Διαδικτυακές ενημερωτικές δράσεις Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

.
Πρόσκληση σε διαδικτυακές παρουσιάσεις Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, Σχολών και Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) κατά το σχολικό έτος 2023-24
.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) μια σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών δράσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2024.
.
Ως εναρκτήρια δράση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, καθώς και με την υποστήριξη των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Δ.Δ.Ε. Πέλλας, προσκαλεί τους/τις μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ τάξης όλων των τύπων Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων των Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, Σχολών και Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.).
.
Σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών/τριών μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τις προοπτικές σπουδών και την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Λυκείου θα υποστηριχθούν στη Μετάβασή τους στην Γ΄ τάξη ως προς την υπεύθυνη επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. ή Ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ., ενώ οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου θα υποστηριχθούν ως προς την υπεύθυνη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και η Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας θα παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών παρουσιάσεων για να επιλύσουν τυχόν ερωτήματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
.
Οι διαδικτυακές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός διδακτικού ωραρίου παρουσία εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα ειδικότητας συναφούς με το παρουσιαζόμενο τμήμα, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) : 05 έως και 09 Φεβρουαρίου 2024
.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) : 12 έως και 13 Φεβρουαρίου 2024
.
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) : 14 έως και 15 Φεβρουαρίου 2024
.
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) : 16 Φεβρουαρίου 2024
.
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας (Α.Ε.Ν.): 16 Φεβρουαρίου 2024
.
..
Οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των διαδικτυακών παρουσιάσεων μαζί με τα αναλυτικά προγράμματα κάθε Τριτοβάθμιου Ιδρύματος/Σχολής/Ακαδημίας θα αποσταλούν εγκαίρως, προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως στα Λύκεια μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
.
Διαδικτυακές ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) μια σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών δράσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2024. Οι δράσεις απευθύνονται κυρίως σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αποφοίτους, καθώς και στους γονείς/κηδεμόνες τους.
.
Σκοπός των δράσεων είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των μαθητών/τριών για τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τη μετάβασή τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, τις προοπτικές σπουδών και τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
.
Οι θεματικές ενότητες των διαδικτυακών δράσεων είναι οι ακόλουθες:
.

Παρουσιάσεις Σχολών και Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, Σχολών, Ακαδημιών

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο & από την Α’ στη Β’ τάξη Λυκείου

Παρουσίαση ΕΠΑ.Λ.: Τομείς – Ειδικότητες

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)

Μετά τη Γ’ ΕΠΑ.Λ.: Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία, Δημόσια Ι.Ε.Κ., Αγορά Εργασίας

Παρουσίαση του Νέου Νομοσχεδίου για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Διαχείριση Σταδιοδρομίας με τα εργαλεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Τα αναλυτικά προγράμματα κάθε δράσης και οι αντίστοιχοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των διαδικτυακών παρουσιάσεων θα αποσταλούν εγκαίρως στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ