{0346} : Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Σύμφωνα με  το Π.Δ. 52 (ΦΕΚ 131 τ.Α’/08.07.2022) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/07/2022

Πανεπιστήμιο  Πάτρας 

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων  Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)

Έδρα :

Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2  30100 Αγρίνιο

Τηλέφωνο:  26410 74121, 74108-9, 47151, Fax: 26410 74179,  Ε-mail: gramdeapt@cc.uoi.gr

Σκοπός του τμήματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων  του Πανεπιστημίου  Πατρών παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Στόχος του είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροτικού και μεταποιητικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και  Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, την παραγωγή, την μεταποίηση και την πώληση/διάθεση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με ιδιαίτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών και την ανάπτυξη νέων μοντέλων αγροτικής επιχειρηματικότητας στη βάση ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και της καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών 5ετούς διάρκειας στοχεύει: στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, στη δημιουργία νέων μοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων, στην ορθολογική χρήση των αγροτικών και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, και στην αναζήτηση προϊόντων που να ανταποκρίνονται στο αίτημα της εποχής μας για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Το Τμήμα αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και τη δική του εμπειρία, ανέπτυξε μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και ανανέωσης, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών  το οποίο παρέχει σημαντικό υπόβαθρο γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις μονάδες που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροδιατροφικά προϊόντα. Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει παράλληλα μαθήματα οικονομικού, γεωπονικού και τεχνολογικού περιεχομένου.

Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, κ.ά.) και Marketing (Αρχές και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κ.ά.)
 • Οικονομικά (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνές Εμπόριο), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Συνεταιριστική Οικονομία, Ανάλυση Τιμών), Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά (Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κ.ά.).
 • Γεωπονία (Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες), Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος (Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων) κ.ά.
 • Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
 • Αντικείμενα βασικών επιστημών (Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία) και Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του στοχεύει:

 • στη σύγχρονη ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν διοικητικά σύγχρονες επιχειρήσεις και οικονομικούς οργανισμούς, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό κλάδο
 • στον εφοδιασμό των αποφοίτων με ειδικότερες γνώσεις για την υποστήριξη νέων μοντέλων αγροτικής επιχειρηματικότητας, για την ορθολογική χρήση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της υπαίθρου και για την αναζήτηση προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

Για την σπουδή της οργάνωσης και της διαχείρισης των αγροτικών και φυσικών πόρων, όπως και της διοίκησης των αγροτικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, απαιτείται συνολικότερη γνώση για την αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, τις συνθήκες παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και προώθησής τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Για τον σκοπό αυτό, στο Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζονται γνώσεις επιχειρηματικού, οικονομικού και αναπτυξιακού, γεωπονικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα εξειδίκευσης νέων στελεχών διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων, μεταποιητικών βιομηχανιών, επιχειρήσεων τροφίμων, συνεταιρισμών και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οι φοιτητές είναι σε θέση:

 • Να έχουν θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και στα επιμέρους αντικείμενα που συνθέτουν το γνωστικό αυτό αντικείμενο (οργάνωση και διοίκηση παραγωγής, επιχειρηματική στρατηγική, οργανωσιακή συμπεριφορά, μάρκετινγκ, διασφάλιση ποιότητας, επιχειρησιακή έρευνα, λογιστικά κ.ά.).
 • Να έχουν επίσης γενικότερες γνώσεις οικονομικών και ειδικότερες γνώσεις για την αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων τροφίμων.
 • Να έχουν την επάρκεια για τη διοικητική και διαχειριστική στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις και δραστηριότητες του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Να έχουν την ικανότητα αντίληψης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων συναφών με το γνωστικό τους πεδίο.
 • Να διαθέτουν δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογής υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης, στην βάση των γνώσεων που διαθέτουν στην στατιστική και σε σχετικά πληροφορικά συστήματα.
 • Να έχουν αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες και αυτονομία διαχείρισής τους, που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την επιστημονική εκπαίδευση σε επόμενο κύκλο σπουδών.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141880/Ζ1 (ΦΕΚ 4376 τ.Β΄/02.10.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οικονομικά (Μικροοικονομία – Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική, Συνεταιριστική Οικονομία και Ανάλυση Τιμών. Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Παραγωγής, κτλ.). Marketing (Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κτλ.). Περιφερειακή και διεθνής Ανάπτυξη των Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους: Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κτλ.). Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κτλ.). Γεωργία, Ζωική Παραγωγή, Διαχείριση Περιβάλλοντος, κτλ. Μαθήματα Βασικών Επιστημών όπως: Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

 • Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες )
 • Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς
 • Ως ελεύθεροι  επαγγελματίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις
 • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

 • Ως διοικητικά στελέχη στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών – σε αγροτικές επιχειρήσεις ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών για την γεωργία, σε εμπορικές επιχειρήσεις πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων κλπ.
 • Σε θέσεις διοίκησης και οικονομικών σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντίστοιχα Ινστιτούτα), καθώς και ειδικά σε γεωργικούς
  συνεταιρισμούς και οργανισμούς.
 • Ως στελέχη σε Τράπεζες, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και σε γραφεία μελετών, σε οικονομικούς ή αναπτυξιακούς οργανισμούς, καθώς και στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (ειδικά
  σε τομείς αγροτικής πολιτικής και σχεδιασμού)

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων  του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα  να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77888/Ζ1 ΦΕΚ 2877 τ.Β’/01.07.2021

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0346

Θέσεις εισακτέων για το  ακαδ. έτος 2022-2023: Χωρίς εισακτέους (από ΦΕΚ 2370 τ.Β’/15.05.2022)

Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία επιδόσεων υποψηφίων από το 2020

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 12.350

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 4.575

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 6.505

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 5.345

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ