατανοεί κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και άπτονται είτε της ανθρώπινης είτε της φυσικής γεωγραφίας, όπως η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, θέματα δημογραφίας και πληθυσμιακών μεταβολών, το ζήτημα της μετανάστευσης, θέματα χωροταξίας ή χωρικού σχεδιασμού, τηλεπισκόπησης.

Επιπλέον, μέσα από έρευνες πεδίου και εργαστηριακές ασκήσεις ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχει κατακτήσει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται  για τη διενέργεια μιας δειγματοληπτικής έρευνας, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την οπτικοποίηση ή χαρτογράφησή τους.

Το επιστημονικό αντικείμενο της Γεωγραφίας συγκροτείται από τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες:

 • φυσικής γεωγραφίας (γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία, κ.α),
 • ανθρώπινης γεωγραφίας  (οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ιστορική, και πολιτισμική γεωγραφία),
 • εφαρμοσμένης γεωγραφίας / προγραμματισμού και διαχείρισης του χώρου  (αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, χωροταξία, διαχείριση περιβάλλοντος κ.α).

Στοιχεία αυτών των αντικειμένων αξιοποιούνται κατά συνθετικό τρόπο  στη γεωγραφία  συγκεκριμένων τόπων και περιφερειών (γεωγραφία Ελλάδας, Βαλκανίων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής κλπ). Τέλος στα παραπάνω γνωστικά πεδία προστίθενται η γεωπληροφορική, η στατιστική, η χαρτογραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), η τηλεπισκόπιση / τηλεανίχνευση, κ.α.

Το  Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση καλύπτει τα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών και αποτελείται αποκλειστικά από υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα υποδομής, εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδες έννοιες της γεωγραφίας και τους βοηθούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Η δεύτερη φάση η οποία καλύπτει τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης, τα οποία ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές: α). φυσική γεωγραφία, β) ανθρώπινη γεωγραφία, γ) σχεδιασμός του χώρου και δ) γεωπληροφορική. Ειδικά στο ΣΤ΄ εξάμηνο, προσφέρεται ένα συνθετικό μάθημα, το Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα, που αποσκοπεί στη σύνθεση γνώσεων από διαφορετικά μαθήματα και αποτελεί συνδυασμό ασκήσεων γραφείου και πεδίου.

Κατά τη διάρκεια των ΣΤ΄, Ζ΄ ή Η΄ εξαμήνων δίνεται, σε όσους φοιτητές το επιθυμούν, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένους φορείς.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές από την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών σχετίζονται με:

 • την απόκτηση βασικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας αξιοποιώντας τις για την επίλυση πάσης φύσεως γεωγραφικών θεμάτων.
 •  την εξοικείωση με τη μεθοδολογία της γεωγραφικής έρευνας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία κατά τη συγγραφή εργασιών και κυρίως της πτυχιακής τους εργασίας.
 • την κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Γεωγραφίας μέσω της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσω των εργασιών που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν πρωτογενή δεδομένα και πληροφορίες, μέσω και της χρήσης των παραίτητων τεχνολογιών (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνικές τηλεπισκόπησης, λογισμικών στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων κ.α.).
 • την απόκτηση δεξιότητων χαρτογραφικής αποτύπωσης τόσο φυσικογεωγραφικών, όσο και ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων.
 • την ικανότητα να ιεραρχούν τις μαθησιακές τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ενισχύοντας την δεξιότητα της μαθησιακής αυτορρύθμισης και αυτονομίας.
 • την αποτελεσματική επικοινωνία με διάφορες ομάδες του πληθυσμού, μέσω της κοινωνικής ενσυναίσθησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
 • την απόκτηση ικανότητας να εργάζονται ως μέλη μιας ομάδας και να συνεισφέρουν σε θέματα διαχείρισης του χώρου σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα.
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής ευελιξίας και επαγγελματικής προσαρμοστικότητας (κυρίως μέσω της Πρακτικής Άσκησης).

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Γεωγραφίας  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία, Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία, Οικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία, Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Φυσική Γεωγραφία-Κλιματολογία, Κοινωνική Γεωγραφία, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Αστική Γεωγραφία, Περιβάλλον και Οικολογία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Χωρική Στατιστική, Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου. του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες
 • Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) -Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 • Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ι.Ε.Κ. -Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Στρατιωτικές Σχολές
 • Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων
 • Στατιστικές Υπηρεσίες
 • Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Μελετητικά γραφεία
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν ακόμη σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέας σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους., σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου,   κατοχυρώνονται νομοθετικά με το   Π.Δ. 147 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124  τ.Α’/04.06.2002.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0356

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  75 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 25 %  

Μαθηματικά: 25 %  

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Μαθηματικά : 25 %  

Πληροφορική : 25 %  

Οικονομία  : 25 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς  α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %  

Νέα Ελληνικά : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.375

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.775

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.725

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.125

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ