{0235} : Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή  Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:   Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA 

Τηλέφωνο:   210 772 3058-60   Fax : 210 772 3304 E-mail : tmimasec@chemeng.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα Τμήματα Χημικών Μηχανικών εκπαιδεύουν επιστήμονες εξειδικευμένους στον σχεδιασμό, την λειτουργία και την παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση.

Ο Χημικός Μηχανικός (ή μηχανικός διεργασιών) εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχη­ματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργα­σιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, κοινωνική).

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστά­σεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών..

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών & βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσιμα προϊόντα/υλικά. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων με οικονομικό όφελος και ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ο/η Χημικός Μηχανικός θα πρέπει να κατανοήσει και να επιλύσει φυσικά, χημικά και βιολογικά προβλήματα που εξελίσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κλίμακες:

α). Ατομική / Μοριακή κλίμακα, β). Μικρο – κλίμακα, γ). Μεσαία κλίμακα (π.χ., μέγεθος ενός καταλυτικού σωματιδίου) και δ). Μακρο – κλίμακα (π.χ., μεγέθους βιομηχανικής μονάδας).

Συνεπώς, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην διαχείριση – διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων κατευθύνσεων και εμβάθυνσης στους φοιτητές του 8ου  9ου και 10ου εξαμήνου, ως εξής:

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών

 • Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών
 • Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Περιβάλλον – Ενέργεια

 • Εμβάθυνση: Περιβάλλον
 • Εμβάθυνση: Ενέργεια

Κατεύθυνση: Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία

 • Εμβάθυνση: Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων
 • Εμβάθυνση: Βιοτεχνολογία

Κατεύθυνση: Υλικά

 • Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά
 • Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Χημικών Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Χημικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Aνόργανη Xημεία, Mαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Αναλυτική Xημεία, Εφαρμοσμένα Mαθηματικά, Εφαρμογές H/Y, Θερμοδυναμική, Οργανική Xημεία, Ισοζύγια Mάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες, Τεχνική Mηχανική – Αντοχή Yλικών, Φαινόμενα Μεταφοράς, Στατιστική, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Επιστήμη Yλικών, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων, Σχεδιασμός Xημικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Aντιρρύπανσης, Δυναμική Προσημείωση Διεργασιών Xημική Mηχανική, Kαταλυτικές Διεργασίες, Tεχνο – οικονομική Mελέτη, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Χημικός Μηχανικός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που διαρκώς γίνεται ευρύτερο. Οι επαγγελματικές δυνατότητες μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο­ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα
 • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊ­όντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επειδή πολλές βιομηχανίες βασίζονται στον χημικό, βιοχημικό και φυσικό μετασχηματισμό της ύλης, η ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού παρουσιάζει σε διεθνές επίπεδο υψηλή ζήτηση. Εργάζεται: Στην παραγωγή ανόργανων χημικών προϊόντων, λιπασμάτων, χρωστικών, κεραμικών, δομικών, ηλεκτρονικών υλικών κ.ά. Στην παραγωγή οργανικών χημικών προϊόντων, πολυμερών/πλαστικών, πετροχημικών, λιπαντικών, ελαστικών, εκρηκτικών, χάρτου, βαφών, και κλωστοϋφαντουργικών ειδών.

Σε βιομηχανίες μεταλλουργίας, επιμετάλλωσης, κατεργασίας υλικών καθώς και σε μονάδες παραγωγής υγρών και ξηρών μπαταριών και κελιών καυσίμων. Σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και βιοχημικών προϊόντων. Στον κλάδο της βιοτεχνολογίας σε εφαρμογές όπως η αξιοποίηση μικροοργανισμών και κυτταρικών καλλιεργειών, η μηχανική ενζύμων, η επεξεργασία τροφίμων, καθώς και η εμβιομηχανική.

Επίσης, οι Χημικοί Μηχανικοί ασχολούνται με προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και γενικότερα με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι Χημικοί Μηχανικοί δραστηριοποιούνται έντονα στο πεδίο της ενέργειας, και ειδικότερα στην αποδοτική παραγωγή και αξιοποίηση συμβατικών πηγών ενέργειας (άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιοκαύσιμα, βιομάζα), γεωθερμικών αποθεμάτων, πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας.

Το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού επεκτείνεται, αποκρινόμενο στην αναγνώριση ότι η Χημική Μηχανική παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φάρμακα (όλα παραγμένα με αξιοβίωτες μεθόδους) η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

Οι προοπτικές και το μέλλον του Χημικού Μηχανικού απασχόλησαν σοβαρά τη Σχολή και το 1999 αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση σε θέματα όπως: Διοίκηση και Οικονομικά, Ασφάλεια και Υγιεινή, Έλεγχος και Ρύθμιση Διεργασιών, και Ποιότητα και Έλεγχος προϊόντων και διαδικασιών και τέθηκαν οι εξής προτεραιότητες:

 • Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικών υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας
 • Χημεία και Τεχνολογία τροφίμων
 • Βιοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες και Διαχείριση της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πληροφορική και προϊόντα της.

Η έρευνα θα εξακολουθεί να είναι ένας αυξανόμενης σημασίας τομέας απασχόλησης, ενώ η χρήση Η/Υ θα παίζει συνεχώς σημαντικότερο ρόλο στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τον αυτοματισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις πραγματοποιούνται και σε τομείς όπως της Νανοτεχνολογίας, της Βιώσιμης και Αειφόρου Χημικής Τεχνολογίας, της Οικολογικής Τεχνολογίας, του Προγραμματισμού, της Ασφάλειας και Συντήρησης Έργων, και της Βιοχημικής Μηχανικής.

Γενικότερα, ο  Χημικός  Μηχανικός  μπορεί να εργαστεί :

 • σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων.
 • Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων.
 • Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 8 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χημικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω  Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

..

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0235

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  125 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.560

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.155

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ