{0214} : Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις:  24/03/2024 .

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή  Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πολυτεχνείο Κρήτης, Πλατεία Αγ. Τίτου,  73132 Χανιά

Τηλέφωνο:  28210 37781, 28210 37788, Fax: 28210 37846, 28210 37858, Ε-mail: secretariat@enveng.tuc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται σήμερα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη.

Αποστολή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων Διπλωματούχων Μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον. Οι φοιτητές μας, με τη συμβολή των διδασκόντων τους, μαθαίνουν να διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος, να αποφεύγουν τη δημιουργία ή επιδείνωση των σημερινών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να σχεδιάζουν τα μονοπάτια ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών (μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας) και τεχνικών επιστημών, ως και των κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης περιβαλλοντικών διεργασιών και της περιβαλλοντικής υδραυλικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν σκοπό την απόκτηση ποιοτικού και υψηλού επιπέδου θεωρητικού υποβάθρου καθώς και εργαστηριακής και ερευνητικής εμπειρίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Δ. 232/1995, ΦΕΚ 134/ 22-6-1995/τ.Α΄) με αποστολή αφενός μεν τη διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και μηχανικής και αφετέρου δε την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 59053/Ζ1 ΦΕΚ 2348 τ.Β/03.06.2021  η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και το oμώνυμο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζονται σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος αντίστοιχα, με Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου:

α) Χημικών Μηχανικών και

β) Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών  της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η κατάρτιση Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

  • Η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, την ανάλυση δεδομένων και το σχεδιασμό συστημάτων.
  • Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων: δυνατότητα για ανάλυση και σύνθεση, ολοκληρωμένη λογική συστημάτων, πειραματισμό και συνεργασία.
  • Η ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τη βέλτιστη επίλυση προβλημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, διαχείριση υδατικών πόρων, αστικά δίκτυα αποχέτευσης και δίκτυα άρδευσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι η δημιουργία Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην διαχείριση του περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει α). υποχρεωτικά μαθήματα και β) τα κατ  επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

Στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βάσει της Κατεύθυνσης Προχωρημένου Εξαμήνου που έχουν παρακολουθήσει, απονέμεται:

α) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου, Χημικών Μηχανικών,

β) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με Κατεύθυνση Προχωρημένου, Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. . 46674/Ζ1 (ΦΕΚ 2945 τ.Β΄/04.05.2023) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Χημικών Μηχανικών και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Οικολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Χημεία, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Γεωδαισία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες & Στατιστική, Αντοχή των Υλικών, Ρευστομηχανική, Έλεγχος Θορύβου, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερού, Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση και Επεξεργασία Απορριμμάτων, Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Σχεδιασμός Σταθμών Μεταφόρτωσης και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων,  Περιβαλλοντική Υδραυλική, Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας, Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις, Σχεδιασμός  Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο των …

Υγρών Αποβλήτων, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη, ανάλυση, σχεδιασμό, προσομοίωση, αυτόματη ρύθμιση και βελτιστοποίηση των αναερόβιων και αερόβιων βιοχημικών διεργασιών καθώς και φυσικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αναερόβια επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας, τεταρτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων για ανακύκλωση νερού, στις μικροβιολογικές και μοριακές τεχνικές που εφαρμόζονται για τον χαρακτηρισμό των μικροβιακών κοινοτήτων και τον έλεγχο των βιολογικών διεργασιών και στις τεχνολογίες επεξεργασίας πόσιμου νερού.

Στερεών Αποβλήτων, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης, συλλογής, μεταφοράς/μεταφόρτωσης, βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης, αναερόβιας χώνευσης, βιολογικής ξήρανσης), καύσης για ανάκτηση ενέργειας, τελικής διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων.

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να χειρίζονται τεχνολογίες αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αστικό, περιαστικό και φυσικό περιβάλλον, να σχεδιάζουν μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων σε οποιαδήποτε βιομηχανία, να ελέγχουν την ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων και να εξειδικεύονται σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Υδατικών Πόρων, οι φοιτητές αποκτούν το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για να μπορούν να μελετούν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και, τέλος, να λειτουργούν τεχνικά έργα σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπογείων), καθώς και να αξιολογούν, να αναπτύσσουν και να διασυνδέουν συστήματα παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης του φυσικού υδάτινου περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διαχείριση αστικής και αγροτικής απορροής και στο σχεδιασμό φυσικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Διαχείρισης Ενέργειας, οι φοιτητές αποκοτούν δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας κυρίως σε δομημένο περιβάλλον (λ.χ. κτίρια).

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, λειτουργίας και ελέγχου συστημάτων παραγωγής ενέργειας (υβριδικών και μη) με χρήση ηλιακής, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από βιομάζα.

Διαχείρισης Περιβάλλοντος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα οικολογίας, περιβαλλοντικής μικροβιολογίας, διαχείρισης υδατικών πόρων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Αειφόρου ανάπτυξης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα οικονομικής περιβάλλοντος, τεχνικών τιμολόγησης φυσικών πόρων, τεχνικής οικονομικής, πράσινης επιχειρηματικότητας, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS, eco-label) και της επίδρασης των ψυχολογικών και κοινωνικών μεταβλητών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος έχει πλέον ωριμάσει αρκετά με συγκεκριμένες απαιτήσεις στα προγράμματα σπουδών που δίνουν στον μηχανικό μία ολοκληρωμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ηγετική θέση και να συνεργάζεται με άλλους Μηχανικούς, Χημικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους.

Ο διπλωματούχος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής, καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος συνεχώς διευρύνονται.

Δεδομένου ότι η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από διαρκή διάθεση για τεχνολογική πρόοδο, οι ικανότητες και οι γνώσεις του Μηχανικού Περιβάλλοντος θα είναι συνεχώς αναγκαίες και θα βρίσκονται πάντα σε μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Περιβάλλοντος καθορίζονται με το άρθρο 13 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Περιβάλλοντος : εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

..

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

  • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. web site: http://www.enveng.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0214

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,10

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  133 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021   

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 25 %  

Μαθηματικά: 25 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021) 

Τομείς : α) Μηχανολογίας β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού γ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 % 

Νέα Ελληνικά : 25 % 

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 % 

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.725

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.975

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.475

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.550

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ