{0347} : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/04/2024

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8203 300, -302 -322, Fax: 210 8228 816, E-mail: accfin@aueb.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοποί του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε. και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που θα ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Η πραγματοποίηση αυτών των σκοπών πετυχαίνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση τον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών επιστημών και εξειδικευμένη γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλίας σειράς νομικών μαθημάτων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται δηλαδή στον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Παρέχεται εξειδικευμένη διδασκαλία όλων των τομέων της λογιστικής (κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, προϋπολογισμός, κοστολόγηση, διοικητική λογιστική, φορολογία) καθώς και της χρηματοοικονομικής (θεωρία χαρτοφυλακίου, λειτουργία χρηματιστηρίου, παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα, τραπεζική κ.α.).

Τα 4 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις:

α). την κατεύθυνση Λογιστικής και

β). την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με διεθνείς και Ελληνικούς οργανισμούς χορήγησης επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών απολαμβάνουν ορισμένες απαλλαγές από τις εξετάσεις μαθημάτων του ACCA, ενώ αποκτούν και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος. Εξάλλου, συνεργασίες έχει συνάψει και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με διεθνείς οργανισμούς, όπως το ACCA, το ICAEW, το CFAInstitute, το IIA και το ACFE.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελεί κατεξοχήν ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων. Ως ένδειξη του ανωτέρω, σημειώνεται ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος καταλαμβάνει την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο  γνωστικό πεδίο Accounting και την 68η θέση στον κόσμο στο γνωστικό πεδίο των Financial Markets σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη πανεπιστημίων του έγκυρου οργανισμού  κατατάξεων Eduniversal.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν απλά και σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τόσο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις κοστολόγησης για τον ορθό υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, την κατάρτιση αποτελεσματικών προϋπολογισμών και τη λήψη επιτυχών διοικητικών αποφάσεων.
 • Να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να εκτιμούν τη θεμελιώδη αξία τους με την εφαρμογή των κατάλληλων υποδειγμάτων αποτίμησης.
 • Να εξοικειώνονται με τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, καθώς και με τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας και ελέγχου διοίκησης της επιχείρησης.
 • Να κατανοούν σύνθετα θέματα φορολογικής λογιστικής των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας.
 • Να αξιολογούν θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τη λήψη αποφάσεων για τη μερισματική πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και πώς αυτές επιδρούν στην οικονομική πολιτική και στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.
 • Να εξοικειώνονται με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • Να κατανοούν προχωρημένα θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Να αποκτούν το κατάλληλο υπόβαθρο ποσοτικών γνώσεων σε μαθηματικά, στατιστική και Οικονομετρία
 • Να εξοικειώνονται με σύγχρονες εξελίξεις στους χώρους της διεθνούς χρηματοοικονομικής, της χρηματοοικονομικής της ναυτιλίας, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
 • Να εξοικειώνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στο πλαίσιο της λογιστικής (μέσω της εκμάθησης σύγχρονων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων) όσο και της χρηματοοικονομικής (μέσω της εκμάθησης υπολογιστικών πακέτων ανάλυσης για την εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών)
 • Τέλος, να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου, των οικονομικών, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης των επιχειρήσεων, της επιχειρησιακής ηθικής, της επιχειρηματικότητας κλπ. που θα τους φανούν χρήσιμα στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική για διοίκηση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη διοικητική των επιχειρήσεων, Μαθηματικά για διοίκηση επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Αστικό δίκαιο, Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική λογιστική, Εμπορικό δίκαιο, Πληροφοριακή οργάνωση επιχειρήσεων, Εισαγωγή στο μάνατζμεντ, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Χρήμα και τράπεζες, Μηχανογραφημένη λογιστική, Δίκαιο αξιόγραφων, Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων – Φορολογία εισοδήματος, Διεθνής χρηματοδότηση, Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, Εφαρμογές φορολογικής λογιστικής, Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Στοιχεία λογιστικού δικαίου, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Κοστολόγηση και Λογιστική κόστους, Στρατηγικό μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική Διάσταση Επιχειρηματικότητας, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Πληροφορικά Συστήματα, Τραπεζική Διοικητική, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:

 • Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
 • Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
 • Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων.
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
 • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
 • Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι :

 • για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών, λογιστηρίων,
 • επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
 • λογιστικών – ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων Xρηματοπιστωτικών και Xρηματοοικονομικών Oργανισμών,
 • όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών,
 • χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τους δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων :

 • να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων,
 •  να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και
 • να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων.

Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0347

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  204 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.380

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.200

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.210

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.090

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ