{0144} : Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 09/03/2024

Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης(Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Ελευθ. Βενιζέλου 70, Αθήνα 17671

Τηλέφωνο: 210 9549117,  210 9549100  Ε-mail:  hsec@hua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών οικιακής οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας. Το τμήμα, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Η Οικιακή Οικονομία είναι ένα επιστημονικό πεδίο, το οποίο εμπίπτει στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αντλεί τη θεματολογία της από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης και βιώσιμης διαβίωσης των ατόμων, των οικογενειών και των ανθρωπίνων κοινοτήτων. Οι ιστορικές της καταβολές τοποθετούν την Οικιακή Οικονομία στο πλαίσιο του οίκου. Στον 21ο αιώνα οι έννοιες αυτές επεκτείνονται και συμπεριλαμβάνουν τα ευρύτερα περιβάλλοντα διαβίωσης, καθώς αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ότι οι δυνατότητες, οι επιλογές και οι προτεραιότητες των ατόμων και των οικογενειών προκαλούν επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τον οίκο και φτάνοντας μέχρι τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σήμερα, η Οικιακή Οικονομία αντλεί θέματα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, συνθέτοντάς τα μέσα από τη διεπιστημονική έρευνα. Αυτή η σύνθεση είναι αναγκαία καθώς τα φαινόμενα και οι προκλήσεις της καθημερινής ζωής, συνήθως, δεν είναι μονοδιάστατα. Η Οικιακή Οικονομία διαμορφώνει τη θεματολογία της από:

 • την επιστήμη του καταναλωτή και την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού,
 • την οικιακή τεχνολογία και τη βιωσιμότητα του οικιακού χώρου,
 • τη στέγαση, την κατοικία και τη φιλοξενία,
 • τη διαιτολογία, την επιστήμη των τροφίμων και την υγεία,
 • την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και τη μελέτη της οικογένειας,
 • την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Το γεγονός ότι η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, ως προς τη θεματολογία που διαπραγματεύεται, της προσδίδει επιστημονικά και ερευνητικά πλεονεκτήματα που επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων προσεγγίσεων και ερμηνειών του γνωστικού της πεδίου, σχετικών με το περιεχόμενό της. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας, συνδυαζόμενος με τον στόχο της επίτευξης βέλτιστης και βιώσιμης διαβίωσης του σημερινού ανθρώπου, σημαίνει ότι η Οικιακή Οικονομία ως επιστήμη, με πρακτικές προεκτάσεις και εφαρμόσιμες προτάσεις, δύναται να ενισχύσει τους  ποιοτικούς δείκτες διαβίωσης του ανθρώπου στους περισσότερους κοινωνικούς τομείς της καθημερινής του δράσης, μέσω της παρέμβασης και του μετασχηματισμού πολιτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών,οικολογικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και τεχνολογικών συστημάτων, σε τοπικό ή/και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, διαρθρώνεται ως εξής: Σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) οι φοιτητές παρακολουθούν έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα. Σε κάθε ένα από τα εξάμηνα Ε΄, ΣΤ΄, και Ζ΄ οι φοιτητές παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής.

Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ταξινομούνται σε τρεις ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας:

 1. Μαθήματα Οικονομίας και Διοίκησης,
 2. Μαθήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Ανάπτυξης και
 3. Μαθήματα Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Συνεπώς, οι φοιτητές καλούνται, σε κάθε ένα από τα Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνα, να επιλέξουν τρία (3) μαθήματα από τις παραπάνω ομάδες μαθημάτων γνωστικής συνάφειας ως εξής: Δύο (2) μαθήματα επιλογής από όποια προαναφερθείσα ομάδα μαθημάτων επιθυμούν και ένα (1) μάθημα από μία διαφορετική ομάδα. Mέσω της ομαδοποίησης των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής με γνωστική συνάφεια, ο κάθε φοιτητής δύναται να «οικοδομήσει» έως και δύο επιστημονικά προφίλ, ενδυναμώνοντας τις μετέπειτα επαγγελματικές του επιλογές, καθώς, παρά τη διεπιστημονική φυσιογνωμία του, το Τμήμα προσφέρει ενιαίο τίτλο σπουδών σε ό,τι αφορά στις προπτυχιακές σπουδές

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, όπως: ψυχολογία και παιδαγωγική επιστήμη, πολιτισμός, οικονομικά, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας και διατροφή. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, οι φοιτητές του Τμήματος αναμένεται:

Σε επίπεδο γνώσεων και κατανόησης των επιστημονικών πεδίων:

 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε τομείς όπως η διαχείριση των οικονομικών, η συμπεριφορά καταναλωτή, η μελέτη της οικογένειας, η βιώσιμη κατανάλωση, η διαχείριση περιβάλλοντος, η διατροφή και η υγεία, προκειμένου να δώσουν βασικές κατευθύνσεις στα άτομα ώστε αυτά να μπορούν να επιλέγουν πιο βιώσιμους τρόπους διαβίωσης που θα διασφαλίζουν  την προσωπική και οικογενειακή τους ευημερία.
 • Να αναγνωρίζουν τις ποικίλες ανάγκες για τη διασφάλιση της ευζωίας και της ευημερίας της οικογένειας συνολικά, αλλά και των μελών της οικογένειας ξεχωριστά, στα διάφορα στάδια του κύκλου της ζωής τους, και να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, μέσα από την ατομική προσπάθεια και εξάσκηση, τις κοινές οικογενειακές αποφάσεις, της κοινωνικές στρατηγικές και τις εθνικές πολιτικές που αφορούν στον χώρο εργασίας, στο σχολείο κ.λπ.
 • Να οικειωθούν ικανοποιητικά με τη μεθοδολογία της έρευνας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν ερευνητικά εργαλεία κατά την συγγραφή εργασιών και κυρίως της πτυχιακής τους εργασίας.
 • Να αναγνωρίζουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να σχεδιάζουν τα βήματα που είναι αναγκαία για την επίτευξη καινοτόμων και πρωτοποριακών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Να διαθέτουν ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση ώστε να μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να είναι σε θέση να προβούν σε κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων στον χώρο της Οικιακής Οικονομίας και της Οικολογίας μέσω της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Να καταστούν ικανοί να ιεραρχούν τις μαθησιακές τους ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, ενισχύοντας την δεξιότητα της μαθησιακής αυτορρύθμισης και αυτονομίας.
 • Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με διάφορες ομάδες του πληθυσμού, μέσω της κοινωνικής ενσυναίσθησης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
 • Να εργάζονται ως μέλη μιας ομάδας για τη διαμόρφωση προγραμμάτων ή άλλων πρωτοβουλιών που θα συνεισφέρουν στην προαγωγή βιώσιμων και υγιών καταναλωτικών συμπροφορών αλλά και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Να είναι σε θέση, μέσω των εργασιών που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, μέσω και της χρήσης των
  απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Να καθίστανται ικανοί να συμβάλλουν, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, στην προαγωγή της τεχνολογικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής προόδου της κοινωνίας της γνώσης.
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής ευελιξίας και επαγγελματικής προσαρμοστικότητας.
 • Να συνδέουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις που λαμβάνουν στο Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στις σπουδές στους σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στον χώρο των Οικονομικών, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας και Διατροφής, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, της Ειδικής Αγωγής, την μελέτη των φύλων κ.ά.

Να σημειωθεί ότι Υ.Α. Αριθμ. 158540/Ζ1 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5313 τ.Β’/03.12.2020 επέρχεται Μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος παραμένει ως έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 2 του π.δ. 206/92 (Α΄97).

Εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

Προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.

Συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, την διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.

Βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.

Διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανάπτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού – τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.

Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα πτυχία που θα εκδίδονται από το Τμήμα θα φέρουν τη νέα ονομασία του, ασχέτως του έτους εισαγωγής σε αυτό.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιολογία, Κοινωνιολογία της οικογένειας, Υπολογιστικά μαθηματικά, Οικιακή τεχνολογία, Ιστορία του πολιτισμού, Πληροφορική: υπολογιστές & τεχνολογίες διαδικτύου, Εφοδιαστική και εξυπηρέτηση πελατών, Ξένη γλώσσα, Φυσιολογία ανθρώπου, Ιστορία & φιλοσοφία της επιστήμης της οικιακής οικονομίας, Χημεία & τεχνολογία τροφίμων, Μικροοικονομική, Στατιστική και Εφαρμογές, Περιβαλλοντική Βιολογία, Βασικές αρχές διατροφής του ανθρώπου, Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Μακροοικονομική  Ψυχολογία, Οικολογική διαχείριση κατοικιών, οικισμών & πόλεων, Διατροφή στα στάδια της ζωής,  Οικονομικά του καταναλωτή και της επιχείρησης, Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, Αγροτική οικονομική, Οικονομική της περιφερειακής ανάπτυξης, Οικονομικά της οικογένειας, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκπαιδευτική πολιτική, Marketing – έρευνα αγοράς, Διαχείριση περιβάλλοντος, Ήπιες μορφές τουρισμού, Φυσικοί πόροι, Προληπτική ιατρική – αγωγή υγείας, Οικονομικά του περιβάλλοντος, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι κλάδοι απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος, εκτός της εκπαίδευσης (Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας και συναφών αντικειμένων – ΠΕ80) είναι: εμπορικές επιχειρήσεις, πολιτιστικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις, γραφεία συμβούλων, τράπεζες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις και επιμελητήρια, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κ.ά.

Το πρόγραμμα σπουδών υποβοηθά τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών, τα οποία αφορούν:

 • στην εγγραφή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο (Αποφ. Συνεδρ. Οικον. Επιμ. Ελλάδος-Κ/87/19-2-2013) και
 • στην πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας.

Ενισχύει επίσης την προσπάθεια διεύρυνσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως είναι, για παράδειγμα, ο Τουρισμός ή η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ο Πολιτισμός, μέσω σύναψης συμφώνων συνεργασίας με αντίστοιχους Επαγγελματικούς, Αναπτυξιακούς και Θεσμικούς Φορείς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται κατά μεγάλη πλειοψηφία ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση  (δευτεροβάθμια  εκπαίδευση στον κλάδος ΠΕ 15).

Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργαστούν:

 • ως υπάλληλοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας),
 • στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
 • στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του  Χαροκόπειου   Πανεπιστημίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των   πτυχιούχων Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας είναι  αντίστοιχα,  του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
 • Για παράδειγμα, αν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Επιπλέον για την δυνατότητα άσκησης του οικονομικού επαγγέλματος, αυτή  διέπεται από την παρακάτω  νομοθεσία:

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

,

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Επιστημόνων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. web site: http://home-eco-science.blogspot.com
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής  

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0144

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  89 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 23 %  

Μαθηματικά : 30 %  

Πληροφορική : 20 %  

Οικονομία  : 27 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομέας: Διοίκησης και Οικονομίας. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.049

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.451

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.020

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.610

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ