{0360} : Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/07/2024

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

Τμήμα Γεωπονίας  Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου, 384 46 Ν. Ιωνία, Μαγνησία

Τηλέφωνο: 24210 93011  Fax:  24210 93157  E-mail: g-apae@apae.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος, είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στη μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της εκτροφής υδρόβιων ζωικών οργανισμών, με ταυτόχρονη αειφορική διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήματος και προστασία του περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στη μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, με ταυτόχρονη αειφορική προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών, χημικών, τεχνικών, οικονομικών και βιολογικών αντικειμένων καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, καθώς και την αειφορική διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 • Αλιεία,
 • Υδρόβια Ζωική και Φυτική Παραγωγή,
 • Τεχνολογία και Εμπορία Αλιευμάτων και
 • Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους να:

 • Αναλύουν τις βασικές δομές του υδάτινου περιβάλλοντος και της σχέσης του με την αλιευτική παραγωγή και την εκτροφή ιχθύων και να αντιλαμβάνονται το υδάτινο περιβάλλον και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και τη διατήρησή του.
 • Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων (στη θεωρητική και εφαρμοσμένη διάστασή της) για τη μελέτη σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων και να αξιολογούν εναλλακτικές πολιτικές για την επίλυσή του.
 • Ακολουθούν επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς,
 • Ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου.

Ταυτόχρονα οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν κριτική σκέψη, αξίες, συλλογική γνώση και θέληση για κοινωνική προσφορά.  Αναλυτικότερα, οι στόχοι σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος είναι:
Απόκτηση Γνώσεων

 • Απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε πεδία που αποτελούν τον κορμό της ιχθυολογίας (παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών προϊόντων), και της αειφορικής προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου οικοσυστήματος, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την πολυπλοκότητα και τη διεπιστημονικότητα των θεμάτων που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Τμήματος.
 • Διάχυση στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων και επιστημονικής μεθοδολογίας σε εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων, υδάτινο περιβάλλον, υδρόβιοι οργανισμοί), ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν, να μεταδίδουν και να εφαρμόζουν τεχνογνωσία και τεχνολογική καινοτομία σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών προϊόντων.
 • Απόκτηση πρακτικών, εμπειρικών γνώσεων και δεξιοτήτων για να μπορούν να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους και να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου.
 • Σύνδεση με παραγωγικούς φορείς και διερεύνηση των ερευνητικών δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα.

Καλλιέργεια Δεξιοτήτων

 • Δυνατότητα κατανόησης των σύγχρονων προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα, εκτροφή ιχθύων και διαχείριση παράκτιας ζώνης και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 • Δυνατότητα κατανόησης του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος γενικότερα.
 • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης, εφαρμογής και μετάδοσης τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών στον κλάδο της διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 • Δυνατότητα αντίληψης του υδάτινου περιβάλλοντος και των παραγόντων που καθορίζουν την «συμπεριφορά» του.
 • Δυνατότητα σχεδιασμού επιχειρηματικών στρατηγιών, πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων

 • Ανεπτυγμένη περιβαλλοντική σκέψη.
 • Ικανότητα μελέτης και ανάλυσης περιβαλλοντικών ζητημάτων και αξιολόγησης τρόπων επίλυσης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα αλλά και την εκτροφή ιχθύων.
 • Ικανότητα ανάληψης δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ορθής διαχείρισης και προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος.
 • Εξοικείωση με την ερευνητική δραστηριότητα και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Ικανότητα χρήσης βασικών εργαλείων χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης (στη θεωρητική και εφαρμοσμένη διάστασή της) για τη μελέτη σύγχρονων  περιβαλλοντικών προβλημάτων και να αξιολογούν εναλλακτικές πολιτικές και δράσεις για την επίλυσή τους.

Κατά τη διάρκεια των δέκα (10) εξαμηνιαίων σπουδών διδάσκονται αντικείμενα επιστημών γεωπονικού, βιολογικού, τεχνικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξειδικεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας σε γνωστικές περιοχές και επιμέρους κλάδους καθώς επίσης και σε μεθόδους προσέγγισης της οικολογικής αειφορικής γεωπονικής ιχθυολογικής επιστήμης. Συνολικά, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 54 μαθήματα από τα οποία τα 47 είναι υποχρεωτικά, τα 3 είναι υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας και τα 4 είναι μαθήματα επιλογής τα οποία ξεκινούν από το 9ο εξάμηνο και μετά. Συνολικά, για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Τεχνικό Σχέδιο, Χημεία, Ζωολογία, Φυσική, Οικολογία,  Πληροφορική, Ωκεανογραφία, Λιμνολογία – Ποταμολογία, Γεωχημεία, Χαρτογραφία – Τοπογραφία, Μετεωρολογία – Κλιματολογία,  Μικροβιολογία, Υδραυλική, Στατιστική, Οικονομία της Αλιευτικής Παραγωγής, Βιοχημεία,  Ιχθυολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Υδρόβια Εντομολογία, Βιολογία  Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών , Μοριακή Βιολογία, Αλιευτική Τεχνολογία, Βιοποικιλότητα, Κατασκευές  Υδατοκαλλιεργειών, Μάρκετινγκ  και Πολιτική στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, Υδατοκαλλιέργειες,    Βιοηθική, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ιχθυολόγοι του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. του προσοντολογίου (Π.Δ. 347/2003) και στο Φ.Ε.Κ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Γεωτεχνικών (Π.Δ. 344/2000).
Ειδικότερα μπορούν να εργαστούν:
Α. Σε Δημόσιους φορείς όπως:

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ΕΛΓΑ, Διευθύνσεις Αλιείας της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, σε Διευθύνσεις Υδάτων κ.λπ.
 • Υπουργείο Παιδείας: σε ανάλογες θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση της απόκτησης κάποιων επιπλέον προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Οικονομίας, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών (π.χ. ως Γεωργικοί Ακόλουθοι ή Βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες) κ.λπ.

Β. Στον Ιδιωτικό Τομέα σε:

 • Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, προϊσταμένων τμημάτων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και διευθυντών ενώσεων αλιευτικών συνεταιρισμών, πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, συνεταιριστικών αλιευτικών βιομηχανιών, κ.λπ.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι για παράδειγμα. οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες, οι βιομηχανίες ιχθυοτροφών, διακίνησης και εμπορίας βιταμινών, ιχνοστοιχείων κ.λπ., οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργοαλιευτικές επιχειρήσεις.
 • Οργάνωση ατομικών ή εταιρικών μελετητικών γραφείων αποκτώντας πτυχίο μελετητή που χορηγεί το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βάσει του Ν. 3316 / 2005.

Γ. Σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O., Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

Επίσης σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος, οι πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε Δημόσιους Φορείς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. του προσοντολογίου (Π.Δ. 347/2003) και στο Φ.Ε.Κ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Γεωτεχνικών (Π.Δ. 344/2000). Το πτυχίο του Τμήματος είναι ομώνυμο με την ειδικότητα της Ιχθυολογίας ΔΟΑ/Φ13/389/25354/30-10-2009, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, από το 2010, το πτυχίο του Τμήματος, το οποίο κατονομάζεται ρητά στις εκδιδόμενες ή εγκρινόμενες από τον Α.Σ.Ε.Π. προκηρύξεις, γίνεται αποδεκτό ως συναφές με την ειδικότητα της Ιχθυολογίας (αρ. πρωτ. 16378/11-5-2010).

Για το διορισμό στο δημόσιο απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιχθυολόγου η οποία εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ. Το πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει στους φοιτητές την αναγνώριση του πτυχίου E.C.D.L. Τέλος, εφόσον οι φοιτητές έχουν επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα ανάλογα παιδαγωγικού περιεχομένου μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, μπορούν να διεκδικήσουν θέση εκπαιδευτικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω των σχετικών διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου και του ιχθυολόγου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Ιχθυολόγος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση το ΦΕΚ 3836 τ.Β’/03.07.2024

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0360

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.650

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.325

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.675

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.750

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ