Πανελλαδικές 2022: Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΦΕΚ)

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις: ΦΕΚ 2989 τ.Β’/10.06.2022 

Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Με την υπ. αριθμ. 20866 οικ. Φ.109.1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αρ. 50/4.11.2021 ΠΥΣ 33/2006, θέσεις.

Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Κατανομή εισακτέων:

Αναλυτικότερα,ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

α) Οι πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών που εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις: 5

β) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 5

γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες ή Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2021- 2022: 4

δ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021): Δεν προκύπτουν θέσεις (0)

ε) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγουμένων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2021:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ: 1

στ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 με εξετάσεις:

α) Γενικής Κατηγορίας: 15

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1

γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 1

ε) Δ΄ ειδικής κατηγορίας: 1

ΣΥΝΟΛΟ: 18

 

Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις:  ΦΕΚ 2988 τ.Β’/10.06.2022

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021 – 2022 καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:

αα) Μία (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021.

αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής:

βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021.

ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021- 2022.

2. α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. αβ της παρ. 1:

αα. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 7%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ’ της παρ. 1 (Γ’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53).

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. ββ της παρ. 1:

βα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορία της περ. α’ της παρ. 1 (Α’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53).

ββ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β’ της παρ. 1 (Β’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53).

βγ. Δέκα (10) θέσεις, σε ποσοστό 7%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ’ της παρ. 1 (Γ’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53).

βδ. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ’ της παρ. 1 (Δ’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53),

γ) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. βα της παρ. 1:

γα. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ’ της παρ. 1 (Γ’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53) που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2021 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.

4. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α’ προτάσσεται των κατηγοριών Β’, Γ’, Δ’, η Β’ προτάσσεται των κατηγοριών Γ’ και Δ’ και η κατηγορία Γ’ προτάσσεται της κατηγορίας Δ’.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

6. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

7. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

α) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (με εξετάσεις):

α) Γενικής Κατηγορίας: 7
β) Α’ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β’ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ’ ειδικής κατηγορίας: 1
ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 8

β) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021):

1  Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2021:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α’ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β’ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020:

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α’ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β’ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021): 16

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2021:

α) Γενικής Κατηγορίας: 9
β) Α’ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β’ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ’ ειδικής κατηγορίας: 1
ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 10

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020:

α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α’ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β’ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 6

δ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021 – 2022:

α) Γενικής Κατηγορίας: 124
β) Α’ ειδικής κατηγορίας: 4
γ) Β’ ειδικής κατηγορίας: 3
δ) Γ’ ειδικής κατηγορίας: 10
ε) Δ’ ειδικής κατηγορίας: 4
ΣΥΝΟΛΟ: 145

 

πηγή: ΦΕΚ 2989 τ.Β’/10.06.2022 & ΦΕΚ 2988 τ.Β’/10.06.2022

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ