Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα

Ορισμός: Ο ειδικός πληροφορικής συστημάτων με πολυμέσα ασχολείται με την πολύπλευρη παρουσίαση ενός θέματος μέσω του Η/Υ. Συγκεκριμένα, συνδυάζει κείμενο, εικόνα, ήχο & κίνηση ώστε να δώσει ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τον τελικό χρήστη.

Περιγραφή: Ειδικότερα, ο επαγγελματίας αυτός δημιουργεί με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού παρουσιάσεις όλων των ειδών που μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, εικαστικές δημιουργίες, διαγράμματα και πίνακες, κείμενα, λόγο και μουσική. Το αποτέλεσμα της δουλειάς του μπορεί να απευθύνεται σε ειδικό κοινό ή σε μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού.

Πολλές φορές το έργο του περιλαμβάνει και προγραμματισμό, ώστε να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Εφαρμόζει τις τεχνικές σχεδίασης και τελικής δοκιμής προγράμματος και είναι ικανός να τεκμηριώνει το παραγόμενο πρόγραμμα. Ακόμα, αναπτύσσει και συντάσσει προδιαγραφές προγραμμάτων, ακολουθώντας καθιερωμένες μεθόδους και πρότυπα.

Ο επαγγελματίας αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαλείων των πολυμέσων για τη δημιουργία προγραμμάτων, ώστε να γίνονται περισσότερο φιλικά προς το χρήστη. Μπορεί επίσης να αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ειδικός πληροφοριακών συστημάτων δε χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

Σπουδές:

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρει η φοίτηση σε αντίστοιχα Τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Για να ασχοληθεί κανείς με εφαρμογές πληροφορικής με πολυμέσα, χρειάζεται να διαθέτει δημιουργικό πνεύμα και φαντασία σε συνδυασμό με υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους Η/Υ. Η υπομονή και η επιμονή είναι εξίσου απαραίτητες, επειδή ο προγραμματισμός είναι δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.

Η φιλομάθεια και η προσαρμοστικότητα κρίνονται χρήσιμες, ώστε να μπορεί ο ειδικός να παρακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη που έχει ο κλάδος και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

Επίσης, ο ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα πρέπει να μπορεί να εργάζεται με αυτοτέλεια και αυτοπειθαρχία και αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, να έχει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να απασχοληθεί σε Τράπεζες, Κέντρα Πληροφόρησης, σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρίες, εκδοτικούς οίκους, κινηματογραφικές εταιρίες και studio παραγωγής, ανεξάρτητες εταιρίες κατασκευής λογισμικού με πολυμέσα, Internet providers, ανεξάρτητες ομάδες ενημέρωσης και πληροφόρησης, σε εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, τουριστικές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κλπ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να εργαστεί αυτόνομα ή ως μέλος κάποιας ομάδας, η οποία έχει ένα ευρύτερο αντικείμενο στο χώρο της πληροφορικής.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο ειδικός πληροφορικής συστημάτων με πολυμέσα εργάζεται συνήθως σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και σε ωράρια που καθορίζονται από τις ανάγκες ή το φόρτο εργασίας του. Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να επεξεργάζεται το υλικό του, γεγονός που είναι κουραστικό και μπορεί να αποβεί ανθυγιεινό.

Γενικά σχόλια: Ο ειδικός πληροφορικής με πολυμέσα είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα, με πολύ ενδιαφέρον για άτομα που είναι δημιουργικά, διαθέτουν φαντασία και μπορούν να χειρίζονται με ευχέρεια ειδικά προγράμματα Η/Υ καθώς και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο ειδικός πληροφορικής με πολυμέσα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση από εταιρίες – φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεμάτων ή να διαφημιστούν μέσω ηλεκτρονικής μορφής.

 (πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ