Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στα Π.ΕΠΑ.Λ.

πηγές: ΦΕΚ 4667 τ.Β’/05.09.2022 & ΦΕΚ 3286 τ.Β’/18.05.2023

Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής  στο Π. ΕΠΑ.Λ.

Η επιλογή των μαθητών/τριων γίνεται με κριτήριο την βαθμολογία τους από την προγενέστερη τάξη.

Πιο αναλυτικά:

Α΄ τάξη  Π.ΕΠΑ.Λ.

Στην Α΄ τάξη  Π.ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του.

Ο μαθητής ή οι γονείς/κηδεμόνες του, εάν είναι ανήλικος, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο και σε χρόνο που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (συνήθως το μήνα Ιούνιο). Ο Διευθυντής του σχολείου κατατάσσει τους μαθητές κατά φθίνουσα σειρά βαθμού του απολυτηρίου τίτλου εγγραφής μέχρι την κάλυψη όλων των διατιθέμενων θέσεων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ. Κενές θέσεις στην Α’ Π.ΕΠΑ.Λ. καλύπτονται από ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής/μετεγγραφής στην τάξη αυτή, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγής τάξης θα καλύπτονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη.

Β΄ τάξη  Π.ΕΠΑ.Λ.

Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στην Β’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι  μαθητές/απόφοιτοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.
β. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.
γ. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
δ. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.
ε. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου, μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
στ. Κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου

Κριτήριο για την επιλογή των μαθητών των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης, ενώ κριτήριο για την επιλογή των αποφοίτων των περ. ε΄ και στ΄ αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου ειδικότητας, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αριθμός αιτήσεων από ενδιαφερόμενους μαθητές ή αποφοίτους μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά τομέα, κριτήριο πλήρωσης των θέσεων αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης.

Γ΄ τάξη  Π.ΕΠΑ.Λ.

Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ΄ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/τριες, απόφοιτοι/ες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.

β. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β΄ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.

γ. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Π.ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση άλλου πτυχίου Ειδικότητας του Τομέα που παρακολούθησαν».

Κριτήριο για την επιλογή των κατηγοριών α. και β., αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β’  τάξης. Κριτήριο για την επιλογή της κατηγορίας γ. αποτελεί ο βαθμός πτυχίου ειδικότητας. Σε περίπτωση που υποβληθεί αριθμός αιτήσεων από ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες ή αποφοίτους/ ες μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά Ειδικότητα, κριτήριο πλήρωσης των θέσεων αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β΄ τάξης».

Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου άλλης ειδικότητας, στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας καθώς και στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.».

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ