Μεσίτης Ναυτιλιακών Συμβάσεων

Ορισμός: Ο μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων μεσολαβεί στη σύναψη συμφωνίας για την αγοραπωλησία ή τη μίσθωση ενός επιβατηγού ή εμπορικού πλοίου για λογαριασμό των πελατών του.

Περιγραφή: Οι μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους ναυλομεσίτες, οι οποίοι μεσολαβούν για τη μίσθωση ενός πλοίου που θα μεταφέρει κάποιο φορτίο από λιμάνι σε λιμάνι και στους μεσίτες αγοραπωλησιών πλοίων, οι οποίοι μεσολαβούν για την εύρεση αγοραστών ή πλοίων για πώληση.

Οι ναυλομεσίτες προσπαθούν να συνδυάσουν τη ζήτηση πλοίων για μεταφορά φορτίων από τους ναυλωτές και την προσφορά πλοίων από τους πλοιοκτήτες. Παράλληλα, μεσολαβούν μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών για να επιτευχθεί η συμφωνία και να υπογραφεί το συμβόλαιο για τη μεταφορά φορτίου. Ενημερώνονται για την κατάσταση στην αγορά και τις λογικές τιμές μεταφοράς φορτίου, πληροφορούνται και διοχετεύουν στους ενδιαφερομένους τη ζήτηση πλοίων ή την ύπαρξη φορτίων προς μεταφορά, επικοινωνούν με πλοιοκτήτες και ναυλωτές κατά τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου με στόχο την επίτευξη της συμφωνίας, συντάσσουν το συμβόλαιο και το προωθούν και στα δύο μέρη προς υπογραφή.

Αν ο ναυλομεσίτης εργάζεται ως υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρία, εκτελεί και προϋπολογισμό κέρδους της προτεινόμενης ναύλωσης καθώς και απολογισμό μετά το τέλος της μεταφοράς.

Οι μεσίτες αγοράς ή πώλησης πλοίων προσπαθούν να εντοπίσουν τις καλύτερες προσφερόμενες ευκαιρίες. Έτσι, χρειάζεται να είναι ενημερωμένοι για τις τρέχουσες τιμές πλοίων ή σκαφών διαφόρων μεγεθών και τύπων, καθώς και για τις προοπτικές εξέλιξης των τιμών. Τις πληροφορίες αυτές τις αξιοποιούν φέρνοντας σ’ επαφή πιθανούς αγοραστές και πωλητές. Η επιτυχία του έργου τους είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή οπότε και φροντίζουν για τη σύνταξη του συμβολαίου.

Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι μεσίτες στην εργασία τους είναι το τηλέφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το telex, το φαξ και το διαδίκτυο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με τη θάλασσα και τους ανθρώπους της, να έχει ευχέρεια λόγου και άνεση στην επικοινωνία, ικανότητες διαπραγμάτευσης και πειστικότητα για να πετύχει καλές συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, αξιοπιστία, εχεμύθεια και ευσυνειδησία.

Παράλληλα δε, ο μεσίτης πρέπει να είναι δυναμικός, οργανωτικός, υπομονετικός και πολύ προσεκτικός, να έχει καλή μνήμη και υπολογιστική ή μαθηματική ικανότητα. Οι γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, telex και fax, όπως και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής, καθώς και των αρχών ναυτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου, αποτελούν επιπρόσθετα αλλά βασικά εφόδια για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και καθηκόντων.

Σπουδές:
Σπουδές στο επάγγελμα του μεσίτη ναυτιλιακών συμβάσεων παρέχονται στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σπουδαιότητα: Η ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις, η αξιοπιστία, η εχεμύθεια και η ευσυνειδησία είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ο μεσίτης χρειάζεται να είναι οργανωτικός, υπομονετικός και πολύ προσεκτικός. Πρέπει να διαθέτει άνεση στην επικοινωνία, υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα, καθώς και καλή μνήμη. Επίσης, απαραίτητες είναι οι γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, telex και φαξ, όπως και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής, καθώς και των αρχών ναυτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ορισμένες φορές αποδεικνύεται χρήσιμη, χωρίς να είναι υποχρεωτική, η εγγραφή στο Ινστιτούτο Μεσιτών της Μ. Βρετανίας, ύστερα από προϋπηρεσία τριών ετών και εξετάσεις στη χώρα μας.

Η προϋπηρεσία και η μαθητεία σε μεσιτικό γραφείο, είναι σημαντική για την αποδοτική και αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματος. Οι περισσότεροι μεσίτες απασχολούνται σε εξειδικευμένα μεσιτικά γραφεία, ή ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις ως μεσίτες ναυτιλιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε ναυτιλιακές εταιρίες και σπανιότερα σε δημόσιες επιχειρήσεις που ναυλώνουν πλοία για την προμήθεια πρώτων υλών.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία των μεσιτών ναυτιλιακών συμβάσεων είναι πολύπλοκη, αγχώδης, με μεγάλες ατομικές ευθύνες αλλά η επίτευξη συμφωνίας προσφέρει ικανοποίηση και σημαντικό κέρδος. Η επαφή με τους πελάτες είναι καθημερινή και συχνή, αν και τις περισσότερες φορές γίνεται μόνο τηλεφωνικά, αφού ο μεσίτης και ο πελάτης μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις ή ακόμα και σε διαφορετικές χώρες.

Εργάζονται σε γραφεία, με καλές συνθήκες εργασίας και με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το ωράριο εργασίας τους είναι ακατάστατο, εξαρτάται από τον όγκο της δουλειάς και την επικοινωνία με τους πελάτες σε διαφορετικά κράτη. Επίσης, για τους ίδιους λόγους, πολλές φορές εργάζονται Σαββατοκύριακα ή και ημέρες αργίας.

Γενικά σχόλια: Οι μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων χρειάζεται να έχουν ευχέρεια λόγου και άνεση στην επικοινωνία, ικανότητες διαπραγμάτευσης και πειστικότητα, προκειμένου να πετύχουν καλές συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον επάγγελμα για δυναμικούς ανθρώπους, που είναι εξοικειωμένοι με τη θάλασσα και τους ανθρώπους της.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ