ΠΜΣ: Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.07.2022

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία»

(MSC in Structural Heart Disease. Diagnosis and Management).

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 11527, Γουδή

Τηλέφωνα: 210 7462032 Email:  secr@med.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία» (MSC in Structural Heart Disease. Diagnosis and Management), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τον ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία» έχει ως αντικείμενο τη Διαγνωστική προσέγγιση και την επεμβατική αντιμετώπιση των Δομικών Καρδιοπάθειών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα διαγνωστικής προσέγγισης και απεικόνισης των δομικών καρδιοπαθειών, καθώς και στον τρόπο επεμβατικής αντιμετώπισής τους. Παράλληλα σκοπός του προγράμματος είναι να προάγει την έρευνα στο αντικείμενο των δομικών καρδιοπαθειών. Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παθοφυσιολογίας, της διάγνωσης και απεικόνισης των δομικών καρδιοπαθειών, καθώς και στις εξελίξεις της τεχνογνωσίας στην επεμβατική αντιμετώπιση των δομικών καρδιοπαθειών. Με το πρόγραμμα αυτό οι επιστήμονες υγείας θα αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με δομικές καρδιοπάθειες.

Στόχος επίσης του ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να συντονίζουν ή/και να συμμετέχουν σε ομάδες «Καρδιάς» για την καλύτερη συνδυασμένη αντιμετώπιση επεμβατική και χειρουργική των ασθενών με δομικές καρδιοπάθειες και την υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας.

Τονίζεται ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει άλλο ΠΜΣ στην ημεδαπή που να προσεγγίζει διεπιστημονικά (multidisciplinary) τις δομικές παθήσεις της καρδιάς λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών από καρδιολόγους, επεμβατικούς καρδιολόγους, καρδιολόγους με εξειδίκευση στις συγγενείς παθήσεις της καρδιάς, καρδιολόγους με εξειδίκευση στην απεικόνιση, επεμβατικούς ακτινολόγους και καρδιοχειρουργούς.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς. Διάγνωση και Θεραπεία» (MSc in «Structural Heart Disease. Diagnosis and Management»).

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα:

Τέλη φοίτησης δ750€ ανά εξάμηνο.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, καθώς και όλων των συναφών Τμημάτων επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα δύο (42).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού. Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7. Δύο συστατικές επιστολές.

8. Γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και της παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018.

Για να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν έναν πλήρη φάκελο και να δώσουν συνέντευξη. Η εξέταση των φακέλων και η αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής διαμορφώνουν για κάθε υποψήφιο βαθμολογία σε κλίμακα από 0 ως 100. Στη βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

– Ο βαθμός του πτυχίου σε ποσοστό 10%

– Η εξειδίκευση στην Καρδιολογία, Ακτινολογία, Σημειολογία, σε ποσοστό 20%

– Η σχέση της ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο σε ποσοστό 20%

– Η συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο σε ποσοστό 20%

– Η βαθμολογία από τη συνέντευξη σε ποσοστό 30%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανωτέρου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση ΔMΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαίδευση σε τμήματα και μονάδες επεμβατικής αντιμετώπισης και απεικόνισης και γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεθοδολογία Έρευνας – συγγραφή επιστημονικής εργασίας
  • Βιοστατιστική 1
  • Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία Δομικών Νοσημάτων Καρδιάς. Διαγνωστική προσέγγιση
  • Υπερηχοκαρδιογραφική προσέγγιση δομικών καρδιοπαθειών
  • Αρχές επεμβατικής Καρδιολογίας

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Αρχές Χειρουργικής αντιμετώπισης Δομικών καρδιοπαθειών
  • Άλλες απεικονιστικές τεχνικές στις δομικές καρδιοπάθειες
  • Δομικές Καρδιοπάθειες Αορτικής Βαλβίδας. Επεμβατική Αντιμετώπιση Ι
  • Φαρμακευτική προσέγγιση δομικών καρδιοπαθειών

Μαθήματα Επιλογής

  • Ακτινοπροστασία*
  • Βιοηθική*

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Δομικές Καρδιοπάθειες Αορτικής Βαλβίδας. Επεμβατική Αντιμετώπιση ΙΙ
  • Δομικές Καρδιοπάθειες Μιτροειδούς και τριγλώχινας Βαλβίδας. Επεμβατική αντιμετώπιση
  • Άλλες δομικές καρδιοπάθειες
  • Υβριδική Αντιμετώπιση δομικών καρδιοπαθειών

Μαθήματα Επιλογής

  • Δομικές καρδιοπάθειες σε παιδιά*
  • Η Περιεπεμβατική προσέγγιση στους ασθενούς με δομική καρδιοπάθεια*

Δ’ εξάμηνο:

  • Πρακτική Άσκηση
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

*Υποχρεωτική παρακολούθηση ενός εκ των δύο μαθημάτων επιλογής.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ