Αλλαγές στην διαδικασία εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών από τις πανελλαδικές του 2024 (ΦΕΚ & εγκύκλιος)

Νόμος 4957 ΦΕΚ 141 τ.Α’/21.07.2022 Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις – Οι παρακάτω αλλαγές θα ισχύσουν από τις πανελλαδικές του 2024.

Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με το νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής: εδώ

 

Σύμφωνα με το νέο νόμο ΦΕΚ 141 τ.Α’/21.07.2022 και συγκεκριμένα στο   383  με τίτλο : Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα
Μουσικών Σπουδών – Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4559/2018 αναφέρονται τα εξής:

Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών  Σπουδών

      • του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
      • του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
      • του Ιονίου Πανεπιστημίου,
      • του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
      • και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1. Η εισαγωγή στα τμήματα: α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παρ. 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.

γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:

δα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

δβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

δγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,

δδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου
ΓΕ.Λ. και

δε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

4. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των περ. α) και β) της παρ. 3 (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).

5. Η Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας των υποψηφίων σε αυτό επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε τμήμα για το συγκεκριμένο μουσικό μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 8. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του μουσικού μαθήματος λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που διεκδικούν εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1, έχοντας εξεταστεί στο οικείο μουσικό μάθημα, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση την κατηγορία λυκείου, ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., από το οποίο προέρχονται. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7. Το γινόμενο του πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. α) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρούσα, με τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο οικείο μουσικό μάθημα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο αυτό ο συντελεστής βαρύτητας του μουσικού μαθήματος.

6. Η Ε.Β.Ε. ανά τμήμα της περ. β) της παρ. 4 προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 επί τον συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε τμήμα, σύμφωνα με την παρ. 8. Γιατον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα ξεχωριστά για κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν εξεταστεί σε τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3. Στα τμήματα που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των οικείων επιστημονικών πεδίων ή τομέων. Το γινόμενο του πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ.

7. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. β) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά τμήμα, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρούσα, με τον μέσο όρο της βαθμολογικής επίδοσης του υποψηφίου στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

8. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

9. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4, καθώς και της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση του οικείου τμήματος, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Το σύνολο των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων, καθώς και των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των τμημάτων οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 9, συγκεντρώνονται σε μία (1) απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους συντελεστές της παρ. 8, ο καθορισμός τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με απόφαση της συγκλήτου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, αφορούνστις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου της έκδοσής τους σχολικού έτους.

12. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύ- νανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Αν τροποποιηθεί η ελάχιστη ή μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε., επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος.

13. Τα τμήματα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. των τμημάτων εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7. Τα τμήματα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εκ των δύο (2) μουσικών μαθημάτων της παρ. 3. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. που ορίζεται για κάθε τμήμα της παρ. 1, είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στα ανωτέ- ρω τμήματα εξετάζεται πρώτα η επίτευξη των Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του οικείου τμήματος.

14. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων υπολογίζονται οι βαθμολογικές επιδόσεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3,καθώς και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Υποψήφιοι για επιλογή είναι όσοι έχουν εξεταστεί στα μαθήματα
των περ. α) και β) της παρ. 3, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα μαθήματα των περ. γ) και δ) της ίδιας παραγράφου.

15. Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του τμήματος εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των περ. α) και β) της παρ. 3 είναι κοινός για κάθε επιστημονικό πεδίο ή τομέα, εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του είκοσι τοις εκατό (20%). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3 εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του είκοσι τοις εκατό (20%). Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το εκατό τοις εκατό (100%). Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα και αξιοποιούνται για την εισαγωγή στα τμήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου ή τομέα, για τα οποία αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου. Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με το όγδοο εδάφιο τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το ενδέκατο εδάφιο, καταλαμβάνει μόνο τα τμήματα, για τα οποία δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετική τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου. Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων που ορίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, συγκεντρώνετασε μία (1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά με την εξέταση και το ρεπερτόριο του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» σύμφωνα με το νέο τρόπο εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα της χώρας, από τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927 Β’) Υπουργική Απόφαση, η εισαγωγή στα τμήματα: α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, δηλαδή από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

Σύμφωνα με το νέο τρόπο εξέτασης, ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται πανελλαδικώς οι υποψήφιοι είναι το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία». Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση συγκεκριμένων έργων από τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής:

α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική,

β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική,

γ) Λαϊκή – Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική.

Οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν, από το είδος μουσικής που επιθυμούν, το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξεταστούν (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Για κάθε μουσικό όργανο/φωνή του κάθε είδους μουσικής προβλέπεται συγκεκριμένο ρεπερτόριο έργων, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρεις (3) ομάδες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά υφολογικά/ιστορικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου του κάθε οργάνου/φωνής. Από το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μουσικό όργανο/φωνή, οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν ένα έργο από κάθε μία από τις τρεις ομάδες έργων του εν λόγω ρεπερτορίου και θα προετοιμάσουν την ερμηνεία τους για τρία (3) έργα συνολικά.

Οι τίτλοι όλων των έργων αναρτώνται σε επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ, και συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ à Εξετάσεις à Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα à Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Δείτε το link εδώ: https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mousika-tmimata/mousiki-ektelesi-kai-ermineia

Η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4’ έως 6’ λεπτά ανά υποψήφιο/α. Κάθε υποψήφιος/α εξετάζεται σε δύο από τα τρία έργα που έχει προετοιμάσει, την επιλογή των οποίων αποφασίζει η εξεταστική επιτροπή. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει επιλέξει έργα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, τότε η επιτροπή έχει δικαίωμα να επιλέξει από αυτά τμήμα του έργου που θα εκτελεστεί.

Για την εξέταση των έργων της μονωδίας του α) είδους μουσικής προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου/ας και πιανίστα/ας. Για την εξέταση των έργων των α) και β) ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να φέρουν μαζί τους το όργανο που έχουν επιλέξει με εξαίρεση το πιάνο και τα ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα βρίσκονται σε κάθε εξεταστικό κέντρο, όπου απαιτείται. Οι υποψήφιοι/ες δίνουν τις εξετάσεις χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή από και με την εξεταστική επιτροπή συνοδευόμενοι προς και από τον χώρο εξέτασης από τον/την επιμελητή/τρια της εξεταστικής διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι για τα ανωτέρω πέντε Μουσικά Τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας, κατά την οποία υποβάλλονται οι Αιτήσεις-Δηλώσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Η προθεσμία, το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι υπόχρεοι υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης καθορίζονται κάθε έτος με σχετική εγκύκλιο.

Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις, για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε ένα από τα τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής: α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή – Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική. Επιπλέον, επιλέγει να εξεταστεί σε ένα μουσικό όργανο (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει ΜΟΝΟ ένα από τα μουσικά όργανα που περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο του είδους μουσικής που έχει επιλέξει, όπως το ρεπερτόριο αυτό έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστοχώρο του ΥΠΑΙΘΑ (https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mousikatmimata/mousiki-ektelesi-kai-ermineia). Δεν προβλέπεται η επιλογή άλλου μουσικού οργάνου το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο του είδους μουσικής που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Η πανελλαδική εξέταση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» περιλαμβάνει την εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας και στο αντικείμενο της Αρμονίας, η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους και για αυτό οι υποψήφιοι δεν επιλέγουν κάποια προτίμηση.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ 5 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας για τα 5 Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας, προκύπτουν οι ακόλουθες πιθανότητες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υποψήφιος που θέλει ΜΟΝΟ τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Αυτός θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε τέσσερα (4) μαθήματα:

– Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ΓΕΛ ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών ΕΠΑΛ

– Σε ένα ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ΓΕΛ ή του τομέα ΕΠΑΛ που επιλέγει ο υποψήφιος, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Α.δ) της παραγράφου 2 της παρούσας εγκυκλίου (Ιστορία/1ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Μαθηματικά/2ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Φυσική/3ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Πληροφορική/4ο Ε.Π. ΓΕΛ ή Μαθηματικά-Άλγεβρα/ΕΠΑΛ)

– Στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

– Στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Υποψήφιος που θέλει και τα 5 Μουσικά Τμήματα και άλλα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Ο υποψήφιος αυτός θα συμμετάσχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σε όλα τα μαθήματα κι επιπλέον θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των 2 μουσικών μαθήματων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Υποψήφιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση, δεν μπορεί να δηλώσει τα 5 Μουσικά Τμήματα. Αν θέλει να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε αυτά, πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου σε Πανελλαδικές εξετάσεις ακολουθώντας κάποιο από τα δύο παραπάνω παραδείγματα.

Ωστόσο, για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ετών 2022 ή 2023 και εξετάστηκαν σε όλα τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τους ή του τομέα τους για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα, καθώς και στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ χωρίς νέα εξέταση, με τη διαδικασία του 10% (4% για τους υποψηφίους του 2022 και 6% για τους υποψηφίους του 2023), υποβάλλοντας μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2024.

Επιπλέον, για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εξετάστηκαν σε όλα τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τους ή του τομέα τους για ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα, καθώς και στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ χωρίς νέα εξέταση, υποβάλλοντας μηχανογραφικό δελτίο και το έτος 2025 και διεκδικώντας ποσοστό θέσεων 4% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ