ΔΠΜΣ: Biomedical and Molecular Sciences – Diagnosis and Treatment of human diseases

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.01.2023

 

Συνεργαζόμενα τμήματα: 

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

 

ΔΠΜΣ: «Biomedical and Molecular Sciences – Diagnosis and Treatment of human diseases»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης 6ο Χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (Δραγάνα)

Τηλέφωνα: 25510 30928  Email: secr@med.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Biomedical and Molecular Sciences – Diagnosis and Treatment of human diseases», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Biomedical and Molecular Sciences – Diagnosis and Treatment of Human Diseases» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας. επίσης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών Βιοιατρικών και των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους:

α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων.
β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης.
γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών.

Τέλος, υψίστης σημασίας είναι η απόκτηση κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την ικανότητα επιτυχούς εκπόνησης μιας υψηλού επιπέδου διπλωματικής εργασίας.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Biomedical and Molecular Sciences – Diagnosis and Treatment of Human Diseases».

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Η γλώσσα της διδασκαλίας και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Δίδακτρα: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 6.000

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων: –

Διαδικασία επιλογής: –

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120)

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2030-2031.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ