Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας 

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας  Ζωής

Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Καλών Τεχνών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών

Σχολή Γεωπονίας και Τροφίµων

Σχολή Διοίκησης

Σχολή Επιστηµών Υγείας

Σχολή Μηχανικών

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το νόμο 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019)

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ