{0225} : Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/01/2024

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210-7722761, 210-772762  Fax: 210 772 2690 Email: secret@survey.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη τεχνικών επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες και ειδικότερα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν στοιχεία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα το τμήμα καταρτίζει τους Επιστήμονες ώστε να προσδιορίζουν θέσεις πάνω στη γη, να αποτυπώνουν εκτάσεις, να χαρτογραφούν περιοχές, να αναλύουν και να οργανώνουν τον χώρο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού συντίθεται από επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα όπως είναι η Γεωδαισία, η Φωτογραμμετρία, η Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση, η Χαρτογραφία, η Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, το Κτηματολόγιο, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η οργάνωση του πολυδιάστατου χώρου, καθώς και η μελέτη Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Τεχνικών Έργων. Κομβικό σημείο και πλεονέκτημα της ειδικότητας του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού αποτελεί η υψηλού επιπέδου αντίληψη και γνώση των χωρικών ιδιοτήτων του γεωγραφικού χώρου και της ακρίβειάς τους αφενός, και η ικανότητα άρτιας περιγραφής και ολοκλήρωσης της γεωπληροφορίας σε συστήματα γεωπληροφορικής αφετέρου.

Ειδικότερα τα τελευταία 15 έτη, όλα τα παραδοσιακά αντικείμενα της Σχολής έχουν αποκτήσει νέα διάσταση και δυνατότητες, κυρίως με τη είσοδο σύγχρονων τεχνολογιών, όπως της δορυφορικής τεχνολογίας, των ψηφιακών συστημάτων, της πληροφορικής και των τεχνολογιών γνώσης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Γεωπληροφορική, Τοπογραφικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τοπογραφικές αποτυπώσεις, Σχεδίαση με Η.Υ., Εισαγωγή στη χαρτογραφία, Βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, Φυσικό περιβάλλον των μετρήσεων, Συστήματα αναφοράς και χρόνου, Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας, Φωτογραμμετρία, Εφαρμογές μαθηματικών, Εφαρμοσμένη υδραυλική, Το δορυφορικό σύστημα GPS, Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί, Αναλυτική φωτογραμμετρία, Γεωγραφία και ανάλυση χώρου, Συγκοινωνιακή τεχνική, Υδραυλική ανοικτών αγωγών, Οδοποιία, Κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπιση, Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική ανάλυση, Εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων και τοπογραφικές μελέτες, Σχεδιασμός μεταφορών, Τεχνική Υδρολογία, Συστήματα αστικών μαζικών μεταφορών, Υπολογισμός και σχεδίαση συγκοινωνιακών έργων με Η.Υ., Περιβαλλοντική τεχνική, Πολιτική γης και νομοθεσία, Ασκήσεις Υπαίθρου, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες
 • στον ιδιωτικό τομέα,
 • ως Μελετητές Δημοσίων Έργων, αφού πρώτα αποκτήσουν Μελετητικό Πτυχίο, τέσσερα  χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • στην Εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • σε Γραφεία Μελετών Έργων και σε Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες, στη βιομηχανία,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας Μελετητικό Γραφείο, Τεχνικό Γραφείο ή Εργοληπτική Επιχείρηση (ανάληψη Έργων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα).

ασχολούμενος κυρίως με:

 • τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του γεωγραφικού χώρου και του περιβάλλοντος (χαρτογραφία, αποτύπωση εκδόσεων, προσδιορισμός θέσεων πάνω στη γη),
 • την ανάλυση και οργάνωση χώρου,
 • συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, δομικά και τεχνικά έργα.

Σύμφωνα  τον Οδηγό Σπουδών της σχολής, o Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός αποτελεί μαζί με τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό Μηχανικό τις τρεις βασικές ειδικότητες του λεγόμενου κατασκευαστικού τομέα. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες καλύπτουν τις ανάγκες μελετών και κατασκευών του τομέα αυτού είτε αυτόνομα είτε πολλές φορές και σε επικάλυψη. Σύμφωνα με ένα συμβατικό ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (International Federation of Surveyors), ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός παγκοσμίως μπορεί να ασχοληθεί με:

 • Τον προσδιορισμό του μεγέθους και της μορφής της γης,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών και τεχνικών έργων,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης ορίων δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων
 • Τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών,
 • Την παραγωγή και σύνταξη χαρτών, σχεδίων, αρχείων διαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων,
 • Την μελέτη του φυσικού και κοινωνικού χώρου με στόχο το σχεδιασμό αστικών υπεραστικών περιοχών καθώς και τον περιφερειακό σχεδιασμό,
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών,
 • Τον προσδιορισμό των αξιών και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών,
 • Τον σχεδιασμό, μελέτη, μέτρηση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων.

Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149 τ.α. /9.5.1930. Ασκώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα που του παρέχει ο Νόμος αυτός, ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός κατόρθωσε στις δεκαετίες, που πέρασαν και μέχρι σήμερα να είναι ένας καταξιωμένος μηχανικός όχι μόνο στις καθαρά τοπογραφικές εργασίες αλλά και ως εργολήπτης δημοσίων έργων και μελετητής χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν νέες διαστάσεις και θα διαμορφώσουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια. Οι απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών και τεχνικών διεργασιών, σε οικονομικά και νομικά δεδομένα έργων και μελετών θα αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα νέοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες θα ανοίγονται, όπως ειδικότητες, που σχετίζονται με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιπτώσεων, τηλεματικής, οικονομίας των κατασκευών κ.λ.π., τους οποίους ο Έλληνας Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός με την παραδοσιακά υψηλής στάθμης και μεγάλου εύρους εκπαίδευση που του παρέχεται, θα μπορεί εύκολα να κατακτά. Τα δεδομένα αυτά με μεθοδική, συνεχή και συστηματική προσπάθεια από τη Σ.Α.Τ.Μ. αντικατοπτρίζονται όσο είναι δυνατό και πρακτικά εφικτό κάθε φορά στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 7 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου – Τοπογράφου προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών: web site: http://www.psdatm.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0225

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.350

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.775

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.410

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.290

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ