Εισαγωγή φοιτητών στα τμήματα Μουσικών Σπουδών – Οι διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων (ΦΕΚ)

Διαδικασίες διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου για την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών

 

Τμήματα Μουσικών Σπουδών:

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

του Ιονίου Πανεπιστημίου,

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας : εδώ και το ΦΕΚ 1519 τ.Β’/07.03.2024

 

Τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου:

Εξεταστικά κέντρα

1. Α. Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που μπορεί να είναι Λύκεια ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Λυκείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα εξεταστικών κέντρων. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Β. Το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Μουσικά Σχολεία ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Μουσικών Σχολείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμός με μουσικά όργανα (πιάνο κλπ).

Η εξέταση των υποψηφίων στα έργα της μονωδίας του είδους α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, δύναται να πραγματοποιείται για το σύνολο αυτών των υποψηφίων σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

2. Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της διαδικασίας εξέτασης του συγκεκριμένου μουσικού μαθήματος, οι  υποψήφιοι που υπάγονται στις περιπτώσεις Γ (i) και Δ του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ, εξετάζονται γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εδρεύουν οι Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν την δυνατότητα παράτασης του χρόνου εξέτασής τους με απόφαση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30′) λεπτά. Ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές πρέπει κάποιος να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02 (ΠΕ18.10), λόγω της αναπηρίας κάποιων υποψηφίων.

2. Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου για εισαγωγή στα εν λόγω Τμήματα και ειδικότερα για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά στο χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Βαθμολογικά Κέντρα όπου λειτουργούν Επιτροπές Εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων.

3. Όσοι υποψήφιοι της παρ.1 του παρόντος άρθρου υποβάλουν αίτηση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» σε εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

Όσοι υποψήφιοι της παρ.1 του παρόντος άρθρου υποβάλουν αίτηση σε Λύκεια των υπόλοιπων Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» σε εξεταστικό κέντρο της Αττικής, που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

4. Η εξέταση των υποψηφίων της παρ.1 του παρόντος άρθρου για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» πραγματοποιείται στα ίδια εξεταστικά κέντρα και με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους λοιπούς υποψηφίους καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα του εν λόγω μαθήματος.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Για την εξέταση των έργων των α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας. Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων

Α. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα διανεμηθούν στους υποψηφίους τα θέματα που αφορούν και τα δύο αντικείμενα ταυτόχρονα, δηλαδή «Μουσική Αντίληψη και Θεωρία» και «Αρμονία» τα οποία θα περιλαμβάνουν 5 ομάδες ερωτημάτων, όπως αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/2023 (Β’ 3927) ΥΑ. Η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών στους υποψηφίους, ανακοινώνεται πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευσης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας, δημιουργία πτωτικής – μετατροπικής αρμονικής διαδοχής και αρμονικής ανάλυσης. Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας.

Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά. Κατά την εξέταση και των δύο μουσικών αντικειμένων ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Β. Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ο υποψήφιος αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων στο τετράδιο, τα οποία και θα επικαλυφθούν από τον Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας με το αδιαφανές αυτοκόλλητο, στη συνέχεια εισέρχεται στο χώρο εξέτασης συνοδεία αυτού και τότε ξεκινά η εξέταση.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

1. Η επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν.4957/2022 (Α΄ 141) και της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/2023 (Β’ 3927) Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής και το δικαίωμα συμμετοχής, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων και την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο αα΄ μάθημα της παρακάτω περίπτωσης α. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο αβ΄ μάθημα της παρακάτω περίπτωσης α. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στο αγ΄ μάθημα της παρακάτω περίπτωσης α. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

α. Τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία,

αβ) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία,

αγ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

3. Κατά τα λοιπά ως προς την διαδικασία επιλογής και σχετικά με την συγκέντρωση βαθμολογιών, την υποβολή δήλωσης προτίμησης μηχανογραφικού δελτίου, τη βεβαίωση συμμετοχής, την έκδοση αποτελεσμάτων και τη διαδικασία εγγραφής εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ισχύουν για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ