{0186} : Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

Έδρα:

Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β΄ – Πανεπιστημιούπολη 69 100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:  25310 39426, 25310 39458 Email: info@bscc.duth.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Tο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει:

 • Α κύκλος (Α – Δ Εξάμηνο )
 • Β Κύκλος  (Ε- Η Εξάμηνο)

Κατεύθυνση  Βουλγάρικης Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

Κατεύθυνση Ρουμάνικης Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

Κατεύθυνση Ρώσικης  Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

Κατεύθυνση Τουρκικής  Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού.

Κάθε φοιτητής δηλώνει με σειρά προτεραιότητας και τις 4 κατευθύνσεις κατά την εγγραφή του. Η τελική κατάταξη, με βάση απόφαση της Συγκλήτου  θα γίνεται με βάση το βαθμό πρόσβασης των εισαγωγικών εξετάσεων ως εξής:

  • το 45% των εγγεγραμμένων  θα γίνεται δεκτό στην Ρωσική κατεύθυνση
  • το 25% των εγγεγραμμένων  θα γίνεται δεκτό στην Τουρκική κατεύθυνση
  • το 15% των εγγεγραμμένων  θα γίνεται δεκτό στην Βουλγαρική κατεύθυνση
  • το 15% των εγγεγραμμένων  θα γίνεται δεκτό στην Ρουμανική κατεύθυνση.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».

Ενδεικτικά Μαθήματα:

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη λαογραφία, Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης, Εισαγωγή στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, Εισαγωγή στο δίκαιο και την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, Μυθολογίες των λαών του Παρευξείνιου χώρου, Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου, Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου, Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου, Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου,  Μάθηση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού, Εισαγωγή στον κόσμο του Ισλάμ, Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Διπλωματική Ιστορία, Ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία, Οι παρευξείνιες χώρες στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση, Επιλογή 1 από τις 4 παρευξείνιες γλώσσες: (Ρωσική γλώσσα, Τουρκική γλώσσα, Βουλγαρική γλώσσα, Ρουμανική γλώσσα), κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, εμπειρογνώμονες.
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και νεοπροσφύγων. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των  αποφοίτων του τμήματος  ορίζονται και προβλέπονται με το  Π.Δ. 78/2009, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95 τ.Α’/22.06.2009.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0186

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.500

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.200

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ