{0319} : Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

 Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα

Τηλέφωνο:   2610 996270, 969962, 969983 Fax: 2610 996265 Ε-mail:  econ-secr@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών ικανών να μελετούν, να εφαρμόζουν Οικονομικές Θεωρίες, να ερευνούν και να προβλέπουν οικονομικά φαινόμενα και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Επίσης σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών το τμήμα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων στους φοιτητές του, ώστε να εφοδιαστούν επιστημονικά και επαγγελματικά. Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών δεν έχει κατευθύνσεις, διακρίνεται από την κατανομή των μαθημάτων του, σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενδείξεις της παιδαγωγικής προσέγγισης στην οικονομική επιστήμη που έχει διαμορφώσει το Τμήμα μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του, όπως ρητά αναφέρετε στον οδηγό σπουδών του.

Το αντικείμενο του Προγράμματος  Σπουδών είναι η Οικονομική Επιστήμη, η οποία μελετά το πως οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν τους πόρους που διαθέτουν για την επίτευξη των στόχων τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα κίνητρά τους, και τη διανομή των πλεονασμάτων που προκύπτουν. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους να:

 • αναλύουν τις αποφάσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων, φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής και άλλων ομάδων, και να αντιλαμβάνονται το οικονομικό περιβάλλον και τις δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά του,
 • χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης (στη θεωρητική και εφαρμοσμένη διάστασή της) για τη μελέτη σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων και να αξιολογούν εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισής των,
 • ακολουθούν επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς,
 • αναλάβουν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου.

Παράπλευροι, αλλά εξίσου σημαντικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών αποτελούν η ενδυνάμωση της ικανότητας κριτικής σκέψης, η συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου και η θέληση για κοινωνική προσφορά. Αναλυτικότερα, οι στόχοι σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Απόκτηση Γνώσεων:

 1. απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε πεδία που αποτελούν τον κορμό της οικονομικής επιστήμης (μικροοικονομική, μακροοικονομική, οικονομετρία) καθώς και σε σημαντικά πεδία εξειδίκευσης της οικονομικής επιστήμης (δημόσια οικονομική, διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική, οικονομική της ανάπτυξης, οικονομική επιχειρήσεων, οικονομική βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομική της εργασίας),
 2. απόκτηση γνώσεων σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα  της οικονομικής επιστήμης (π.χ. οικονομική φυσικών πόρων, περιφερειακή οικονομική, οικονομική  εκπαίδευσης, οικονομική της καινοτομίας & τεχνολογίας, οικονομική της ενέργειας, αγροτική οικονομική, χρηματοοικονομική, μαθηματική οικονομική), καθώς και εμπλουτισμός  γνώσεων σε συναφή πεδία (π.χ. λογιστική, μάρκετινγκ-μάνατζμεντ, εμπορικό δίκαιο, οικονομική γεωγραφία, περιφερειακός & χωροταξικός σχεδιασμός, διαχείριση χαρτοφυλακίου, χρήμα & τράπεζες).

Καλλιέργεια Δεξιοτήτων:

 1. δυνατότητα κατανόησης των αποφάσεων νοικοκυριών, επιχειρήσεων, φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής και άλλων ομάδων,
 2. δυνατότητα αντίληψης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των δυνάμεων που καθορίζουν την συμπεριφορά του.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων:

 1. ανεπτυγμένη οικονομική σκέψη,
 2. ικανότητα μελέτης και ανάλυσης οικονομικών ζητημάτων και αξιολόγησης τρόπων επίλυσης των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων,
 3. ικανότητα ανάληψης επιτυχούς σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε διεθνείς οργανισμούς,
 4. ικανότητα ανάληψης μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Στατιστική, Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια οικονομική, Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Μικροοικονομική, Δημόσια οικονομική, Διεθνής οικονομική, Διαφήμιση, Κοστολόγηση, Οικονομική της εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου & Δικτύου Διανομής, Κοστολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Μάρκετινγκ εξαγωγών, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα. Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

 • Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς  φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης.
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα.
 • Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων.
 • Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα, με βάση το Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».

Γενικότερα, μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.

Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών του    Πανεπιστημίου της Πάτρας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από τους παρακάτω  νομοθεσία :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site:http://poo.gr/
 • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0319

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  305 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 26 %  

Μαθηματικά : 26 %  

Πληροφορική : 20 %  

Οικονομία  : 28 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομέας: Διοίκησης και Οικονομίας. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 26 %  

Νέα Ελληνικά : 26 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 28 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.608

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.378

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.496

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.616

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ