Κριτήρια επιλογής μαθητών για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υ.Α.  Αριθμ. 106640/Κ3  (ΦΕΚ 4667 τ.Β’/05.09.2022) με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2180).

Πιο αναλυτικά:

«Άρθρο 2
Φοίτηση – Εγγραφή – Ανανέωση εγγραφής Μετεγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.

1. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. ξεκινά από το σχολικό έτος 2021-2022 για την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2023-2024 για τη Γ’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.

2. Στην Α’ τάξη εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Ο μαθητής ή οι γονείς/κηδεμόνες του, εάν είναι ανήλικος, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο και σε χρόνο που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Ο Διευθυντής του σχολείου κατατάσσει τους μαθητές κατά φθίνουσα σειρά βαθμού του απολυτηρίου τίτλου εγγραφής μέχρι την κάλυψη όλων των διατιθέμενων θέσεων. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ. Κενές θέσεις στην Α’ Π.ΕΠΑ.Λ. καλύπτονται από ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής/μετεγγραφής στην τάξη αυτή, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγής τάξης θα καλύπτονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη.

3. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και 2023-2024, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στην τάξη, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ.».

4. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., προάγονται, απολύονται ή/και αποκτούν πτυχίο έως και το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις κείμενες περί αξιολόγησης διατάξεις.

5. Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στην Β’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/απόφοιτοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.
β. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.
γ. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.
δ. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης ΓΕ.Λ.
ε. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου, μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
στ. Κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου

Κριτήριο για την επιλογή των μαθητών των περ. α’, β’, γ’ και δ’ αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης, ενώ κριτήριο για την επιλογή των αποφοίτων των περ. ε’ και στ’ αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου ειδικότητας, αντίστοιχα.

6. Σε περίπτωση που υποβληθεί αριθμός αιτήσεων από ενδιαφερόμενους μαθητές ή αποφοίτους μεγαλύτερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά τομέα, κριτήριο πλήρωσης των θέσεων αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

.

πηγή: ΦΕΚ 4667 τ.Β’/05.09.2022

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ