ΔΠΜΣ: Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

το άρθρο ενημερώθηκε στις 10.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Χημείας (επισπεύδον) του Α.Π.Θ.

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ.

ΔΠΜΣ: «Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Χημείας – Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνα: 2310997680 Email:  info@chem.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Χημείας (επισπεύδον) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Interdepartmental Master’s Course on Management and Conservation of Ecclesiastical Relics and Christian Cultural Heritage», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Διαχείριση της Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική μελέτη και διαχείριση αντικειμένων της εκκλησιαστικής και χριστιανικής πολιτισμικής κληρονομιάς, υπό το πρίσμα των θετικών (χημεία, φυσική, γεωλογία) και θεωρητικών (θεολογία, ιστορία) επιστημών. Ο σκοπός συνεπάγεται την δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προαναφερόμενο γνωστικό πεδίο. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους/τις διδάσκοντες/-ουσες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Χριστιανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Δεν υπάρχουν ειδικεύσεις

Διάρκεια σπουδών :

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασία.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. και η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών (240 μονάδες ECTS) Τμημάτων Χημείας, Θεολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης, Επιστήμης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων, απόφοιτοι ημεδαπών και αναγνωρισμένων ομοταγών αλλοδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Επίσης γίνεται δεκτός/-ή ως υπεράριθμος/-η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους/στις δεκαπέντε (15) Μεταπτυχιακούς/-ές Φοιτητές/-τριες ετησίως.

Διαδικασία επιλογής:

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με υπ’ αρ. 3099/30-3-2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90), τριάντα (30) για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα μαθημάτων και τριάντα (30) για το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα, έξι (6) στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, και έξι (6) στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωτική.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ