{0220} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου  Κτήριο Δεληγιώργη,  ΤΚ 382 21, Βόλος 

Τηλέφωνο:  24210 74967, 24210, 74934 Fax: 24210 74997 E-mail: gece@e-ce.uth.gr και facebook.com/ece.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου καθώς επίσης και Υπολογιστικών Συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, αποστολή του τμήματος  είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. 

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)  

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Από ιδρύσεως, σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, και των Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εκπαιδευτούν και σε θέματα Ενέργειας,  εμβαθύνοντας στις κατευθύνσεις:

 • Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,
 • Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,
 • Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και
 • Ενέργειας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και διδακτικής, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασία.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Τμήματος ευθυγραμμίζονται με τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, πλαισιωμένα από μια σειρά μαθημάτων που χτίζουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στα Μαθηματικά και στη Φυσική ώστε να υπάρχει τόσο η μαθηματική όσο και η φυσική κατανόηση των φαινομένων που τυχόν θα αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοί μας στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε στη βιομηχανία είτε σε ακαδημαϊκές θέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του προγράμματος σπουδών  καλύπτει κυρίως τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, ενώ περιλαμβάνει μαθήματα γενικών γνώσεων και υποβάθρου σε Μαθηματικά και Φυσική, ώστε οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις σε κάθε ένα από αυτά, έχοντας κατανοήσει, μέσω κριτικής προσέγγισης, τόσο τις αρχές του όσο και τις θεωρίες που σχετίζονται με αυτά. Επιπλέον, μέσω των εργαστηριακών κυρίως μαθημάτων, αποκτούν προχωρημένες δεξιότητες στα αντικείμενα αυτά, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα και απρόβλεπτα προβλήματα, τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες και απαιτούν προχωρημένες γνώσεις αλλά και κριτική προσέγγιση για την επιτυχή επίλυσή τους. Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του υποχρεωτικού τμήματος του προγράμματος σπουδών απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση μη σαφώς διατυπωμένων προβλημάτων και εργασία σε ομάδες (ικανότητα που θεωρείται από το τμήμα θεμελιώδης για την επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών) ώστε οι απόφοιτοι να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα του επαγγελματικού στίβου.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τα μαθήματα επιλογής και τη Διπλωματική Εργασία, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζει τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, παρέχει στους φοιτητές του τμήματος ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποια από αυτά. Οι γνώσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν θέματα αιχμής στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και η ύλη τους αποτελεί ύλη μεταπτυχιακών μαθημάτων σε πολλά αντίστοιχα ευρωπαϊκά και αμερικανικά προγράμματα σπουδών. Τα μαθήματα επιλογής εμπεδώνουν αυτές τις γνώσεις αιχμής αλλά και προφέρουν στους φοιτητές μας εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, πολλά από τα οποία εκτείνονται σε παραπάνω από ένα γνωστικά αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται η διεπιστημονική σκέψη και ενθαρρύνεται η χρήση τεχνικών από ένα γνωστικό αντικείμενο στα προβλήματα κάποιου άλλου.

Τέλος σύμφωνα με το ΦΕΚ 454  τ.Β’/ 15.02.2019 η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματική Ανάλυση, Σχεδίαση & Υαλοποίηση Λογισμικού, Διακριτά Μαθηματικά, Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσική, Μεθοδολογίες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Πιθανότητες και Στατιστική, Στοιχεία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, Στοχαστικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνίες Υπολογιστών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογία Λογισμικού,  Σήματα και Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εκτίμηση Επίδοσης Συστημάτων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Στοιχεία Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου, Κρυπτογραφία, Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Αρχές Δικαίου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο Ηλεκτρολόγος  Mηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  & Μηχανικοί Η/Υ  σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι προετοιμασμένοι να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να προάγουν την εκπαίδευση και την επιστήμη τους μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μπορούν, επίσης, να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να  εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936. και  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή. Διαθέτουν δε τις απαραίτητες γνώσεις για την σύνταξη και αξιολόγηση μελετών που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφοριών, τις εφαρμογές λογισμικού/ τεχνολογίας υλικού/ συστημάτων τηλεματικής/ συστη­μάτων τηλεπικοινωνιών -δικτύων, τις αξιόπιστες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, καθώς και τις εφαρμογές πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών/διαδικασιών.

Μερικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι τίτλοι επαγγελμάτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Μηχανικός Τεχνολογιών Λογισμικού (Computer Software Engineer)
 • Μηχανικός Τεχνολογιών Υλικού (Computer hardware Engineer)
 • Μηχανικών Υπολογιστών (εκτός Μηχανικού Τεχνολογιών Λογισμικού)
 • Αναλυτής Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer System Analysts)
 • Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Network Systems and Data Communications)
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators)
 • Αρχιτέκτονας Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Architect)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει :

 • τις παραδοσιακές εταιρείες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και
 • εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αναδυόμενους χώρους της τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Αναφέρονται ενδεικτικά πιθανοί κλάδοι επιχειρήσεων απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος:

 • επιχειρήσεις (κινητών) τηλεπικοινωνιών,
 • παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, λογισμικού,
 • παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και διαδικτυακών τόπων,
 • παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων,
 • επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποστηρίξουν εσωτερικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες και συναλλαγές με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και του διαδικτύου,
 • ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψηφιακής διασκέδασης,
 • ερευνητικά τμήματα εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, και γνώσεις σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι  έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις σε διοικητικό επίπεδο, όπου η έλλειψη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της Πληροφορικής είναι σημαντική.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 6 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: εδώ

Επίσης με το  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τεύχος Α’), &  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/ 08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

κ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0220

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  197 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού β) Πληροφορικής.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.845

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.405

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.875

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.075

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ