{0208} : Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα  Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Πεδίον Άρεως,  383 34 Βόλος

Τηλέφωνο:  2421074112, 2421074114, 2421074178, 2421074182, Fax:  24210 74169 E-mail:  g-civ@civ.uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την τον Οδηγό Σπουδών, οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Να παράσχει υψηλού επιπέδου γνώσεις στο πεδίο της Πολιτικής Μηχανικής και να διαμορφώσει αποφοίτους με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 • Να παράσχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ευρύ πεδίο αντικειμένων πολιτικού μηχανικού που συχνά απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε τομείς έρευνας με κινητικότητα των φοιτητών και των διδασκόντων.
 • Να αναπτύξει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με διεθνή απήχηση και αναγνώριση.
 • Να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων πραγματοποιείται στο πλαίσιο παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και ερευνητικής δραστηριότητας  σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις. Επιπρόσθετα το Τμήμα επιδιώκει την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων με επίγνωση των  απαιτήσεων της κοινωνίας και των επιμέρους μελών της και σεβόμενο τις δημοκρατικές αξίες, τις θεμελιώδεις αρχές αξιοκρατίας και ελευθερίας έκφρασης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)  

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει ένα σύγχρονο πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που αντιστοιχεί σε 300 μονάδες ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο/η απόφοιτος διαθέτει προχωρημένες θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες καλύπτουν όλους τους παραδοσιακούς τομείς. Ο απόφοιτος αναμένεται να κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και να είναι ικανος για:

  • τη μελέτη,
  • τον σχεδιασμό,
  • τη σύνθεση,
  • την κατασκευή,
  • τη συντήρηση

του δεδομένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτίρια, σήραγγες, εγκαταστάσεις, επεξεργασίας νερού και λυμάτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια έργα, δεξαμενές, αναχώματα, ορύγματα κλπ. Ειδικότερα, ο/η απόφοιτος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε αντικείμενα  που αποτελούν την Γενική Υποδομή των σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ). Επίσης, διαθέτει γνώσεις και ικανότητες για σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή:

 • Κτιριακών έργων και υποδομών: Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Μηχανική των Υλικών, Δομικά Υλικά, Στατική, Δυναμική και Σεισμική Ανάλυση Κατασκευών, σύνθεση και σχεδιασμό κτιρίων και κατασκευών από διάφορα υλικά, Αντισεισμικό σχεδιασμό, Σχεδιασμό βάσει κανονισμών και τεχνολογία των κατασκευών, Γεωμετρική και μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση, Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Αντισεισμική Τεχνολογία-Προστασία νέων/υφιστάμενων κατασκευών και μνημείων κλπ.
 • Υδραυλικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων: Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ενεργειακές Υποδομές, Ακτομηχανική και λιμενικά έργα, Συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, εγγειοβλετιωτικά έργα, Επεξεργασία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, Κυματομηχανική και υπεράκτιες κατασκευές.
 • Έργων Γεωτεχνικού Μηχανικού και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος: Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Γεωλογία, εργαστηριακές δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών, γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός επιχωμάτων, ορυγμάτων, υπόγειων έργων και σηράγγων, αντιστηρίξεων, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων κλπ.
 • Συγκοινωνιακών έργων: Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων, Τεχνική της κυκλοφορίας, Σχεδιασμός και Διαχείριση των μεταφορών, Οδοποιία και οδοστρώματα, Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών, Κατασκευαστικές μέθοδοι, Χωροταξία και Πολεοδομία, Γεωδαισία, Τοπογραφία, Αεροπορικές/Θαλάσσιες και Σιδηροδρομικές Μεταφορές κλπ.

Ο απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αναμένεται να κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και ικανότητες και να είναι σε θέση:

 • να κατανοεί και να εφαρμόζει στην πράξη τις αποκτηθείσες γνώσεις, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία,
 • να αναλύει και να επιλύει σύνθετα προβλήματα στα εξειδικευμένα πεδία της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού,
 • να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και να συνδυάζει μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις από όλα τα διδαχθέντα επιστημονικά αντικείμενα,
 • να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία ώστε να εργάζεται ατομικά, αλλά και ομαδικά και να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές/επαγγελματικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων,
 • να διαθέτει την ωριμότητα για κριτική θεώρηση της επιστήμης και του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
 • να στοχεύει στο βέλτιστο τεχνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης, στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους ως εξής:

α). Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής  Μηχανικής

β). Δομοστατικής

γ).  Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

δ). Υδραυλικής  & Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνική Μηχανική, Παραστατική Γεωμετρία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία, Τεχνικές Σχεδιάσεις, Δομικά Υλικά, Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομική, Γεωδαισία, Μηχανική Ρευστών, Εφαρμοσμένη Στατική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακές Τεχνικές, Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Εδαφομηχανική, Υδραυλικά έργα, Οδοποιία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Μεταλλικές Κατασκευές, Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων, Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Λιμενικά Έργα, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Υδροδυναμικά έργα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική υδραυλική, Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, Ενεργειακός σχεδιασμός και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών έργων, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες),
 • ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών),
 • ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί,
 • σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες,
 • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:  web site: http://www.spme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0208

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  111 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 35 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.890

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.365

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.830

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.090

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ