Διοικητικό Στέλεχος

Ορισμός: Το διοικητικό στέλεχος είναι μέλος ιδιωτικής ή και δημόσιας επιχείρησης, υπηρεσίας ή οργανισμού, με αυξημένες αρμοδιότητες, υψηλές ευθύνες και εξουσίες στη διοίκηση του τμήματος που εργάζεται.

Περιγραφή: Ο εργαζόμενος ως διοικητικό στέλεχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού, αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, είναι υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή εκτέλεση αποφάσεων της διοίκησης και έχει αρμοδιότητες, αλλά και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία της επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες του διοικητικού στελέχους περιλαμβάνουν τον έλεγχο και οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης, τη συντήρηση και παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση εντολών και τη λήψη αποφάσεων.

Ο απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος εξοπλισμός, περιλαμβάνει σύγχρονα μηχανήματα αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, fax, σύνδεση με διαδίκτυο).

Νομοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει συγκεκριμένος δεοντολογικός κώδικας ή νομοθετική ρύθμιση για το επάγγελμα του διοικητικού στελέχους, όμως τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια, οριοθετούν κανόνες, δικαιώματα και προϋποθέσεις κατά περίπτωση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το επάγγελμα αυτό, απαιτεί μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί υποστηρίζει τη διοικητική και οικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης. Πρωταρχική επίσης είναι η ικανότητα να γνωρίζει πώς να αξιοποιεί τις πληροφορίες προς όφελος της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Απαραίτητες είναι οι ικανότητες επικοινωνίας, η αποφασιστικότητα, η διάθεση για συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό και η δεκτικότητα στην εφαρμογή νέας τεχνολογίας.

Σπουδές:

Σπουδές μπορούν να γίνου στα τμήματα Α.Ε.Ι. οικονομικής κυρίως κατεύθυνσης (Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Χρηματο-Οικονομικών σπουδών). Διασύνδεση με το Ελληνικό  Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

Επίσης, σπουδές μπορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ή σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Σπουδαιότητα: Το διοικητικό στέλεχος πρέπει να διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές. Ακόμη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς. Στα θετικά του προσόντα, συγκαταλέγονται επίσης και η ικανότητά του να επιβάλλεται μέσω των λόγων του και των πράξεών του και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αυτή έχει θέσει.

Μέλλον: Στο επάγγελμα αυτό υπάρχει μεγάλη προσφορά στελεχών, αλλά μέτρια ζήτηση για άτομα με περιορισμένη εμπειρία. Η αγορά όμως σήμερα, παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ορισμένες ειδικότητες και θα παραμείνει ανοιχτή και στο μέλλον για στελέχη με ειδικά προσόντα.

Οι μηνιαίες αμοιβές ενός διοικητικού στελέχους με προϋπηρεσία κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εταιρειών και οργανισμών, ή στελεχών με διαφορετικά προσόντα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Το διοικητικό στέλεχος εργάζεται σε γραφεία δημόσιων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Επαγγελματικές συνθήκες: Τα διοικητικά στελέχη εργάζονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου ή, κατά περίσταση, σε χώρους παραγωγής, με άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συναλλάσσονται με εργαζόμενους, διευθυντές, στελέχη από άλλες εταιρείες, ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η εργασία του διοικητικού στελέχους περιλαμβάνει αρκετό άγχος και βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα με το χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Λόγω των αυξημένων ευθυνών, το ωράριο εργασίας του διοικητικού στελέχους δεν έχει τον τυπικό και δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει για τους άλλους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Πολλές φορές απαιτείται να εργάζεται σε έντονους, πιεστικούς και ακατάστατους ρυθμούς, ενώ συχνά, απαραίτητες είναι και οι μετακινήσεις εντός ή εκτός χώρας.

Γενικά σχόλια: Είναι ένα επάγγελμα σύγχρονο και δυναμικό, με καλές επαγγελματικές προοπτικές και υψηλές αποδοχές.

Το διοικητικό στέλεχος διαθέτει ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα, χαρακτηρίζεται από οξεία αντίληψη, ορθή εκτίμηση των καταστάσεων και αποφασιστικότητα.

Το διοικητικό στέλεχος έχει την ικανότητα της πρόβλεψης των τάσεων και αναγκών της αγοράς, στοιχεία που θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων, την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ