{0207} : Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

Έδρα :

Διεύθυνση: Α’ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης – Κιμμέρια  67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 25410  79026 έως 27, Fax :  25410 79031 Email: info@civil.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το αρχαιότερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη, στη διάρκεια των δεκαετιών λειτουργίας του, έχει σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη τόσο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και της χώρας, μιας και οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και ως Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί συμβάλουν στην οικονομική, τεχνολογική, επιστημονική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι απόφοιτοι του Τμήματός μας οι οποίοι επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, αφήνοντας έντονα το επιστημονικό τους αποτύπωμα στην τεχνολογική εξέλιξη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης και ιδιαίτερα στον προηγμένο δυτικό κόσμο. Καθώς τα σύνορα στην Ευρώπη, σ’ ένα βαθμό και σε παγκόσμια κλίματα, είναι διαπερατά για εργαζομένους και για υπηρεσίες, οι Πολιτικοί Μηχανικοί καλούνται ήδη να διαχειριστούν πρωτόγνωρες δυσκολίες και προκλήσεις και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες.

Ταυτόχρονα, η έρευνα και η τεχνογνωσία εξελίσσονται και διαδίδονται με ταχύτατους ρυθμούς. Αντίστοιχα λοιπόν, η εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του διεθνοποιημένου σύγχρονου επιστημονικού, ερευνητικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, η σπονδυλωτή διάρθρωση των σπουδών και ειδικότερα των μαθημάτων είναι το απόσταγμα της εμπειρίας που σωρεύτηκε από τις προηγούμενες δεκαετίες εκπαίδευσης των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό από τις σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος εδραζόμενη σε ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη τεχνολογική κατάρτιση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα εξειδίκευσης από το 7ο εξάμηνο σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις του:

α). Δομικών Έργων

β). Συγκοινωνιακών Έργων

γ). Υδραυλικών Έργων

δ). Γεωτεχνικών Έργων.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134324/Ζ1  (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνική Μηχανική, Παραστατική Γεωμετρία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία, Τεχνικές Σχεδιάσεις, Δομικά Υλικά, Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομική, Γεωδαισία, Μηχανική Ρευστών, Εφαρμοσμένη Στατική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακές Τεχνικές, Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Εδαφομηχανική, Υδραυλικά έργα, Οδοποιία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Μεταλλικές Κατασκευές, Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων, Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Λιμενικά Έργα, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Υδροδυναμικά έργα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική υδραυλική, Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, Ενεργειακός σχεδιασμός και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών έργων, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

 Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι διπλωματούχοι είναι ικανοί, χρησιμοποιώντας δημιουργικά τη θεωρία, την επιστημονική γνώση και τις δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια των σπουδών τους να:

Κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που καλύπτουν όλους τους παραδοσιακούς τομείς του πολιτικού μηχανικού αλλά και καινοτόμες τεχνικές στην επιστημονική αιχμή του αντικειμένου, και να είναι ικανοί για τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη συντήρηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις και έργα υποδομής, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτήρια, βιομηχανικές, βιοτεχνικές και τουριστικές μονάδες και συγκροτήματα, σήραγγες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, κ.λπ. Επί πλέον των γνώσεων της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, να έχουν εκπαιδευθεί στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών και εν τέλει λήψη αποφάσεων, στη χρήση και προγραμματισμό ηλεκτρονικών μέσων (CAD, GIS, διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, Λογιστικά φύλλα, Matlab, C, F95, κ.λπ.), στην ανάπτυξη κριτικής και ερευνητικής σκέψης, στην συνεργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον.

Να κατανοούν την αλληλεπίδραση των τεχνικών έργων με το φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού τους.

Εφαρμόζουν τις γνώσεις, που απέκτησαν, στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο τρωτότητας, επισκευή και ενίσχυση παντός είδους έργων και υποδομών, ήτοι: συμβατικά και σύγχρονα Υλικά δόμησης/ επισκευής (σκυροδέματα υψηλής αντοχής, νανο-υλικά, ινωπλισμένα  πολυμερή), Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Στατική και Δυναμική Ανάλυση, Σεισμική Ανάλυση και Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Σύνθεση και Σχεδιασμός παντός είδους Κατασκευών (από ωπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία, κ.λπ.).

Εφαρμόζουν τις γνώσεις, που απέκτησαν, στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων, ήτοι: Τεχνική της Κυκλοφορίας, Σχεδιασμός και Διαχείριση Μεταφορών, Σχεδιασμός και Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων, Οδοποιία και Οδοστρώματα, Γεωδαισία, Τοπογραφία, Γεωπληροφορική, Πολεοδομία και Χωροταξία.

Εφαρμόζουν τις γνώσεις, που απέκτησαν, στο  σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή υδραυλικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων, ήτοι: Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία Επιφανειακών και Υπόγειων Νερών, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Υδροδυναμικά Έργα, Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα, Συστήματα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επεξεργασία Νερού, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων.

Εφαρμόζουν τις γνώσεις, που απέκτησαν, στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη γεωτεχνικών έργων και έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος, ήτοι: Τεχνική Γεωλογία, Εδαφομηχανική,  Βραχομηχανική, Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική, δοκιμές πεδίου, εργαστηριακές δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών, γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός επιχωμάτων, ορυγμάτων, υπογείων έργων και σηράγγων, αντιστηρίξεων, κρηπιδότοιχων, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων.

Αναλύουν τα έργα πολιτικού μηχανικού στα επιμέρους συστατικά, να τα συσχετίζουν με τις ποικίλες φορτίσεις και να διασαφηνίζουν την επίδρασή τους. Να οργανώνουν τα εργοτάξια, τα μέσα παραγωγής των τεχνικών έργων, να αντιπαραβάλλουν τις εναλλακτικές κατασκευαστικές μεθόδους, να εστιάζουν στη διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών. Να ελέγχουν και διασφαλίζουν την ποιότητα, την τεχνική οικονομική των έργων, την ασφάλεια συστημάτων μηχανικού και τη διαχείριση κινδύνων. Να καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των τεχνικών έργων.

Συνθέτουν και να σχεδιάζουν τη δομή των έργων πολιτικού μηχανικού, επιλέγοντας τον καταλληλότερο τρόπο μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης συστημάτων, ήτοι: Μαθηματική και Αριθμητική Ανάλυση, Πιθανότητες και Στατιστική, Ασαφή Συστήματα, Γραμμικό και τετραγωνικό προγραμματισμό, Διαφορικές εξισώσεις και τελεστές, Πεπερασμένα στοιχεία – όγκους – διαφορές, Υπολογιστική Νοημοσύνη.

Αξιολογούν τις επιπτώσεις των έργων πολιτικού μηχανικού στο φυσικό και οικονομικό περιβάλλον και να αποφασίζουν τον επανασχεδιασμό τους, υπερασπιζόμενοι την κατά το δυνατό μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να στοχεύουν πάντα στο βέλτιστο τεχνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

  • ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες),
  • ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών),
  • ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί,
  • σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
  • ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες,
  • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
  • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:  web site: http://www.epme.gr/

.


.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0207

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  180 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 26 %

Φυσική : 26 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 28 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.646

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.276

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.600

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.200

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ