Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή  Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών

Σχολή Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το νόμο 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019)

Τέλος, να σημειωθεί ότι: 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ