Διοικητής Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός: Ο Διοικητής Ανθρώπινου Δυναμικού αποφασίζει σχετικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη του προσωπικού, την επιλογή, τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες και τις εργασιακές σχέσεις των στελεχών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.

Περιγραφή:Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διευθυντή προσωπικού είναι πολύπλευρα. Στόχος του είναι να μπορέσει να βελτιώσει την απόδοση της εργασίας και ταυτόχρονα να φροντίσει για την ικανοποίηση του προσωπικού τόσο από την εργασία που του έχει ανατεθεί, όσο και από άποψη μισθών και λοιπών παροχών. Ακόμη, φροντίζει για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εργαζομένων, το ύψος των αμοιβών, τα επιμίσθια, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας του προσωπικού.

Ειδικότερα, ο διευθυντής προσωπικού αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης. Εξετάζει τους υποψήφιους για πρόσληψη στην εταιρεία και προτείνει τους καταλληλότερους. Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις τους σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή την απομάκρυνση τους από την εταιρεία. Σχεδιάζει και προτείνει την κλίμακα των μισθών και των ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό. Οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού. Τέλος, ενημερώνεται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τυχόν διαφωνίες μεταξύ του προσωπικού.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Διοικητής Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να έχει οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες, να επιδεικνύει ευαισθησία σε προσωπικά θέματα, να έχει αναπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης και ικανότητα ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις.

Παράλληλα δε, η συναισθηματική σταθερότητα και η ψυχραιμία για την αντιμετώπιση δυσάρεστων διαπροσωπικών καταστάσεων, όπως επίσης η διορατικότητα, η διαλλακτικότητα καθώς και η ικανότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης σε θέματα που αφορούν και απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, αποτελούν επιπρόσθετα προσωπικά χαρακτηριστικά του διευθυντή προσωπικού.

Σπουδές:
Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορούν να γίνουν από πολλούς εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών.

Ειδικότερα, σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορούν να γίνουν στα τμήματα των Οικονομικών Σχολών των Α.Ε.Ι., με ειδίκευση στη διοίκηση, όπου η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τη θέση μπορεί να την αναλάβει κάποιος και λόγω πολυετούς πείρας μέσα στην ίδια επιχείρηση, ή έχοντας εμπειρία παρόμοιας θέσης ή προσόντα από άλλο χώρο.

Σπουδαιότητα: Ο διευθυντής προσωπικού πρέπει να έχει οργανωτικές ικανότητες και διοικητικά προσόντα. Η ικανότητα επικοινωνίας και η ευαισθησία σε προσωπικά θέματα, είναι επίσης απαραίτητα. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει αναπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης και ικανότητα ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις. Απαιτείται συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία, για την αντιμετώπιση δυσάρεστων διαπροσωπικών καταστάσεων.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διευθυντής προσωπικού εργάζεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι δημόσιες επιχειρήσεις συνήθως έχουν εξειδικευμένα τμήματα προσωπικού και κυρίως οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οι τράπεζες, ή οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η θέση συνοδεύεται από ευθύνες και ένταση. Η επικοινωνία με άλλα άτομα τόσο εντός της επιχείρησης, όσο και εκτός, είναι καθημερινή, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις με το προσωπικό. Το καθημερινό ωράριο εργασίας του διευθυντή προσωπικού καθορίζεται και εξαρτάται από τη λειτουργία και τις ανάγκες της επιχείρησης όπου εργάζεται.

Ο διευθυντής προσωπικού εργάζεται κυρίως στο γραφείο του. Μερικές φορές επισκέπτεται τους χώρους εργασίας των εργαζομένων.

Γενικά σχόλια: Στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων ο διευθυντής προσωπικού με συγκεκριμένη μέθοδο και προγραμματισμό, αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση, την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσής του.
Η διορατικότητα, η διαλλακτικότητα καθώς και η ικανότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης σε θέματα που αφορούν και απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, χαρακτηρίζουν το διευθυντή προσωπικού.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ