{0230} : Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/03/2024

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή  Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Χανιά)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πλατεία Αγ. Τίτου,  73132 Χανιά

Τηλέφωνο: 28210 37305,  28210 37255, 28210 37301 Fax: 28210 69410, 28210 06900

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,  έχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.  Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην ίδρυση του Τμήματος  οδήγησαν οι εξής αναγκαιότητες:

  • Ο αυξανόμενος διεθνής αλλά και εγχώριος ανταγωνισμός, που απαιτεί την αποτελεσματική εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας.
  • Η πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών των οποίων το υψηλό κόστος κτήσης και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δημιουργεί την απαίτηση για υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που εξασφαλίζει έναν τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά αποδεκτό τρόπο εφαρμογής τους.
  • Η έλλειψη στη χώρα μας μηχανικών οι οποίοι εκτός από την ευχέρεια αντιμετώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, διαθέτουν ανάλογη ευχέρεια στο χειρισμό διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να παρέχει την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση  στους φοιτητές στην επιστήμη του Μηχανικού με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και τα συστήματα παραγωγής, την επιστημονική διοίκηση και λήψη αποφάσεων, τα χρηματοοικονομικά, τις μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας αλλά και την εργονομική σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών, τα συστήματα ελέγχου, τα υλικά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μηχατρονική και τη ρομποτική.

Η εκπαίδευση του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης βρίσκει στέρεες βάσεις στις επιστήμες των μαθηματικών, της φυσικής, της μηχανικής και των υπολογιστών που επίσης παρέχουμε στη Σχολή μας. Στο πρόγραμμα σπουδών των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε την πολυδιάστατη αλλά ταυτόχρονα εστιασμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση των φοιτητών μας.  Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών επιστημών. Επίσης, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας, οι φοιτητές της Σχολής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Πανεπιστήμια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης το τμήμα έχει εντάξει στο πρόγραμμα του και το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές του 3ου ή 4ου έτους έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου. Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη του του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης στην αγορά εργασίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141913/Ζ1 (ΦΕΚ 3900 τ.Β΄/07.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Φυσική, Μεθοδολογία Προγραμματισμού Η/Υ, Μηχανολογικό Σχέδιο & Χρήση Η/Υ, Τεχνική Μηχανική-Στατική, Γενική Χημεία,  Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων,  Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες για Μηχανικούς, Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών, Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική για Μηχανικούς, Γραμμικός Προγραμματισμός,  Τεχνολογία Παραγωγής, Στοχαστικές Διαδικασίες,  Στοιχεία Μηχανών, Θερμοδυναμική, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Χρηματοοικονομική Διοίκηση,  Έλεγχος Ποιότητας, Μάρκετινγκ, Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Δίκτυα Παραγωγής,  Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων, Μελέτη-Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ (CAD), Εργονομία, Υδροδυναμικές και Θερμικές Μηχανές, Συστήματα Ελέγχου, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μαθηματικός Χρημ/κός Λογισμός, Προσομοίωση, Ρομποτική, Οργάνωση Παραγωγής & Προγραμματισμός Έργων, Στρατηγικός Προγραμματισμός, Τεχνολογική Πρόβλεψη, Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μετά το πέρας των σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που σύμφωνα με το ΠΔ 71/1995 (ΦΕΚ 49/1995) έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση – διαχείριση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

Έχουν τη δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. Επίσης, εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και κατοχυρώνονται επαγγελματικά με τους αντίστοιχους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα, απ’ όπου παίρνουν και την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο διπλωματούχος μηχανικός παραγωγής και διοίκησης έχει τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη
κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν.

Ο απόφοιτος των τμημάτων αυτών έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις δραστηριότητες:

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επί μέρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων και εν γένει των σταθμών παραγωγής, χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό».
Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανικές μονάδες.
Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.
Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.

Όσον αφορά τους κυριότερους χώρους που οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν, αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Σε βιομηχανίες ή επιχειρήσεις κάθε είδους, ως υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής.
Σε εταιρίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου ή την τηλεματική μεταφορών.
Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς σε αντίστοιχες θέσεις.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης καθορίζονται με το άρθρο 15 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. web site: http://www.mpd.gr/
  • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0230

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021   

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 30 %  

Χημεία : 20 %  

Μαθηματικά : 30 %  

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Μαθηματικά : 30 %  

Πληροφορική : 25 %  

Οικονομία  : 25 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς : α) Μηχανολογίας β) Πληροφορικής γ) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %  

Νέα Ελληνικά : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.505

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.130

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.680

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.645

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ