Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΦΕΚ)

Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή Κ.Υ.Α. Αριθμ. 13173/Κ6 (ΦΕΚ 617 τ.Β’/14.02.2022) με την οποία ρυθμίζονται όλα τα  ζητήματα για το Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Βασικά σημεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και, ειδικότερα, της εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ως «Επαγγελματικός προσανατολισμός», νοείται το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α’163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Ως «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας» ορίζεται η δια βίου διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους να συνειδητοποιούν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, τους επαγγελματικούς ρόλους και τις επαγγελματικές διαδρομές με ασφαλέστερο τρόπο μέσα στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και τέλος να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) μπορεί να παρέχεται ατομικά ή ομαδικά, περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες, όπως αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, πληροφόρηση, αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων, μετάβαση, τοποθέτηση κ.λπ. και βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, όπως στην εκπαίδευση, στην απασχόληση κ.λπ.

Ως «Σύμβουλος σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού» ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την  άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π., παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. με βάση τις ανάγκες των πελατών του με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού και εργαλείων και αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Ως «επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού» ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

Ως «πλαίσιο προγράμματος» ορίζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι κύριες και οι επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες του επαγγελματικού περιγράμματος συγκροτούν ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες αναλύονται σε επιμέρους ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και αντιστοιχίζονται με μαθησιακούς στόχους, ενότητες εκπαιδευτικών κεφαλαίων καθώς και μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αποτελεί τμήμα του επαγγελματικού περιγράμματος.

Ως «Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού» ορίζεται το Μητρώο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 ως ισχύει, που τηρείται στο Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων Συ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επίπεδα Πιστοποίησης

Προβλέπονται τα ακόλουθα επίπεδα πιστοποίησης Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού:

α. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) και οι οποίοι εντάσσονται στο ΥποΜητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) και οι οποίοι εντάσσονται στο ΥποΜητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) εκτελούν τις ακόλουθες επαγγελματικές λειτουργίες:

Α. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και προετοιμάζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Β. Παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Γ. Αξιολογούν, επανασχεδιάζουν και διευρύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική τους πρακτική.

Δ. Ασκούν εποπτεία και διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. Ε. Διεξάγουν έρευνες και παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με το θεσμό Συ.Ε.Π

ΣΤ. Προωθούν την ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) εκτελούν τις ακόλουθες επαγγελματικές λειτουργίες που αφορούν στην πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την αρχική εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (ενδεικτικά μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες):

Α. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και προετοιμάζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Β. Παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Γ. Αξιολογούν, επανασχεδιάζουν και διευρύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική τους πρακτική.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για απευθείας ένταξη στο επίπεδο Α.’

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι:

α. Είτε: τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα.

β. Είτε: οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διδακτορικού στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό.

γ. Είτε: ΦΕΚ διορισμού μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Κάθε τίτλος σπουδών, δηλαδή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος που προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν στο παρόν και έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για ένταξη στο επίπεδο Α’ κατόπιν εξέτασης.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι:

Οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχίου/πιστοποιητικού, ή οιουδήποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή και Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ).

2. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του παρόντος έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για ένταξη στο επίπεδο Β’.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι:

Οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ή πιστοποιητικού επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατό με το  επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ή υπό την εποπτεία του. ή βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος των ΚΔΒΜ στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό.

ή βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1)

ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

ή βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου.

Τα ανωτέρω προγράμματα πρέπει να έχουν διάρκεια διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον ωρών κατάρτισης και πρακτικής άσκησης διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών σε αναγνωρισμένους, κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013, φορείς της Συ.Ε.Π. από τους οποίους και θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (Α΄ 18). ή βεβαίωσης επαγγελματικής εμπειρίας συνολικής διάρκειας ενός έτους στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Το πλήρες κείμενο της Υ.Α στο  ΦΕΚ 617 τ.Β’/14.02.2022

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ