{0221} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) – Παν. Πατρών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας  Υπολογιστών (Πάτρα)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 996420 Fax: 2610 991720 E-mail: secretary-grad@ece.upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  Τεχνολογίας Υπολογιστών σκοπό έχει να αναδείξει  επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου καθώς επίσης και Υπολογιστικών Συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πάτρας, αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Το εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και το ερευνητικό έργο του Τμήματος διαρκώς αναβαθμίζεται. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή του Τμήματος σε Κοινοτικά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, το πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο συγκλονιστικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  Τεχνολογίας Υπολογιστών το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και  με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις  φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα, του ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στους φοιτητές του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει κοινά μαθήματα στα πρώτα 6 εξάμηνα. Στο 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται με βάση τα ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν Κατεύθυνση. Στο Τμήμα υπάρχουν επτά κατευθύνσεις:

 1.  Τεχνολογία της Πληροφορίας
 2.  Επικοινωνίες
 3.  Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις
 4.  Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας
 5.  Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα
 6.  Υπολογιστικά Συστήματα
 7.  Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος

Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος έχει εγκρίνει άλλες δύο κατευθύνσεις «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» και «ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα του  Προγράμματος Σπουδών είναι τα ακόλουθα:

 • Η πλήρης κατανόηση των θεμελιώσεων των βασικών επιστημών και τεχνών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ικανότητας λήψης αποφάσεων, της επιδίωξης της καινοτομίας, του εξωστρεφούς τρόπου σκέψης, του πνεύματος συνεργασίας και της ομαδικής προσπάθειας, και της ικανότητας προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
 • Η πλήρης κατανόηση και η ικανότητα εφαρμογής του θεωρητικού υπόβαθρου στο εργαστήριο.
 • Η σε βάθος γνώση και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που αναφέρονται στη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.
 • Η εξειδίκευση σε διεπιστημονικές Κατευθύνσεις Επιλογής, όπως Τεχνολογία της Πληροφορίας, Επικοινωνίες, Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις, Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα, Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος, Έλεγχος Συστημάτων και Ρομποτική, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Οι Κατευθύνσεις αυτές προσφέρονται και συντονίζονται στο πλαίσιο των Τομέων του Τμήματος και συγκεκριμένα των Τομέων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου και έχουν δια-τομεακό χαρακτήρα.
 • Η κατανόηση των πολλαπλών ρόλων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην παραγωγή και την έρευνα σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Η εξοικείωση με τη διεπιστημονική προσέγγιση στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, σχετικών με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 • Η απόκτηση κατάλληλου θεωρητικού και εργαστηριακού υπόβαθρου απολύτως κατάλληλου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 • Η απόκτηση κατάλληλου θεωρητικού και εργαστηριακού υπόβαθρου πάνω στα οποία μπορούν να θεμελιωθεί υψηλού επιπέδου έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς εξελίξεις.
 • Η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους της έρευνας σε αντικείμενα αιχμής σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις στο αντικείμενο του του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134320/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Λογισμός, Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Προγραμματισμός, Τεχνικό Σχέδιο, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Διαφορικές Εξισώσεις, Ηλεκτρολογικά Υλικά, Ψηφιακά Συστήματα, Ενεργειακή Τεχνολογία, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μετάδοση Θερμότητας, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ευφυή Συστήματα Ρομπότ, Βάσεις Δεδομένων, Βιομηχανική Πληροφορική, Σχεδίαση Συστημάτων VLSI, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Ψηφιακά Φίλτρα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα, Ασύρματος Τηλεπικοινωνία, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Κινητή Ραδιοεπικοινωνία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός &  Τεχνολογίας Υπολογιστών  μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.

Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  & Τεχνολογίας Υπολογιστών σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 6 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: εδώ

Επίσης με το  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τεύχος Α’), &  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/ 08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0221

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  309 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 20 %  

Μαθηματικά: 30 %   

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς :  α) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού β) Πληροφορικής. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %  

Νέα Ελληνικά : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.925

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.850

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.520

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ