ΠΜΣ: Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις 14.03.2023

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας  (Λάρισα)

ΠΜΣ: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων , ΤΚ: 41 500

Τηλέφωνα:  2410 684275 Email: g-agrtec@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο ανταγωνισμό στον πρωτογενή τομέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων συνεχώς μειώνονται ενώ παράλληλα το κόστος των αγροτικών εισροών (λιπάσματα, φάρμακα κ.α.) συνεχώς αυξάνει. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο καθαρό κέρδος των παραγωγών που χρόνο με τον χρόνο μειώνεται με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να σταματούν να ασχολούνται με την γεωργία. Παρόλα αυτά, οι παραγωγοί ψάχνουν να βρουν νέες μεθόδους και πρακτικές που θα είναι πιο αποδοτικές και θα τους επιφέρουν μεγαλύτερο κέρδος. Η Γεωργία Ακριβείας είναι η επιστήμη που προσπαθεί να δώσει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα.

Γι’ αυτό το λόγο η Γεωργία Ακριβείας είναι διαδεδομένη (κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες) και είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των παραγωγών. Το εν λόγω Π.Μ.Σ έρχεται να καλύψει τον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας και να παρέχει: α) επιστημονικές προσεγγίσεις για εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία (ψηφιακή γεωργία, γεωργία ακριβείας), β) εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας σε όλα της τα στάδια.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ εκπαιδεύει ειδικούς με υψηλό επίπεδο επιστημονικών δεξιοτήτων στους τομείς της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών χρησιμοποιώντας πρακτικές και μεθοδολογίες Γεωργίας Ακριβείας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών με σύγχρονες τεχνολογίες, πρακτικές και μεθοδολογίες, όπως ορίζονται από την επιστήμη της Γεωργίας Ακριβείας. Ο κύριος στόχος αυτής της αναφοράς είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες διαφόρων προελεύσεων (γεωπόνους, μηχανικούς, βιολόγους κ.λπ.) σε αντικείμενα αναφορικά με την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν πρόσφατες θεμελιώδεις και πολλές φορές μοναδικές γνώσεις σε ένα τόσο δημοφιλές εξειδικευμένο πεδίο.

Επιπρόσθετοι σκοποί τίθενται

1. Να παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευση επαγγελματιών ικανών να συνδέσουν τη Γεωργία και την Τεχνολογία με τις ανάγκες της κοινωνίας, προκειμένου να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα των εφαρμογών πρωτοποριακών γεωργικών πρακτικών και της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων νέας τεχνολογίας.
2. Να παρέχει όλες τις γνώσεις (τεχνικές και μεθοδολογία) που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας.
3. Να εκπαιδεύσει ειδικούς με υψηλό επίπεδο επιστημονικών δεξιοτήτων στους τομείς της αγροτικής διαχείρισης και της διαχείρισης φυσικών πόρων.
4. Να παρέχει γνώσεις για τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
5. Να παρέχει την τεχνογνωσία για την δημιουργία ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και τον προγραμματισμό τους για γεωργικές εφαρμογές.
6. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες για να αναπτύξουν κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή.
7. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες να εφαρμόσουν μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της Γεωργίας Ακριβείας με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση του καθαρού κέρδους και την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες επάνω στα ηλεκτρονικά συστήματα των γεωργικών μηχανημάτων και των αυτόνομων οχημάτων (ρομπότ).
9. Να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει ανταγωνιστικούς επαγγελματικά επιστήμονες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευκολότερη εύρεση εργασίας σε ιδιωτικό τομέα και ακαδημία.

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να εργαστούν σε:

1. Εταιρείες εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων
2. Εταιρείες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων
3. Εταιρείες εμπορίας συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης
4. Εταιρείες εμπορίας μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων
5. Εταιρείες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
6. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
7. Εκμεταλλεύσεις ειδικών καλλιεργειών
8. Γεωργικούς συνεταιρισμούς
9. Εταιρείες εμπορίας αισθητήρων και έξυπνων συσκευών
10. Γραφεία γεωργικών συμβούλων
11. Ερευνητικά κέντρα
12. Εταιρείες με συστήματα αυτοματισμών
13. Ομάδες παραγωγών
14. Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις εμπορίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
15. Επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού
16. Επιχειρήσεις συμβολαιακής γεωργίας
17. Επιχειρήσεις παραγωγής σπόρων
18. Επιχειρήσεις παροχής γεωργικών συμβουλών.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» και θα εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας για κάθε τύπο καλλιέργειας.

Διάρκεια σπουδών :

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο, 4ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της, η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα ή/και στην Αγγλική Γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Δίδακτρα: το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε 2.600 €

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ:

– α) Τμημάτων Γεωπονικής, β) Πολυτεχνικών Τμημάτων των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του ΠΜΣ (π.χ. αντικείμενο Γεωργική Μηχανολογία), γ) Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).  Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992).

– Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

– Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο εν λόγω Π.Μ.Σ. εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν στο Π.Θ. είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Στην επιλογή συνεκτιμώνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια ως ακολούθως:

α/α Κριτήρια Επιλογής Μόρια (%)

1. Βαθμός πτυχίου 10
2. Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών 10
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 20
5. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 10
6. Συναφής Επαγγελματική – Ερευνητική εμπειρία 20
7. Συνέντευξη 30

ΣΥΝΟΛΟ 100

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε εξάμηνο διδασκαλίας συγκεντρώνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα (12) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική του εργασία Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Η δομή του προγράμματος και τα μαθήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Παραγωγή και Βιωσιμότητα Αγροδιατροφικών Προϊόντων
  • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
  • Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας
  • Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Θέσης
  • Τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Γεωργία Ακριβείας
  • Εφαρμογές Μηχατρονικής στα Γεωργικά Μηχανήματα.

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Τηλεπισκόπηση και Ανάλυση Εικόνων
  • Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στη Γεωργία Ακριβείας
  • Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών
  • Τεχνολογίες Για την Αποτελεσματική Χρήση του Αρδευτικού Νερού
  • Αυτόνομα Οχήματα και Ρομπότ στη Γεωργία
  • Εφαρμογές Διαδικτύου Πραγμάτων και Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνίας στη Διαχείριση Καλλιεργειών

Θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων, η οποία θα υποστηριχτεί από τις υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ