Ειδικός Μάρκετινγκ

Ορισμός: Ο ειδικός μάρκετινγκ διερευνά τη δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης και υποδεικνύει στον επιχειρηματία τρόπους, για να αυξήσει τις πωλήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Περιγραφή: Ο ειδικός μάρκετινγκ πρέπει να έχει άριστη γνώση των χαρακτηριστικών όλων των προϊόντων μιας επιχείρησης, των ιστορικών στοιχείων, των τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην αγορά όπου αυτή δραστηριοποιείται. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογεί αντικειμενικά το κόστος και το αποτέλεσμα της διαφήμισης και ακόμα να γνωρίζει τα θέματα προϋπολογισμού και τιμολόγησης.

Επιπλέον, οφείλει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις μεθόδους προώθησης και διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσα από το ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές και ταχυδρομικές καμπάνιες, τις τηλεφωνικές επαφές, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής.

Ειδικότερα, ο ειδικός μάρκετινγκ υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω μέθοδοι και τα μέσα, σε συνδυασμό ή μεμονωμένα, για την ουσιαστικότερη προώθηση του προϊόντος. Προτείνει, κατά τη διάρκεια συναντήσεων εργασίας, την πολιτική προώθησης που πρέπει να ακολουθηθεί. Προσδιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης της επιχείρησης στα γεγονότα που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Ως ερευνητής αγοράς, για να είναι σωστά προετοιμασμένος, αναλύει τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των πωλήσεων και παρακολουθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Καταγράφει και αναλύει τους λόγους που οδηγούν έναν πελάτη στην απόρριψη ή την προτίμηση ενός προϊόντος, ή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός μάρκετινγκ πρέπει να διαθέτει επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι πρωτότυπες ιδέες και η ικανότητα να πείθει είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις σε θέματα διαφήμισης, δημοσιογραφίας, τυπογραφίας, φωτογραφίας κ.λπ.

Στοιχεία που επηρεάζουν καθοριστικά την επαγγελματική του επιτυχία είναι η ικανότητα να αναλύει τις τάσεις που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά και η δυνατότητά του να παρουσιάζει στον πελάτη αποτελεσματικές προτάσεις.

Σπουδές:

Ο ειδικός μάρκετινγκ μπορεί να είναι απόφοιτος των τμημάτων  Επιχειρησιακής Έρευνας και Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) των Α.Ε.Ι.

Πιο συγκεκριμένα σπουδές παρέχονται στην κατεύθυνση Μάρκετινγκ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων: Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ενώ Σπουδές στη διαφήμιση,  μπορούν να γίνουν επίσης  στο Επαγγελματικό Λύκειο στην ειδικότητα Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης και στα  Ι.Ε.Κ. (δημόσια και ιδιωτικά).

Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι μονόδρομος για την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο. Απόφοιτοι και άλλων σχολών με γνώσεις για παράδειγμα ιστορίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, οικονομικών, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στον κλάδο. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν ειδικές σπουδές και προσόντα, όπως στη χημική βιομηχανία, στην ιατρική βιοτεχνολογία, στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχουν επίσης, υπεύθυνοι προώθησης πωλήσεων χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία στην πράξη. Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της αγγλικής είναι απαραίτητη.

Σπουδαιότητα: Χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χώρο των πωλήσεων, είναι η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται ακόμη να διαθέτουν επαγωγική και αναλυτική σκέψη και οπωσδήποτε κριτική ικανότητα. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται ακόμα, η ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων και συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας μιας ομάδας, καθώς και οι ιδιαίτερες δεξιότητες στην επικοινωνία. Η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί, τέλος, βασική προϋπόθεση για την εργασία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ειδικός μάρκετινγκ μπορεί να αναζητήσει απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τη στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και σε διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν συνολικά την προβολή και προώθηση εταιρειών και προϊόντων.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο καθορισμός της πολιτικής έρευνας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευθύνη στους ερευνητές αγοράς. Η δουλειά τους αξιολογείται άμεσα από τα αποτελέσματα στις πωλήσεις, γεγονός που δημιουργεί ένταση και άγχος. Η συνεργασία με διάφορα άλλα στελέχη της επιχείρησης είναι πολύ συχνή και πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης για την επίτευξη συμφωνιών και παράστασης σε εκδηλώσεις προβολής.

Το εργασιακό περιβάλλον των στελεχών αυτών είναι κατά κύριο λόγο ο χώρος των γραφείων της επιχείρησης.

Ο κλάδος των πωλήσεων είναι τέτοιος, που ευνοεί την εύκολη μετακίνηση από τη μία εταιρεία στην άλλη, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Από την άλλη πλευρά, επίσης συνηθισμένο είναι και το φαινόμενο των απολύσεων σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των αναμενόμενων.

Γενικά σχόλια: Σύγχρονο και ενδιαφέρον επάγγελμα που κινείται μέσα στο χώρο της αγοράς και της διαφήμισης. Ασκείται από άτομα δυναμικά, δραστήρια, που διαθέτουν κοινωνικές αλλά και επικοινωνιακές ικανότητες.

Ο ειδικός μάρκετινγκ χρειάζεται να γνωρίζει πολύ καλά την αγορά, να μπορεί να “αφουγκράζεται” τις ανάγκες της, για να είναι σε θέση να υπολογίσει και να προτείνει τους κατάλληλους κάθε φορά τρόπους για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης που αναλαμβάνει.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ