Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Όροι & Προϋποθέσεις για την υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης και καθορισμός διαδικασίας αναστολής/διακοπής φοίτησης

Προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης και καθορισμός διαδικασίας αναστολής/διακοπής φοίτησης

Η σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την απόφαση Αριθμ. 11032 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6406 τ.Β’/15.12.2022 καθόρισε τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες για την υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης και τη διαδικασία αναστολής/διακοπής φοίτησης.

Πιο αναλυτικά:

ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς μερικής φοίτησης έχουν:

α) οι φοιτητές/ριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές/ριες που είναι παράλληλα αθλητές/ριες και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) όπως ισχύει, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

Οι αιτήσεις για μερική φοίτηση υποβάλλονται πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία αναφέρεται ο λόγος (σύμφωνα με το νόμο) υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης Λοιπά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

β) Για εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες προσκομίζεται βεβαίωση του εργοδότη, ότι ο/η φοιτητής/τρια εργάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.

γ) Για φοιτητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσκομίζεται βεβαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από Επταμελή Υγειονομική Επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών/τριών με αναπηρία, δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που είχαν αρχικά προσκομίσει για την εγγραφή τους.

δ) Για φοιτητές/τριες αθλητές/τριες προσκομίζεται  βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή τον Αθλητικό Φορέα ή την Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

Η διαδικασία για την υπαγωγή φοιτητών σε καθεστώς μερικής φοίτησης έχει ως εξής:

α) Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών γνωμοδοτεί προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής για την έγκριση ή τη μη έγκριση της αίτησης. Η απόφαση εκδίδεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

β) Απαιτείται η κατ’ έτος επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι εργαζόμενοι/νες φοιτητές/ τριες και οι αθλητές/τριες στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησής τους για τη συνέχιση της μερικής φοίτησης, πλην αυτών που έχουν συμμετάσχει έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών δεν αφορά τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων μερικής φοίτησης.

γ) Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, εφαρμόζεται για όλες τις ως άνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

δ) Οι φοιτητές/τριες δύνανται να επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης με την ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του/της φοιτητή/τριας, η επάνοδός του/της σε καθεστώς κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου. Η απόφαση εκδίδεται από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις:

α) Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, δύνανται μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτηση τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

β) Το δικαίωμα αναστολής/διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της αναστολής/διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται
τμηματικά.

Χρόνος υποβολής της αίτησης:

Οι αιτήσεις αναστολής/διακοπής φοίτησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Διαδικασία:

α) Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης. Η απόφαση αναστολής/διακοπής της φοίτησης εκδίδεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

β) Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο αναστολής/διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου αναστολής/διακοπής, ο φοιτητής/τρια επανακτά αυτόματα την φοιτητική ιδιότητα.

γ) Για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή/διακοπή σπουδών, η ακαδημαϊκή ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης και ακυρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα.

δ) Ο/η φοιτητής/τρια που έχει λάβει βεβαίωση σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο για να υποβάλει αίτηση αναστολής/διακοπής φοίτησης οφείλει να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση στη Γραμματεία του Τμήματος και να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί αντίγραφό της σε υπηρεσία του ΟΠΑ ή σε εξωτερικό φορέα. Εάν έχει κατατεθεί η βεβαίωση σε υπηρεσία του ΟΠΑ ή σε εξωτερικό φορέα, τότε οφείλει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα αποσύρει τη βεβαίωση σπουδών από τους φορείς που την έχει καταθέσει προκειμένου η Γραμματεία να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης.

ε) Ενδείκνυται η διακοπή να είναι ετήσιας διάρκειας και όχι εξαμηνιαίας, ώστε να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα σπουδών του/της φοιτητή/τριας και η μετέπειτα ένταξή του/της σε εξάμηνα.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ