Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή)

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 39 τ.Α’/13.03.2024

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:

α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,

γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών υλοποιούνται τα εξής προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,

β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ