{0225} : Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/01/2024

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210-7722761, 210-772762  Fax: 210 772 2690 Email: secret@survey.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός των τμημάτων είναι η ανάδειξη τεχνικών επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες και ειδικότερα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν στοιχεία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα το τμήμα καταρτίζει τους Επιστήμονες ώστε να προσδιορίζουν θέσεις πάνω στη γη, να αποτυπώνουν εκτάσεις, να χαρτογραφούν περιοχές, να αναλύουν και να οργανώνουν τον χώρο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού συντίθεται από επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα όπως είναι η Γεωδαισία, η Φωτογραμμετρία, η Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση, η Χαρτογραφία, η Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, το Κτηματολόγιο, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η οργάνωση του πολυδιάστατου χώρου, καθώς και η μελέτη Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Τεχνικών Έργων. Κομβικό σημείο και πλεονέκτημα της ειδικότητας του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού αποτελεί η υψηλού επιπέδου αντίληψη και γνώση των χωρικών ιδιοτήτων του γεωγραφικού χώρου και της ακρίβειάς τους αφενός, και η ικανότητα άρτιας περιγραφής και ολοκλήρωσης της γεωπληροφορίας σε συστήματα γεωπληροφορικής αφετέρου.

Ειδικότερα τα τελευταία 15 έτη, όλα τα παραδοσιακά αντικείμενα της Σχολής έχουν αποκτήσει νέα διάσταση και δυνατότητες, κυρίως με τη είσοδο σύγχρονων τεχνολογιών, όπως της δορυφορικής τεχνολογίας, των ψηφιακών συστημάτων, της πληροφορικής και των τεχνολογιών γνώσης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Γεωπληροφορική, Τοπογραφικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τοπογραφικές αποτυπώσεις, Σχεδίαση με Η.Υ., Εισαγωγή στη χαρτογραφία, Βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, Φυσικό περιβάλλον των μετρήσεων, Συστήματα αναφοράς και χρόνου, Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας, Φωτογραμμετρία, Εφαρμογές μαθηματικών, Εφαρμοσμένη υδραυλική, Το δορυφορικό σύστημα GPS, Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί, Αναλυτική φωτογραμμετρία, Γεωγραφία και ανάλυση χώρου, Συγκοινωνιακή τεχνική, Υδραυλική ανοικτών αγωγών, Οδοποιία, Κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπιση, Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική ανάλυση, Εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων και τοπογραφικές μελέτες, Σχεδιασμός μεταφορών, Τεχνική Υδρολογία, Συστήματα αστικών μαζικών μεταφορών, Υπολογισμός και σχεδίαση συγκοινωνιακών έργων με Η.Υ., Περιβαλλοντική τεχνική, Πολιτική γης και νομοθεσία, Ασκήσεις Υπαίθρου, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες
 • στον ιδιωτικό τομέα,
 • ως Μελετητές Δημοσίων Έργων, αφού πρώτα αποκτήσουν Μελετητικό Πτυχίο, τέσσερα  χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • στην Εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • σε Γραφεία Μελετών Έργων και σε Τεχνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες, στη βιομηχανία,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας Μελετητικό Γραφείο, Τεχνικό Γραφείο ή Εργοληπτική Επιχείρηση (ανάληψη Έργων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα).

ασχολούμενος κυρίως με:

 • τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του γεωγραφικού χώρου και του περιβάλλοντος (χαρτογραφία, αποτύπωση εκδόσεων, προσδιορισμός θέσεων πάνω στη γη),
 • την ανάλυση και οργάνωση χώρου,
 • συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, δομικά και τεχνικά έργα.

Σύμφωνα  τον Οδηγό Σπουδών της σχολής, o Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός αποτελεί μαζί με τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό Μηχανικό τις τρεις βασικές ειδικότητες του λεγόμενου κατασκευαστικού τομέα. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες καλύπτουν τις ανάγκες μελετών και κατασκευών του τομέα αυτού είτε αυτόνομα είτε πολλές φορές και σε επικάλυψη. Σύμφωνα με ένα συμβατικό ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (International Federation of Surveyors), ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός παγκοσμίως μπορεί να ασχοληθεί με:

 • Τον προσδιορισμό του μεγέθους και της μορφής της γης,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών και τεχνικών έργων,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης ορίων δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων
 • Τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών,
 • Την παραγωγή και σύνταξη χαρτών, σχεδίων, αρχείων διαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων,
 • Την μελέτη του φυσικού και κοινωνικού χώρου με στόχο το σχεδιασμό αστικών υπεραστικών περιοχών καθώς και τον περιφερειακό σχεδιασμό,
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών,
 • Τον προσδιορισμό των αξιών και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών,
 • Τον σχεδιασμό, μελέτη, μέτρηση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων.

Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149 τ.α. /9.5.1930. Ασκώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα που του παρέχει ο Νόμος αυτός, ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός κατόρθωσε στις δεκαετίες, που πέρασαν και μέχρι σήμερα να είναι ένας καταξιωμένος μηχανικός όχι μόνο στις καθαρά τοπογραφικές εργασίες αλλά και ως εργολήπτης δημοσίων έργων και μελετητής χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν νέες διαστάσεις και θα διαμορφώσουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια. Οι απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών και τεχνικών διεργασιών, σε οικονομικά και νομικά δεδομένα έργων και μελετών θα αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα νέοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες θα ανοίγονται, όπως ειδικότητες, που σχετίζονται με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιπτώσεων, τηλεματικής, οικονομίας των κατασκευών κ.λ.π., τους οποίους ο Έλληνας Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός με την παραδοσιακά υψηλής στάθμης και μεγάλου εύρους εκπαίδευση που του παρέχεται, θα μπορεί εύκολα να κατακτά. Τα δεδομένα αυτά με μεθοδική, συνεχή και συστηματική προσπάθεια από τη Σ.Α.Τ.Μ. αντικατοπτρίζονται όσο είναι δυνατό και πρακτικά εφικτό κάθε φορά στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 7 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου – Τοπογράφου προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών: web site: http://www.psdatm.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0225

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.350

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.775

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.410

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.290

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0246} : Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Ζωγράφου, Κτίριο Α’, 1ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.15773

Τηλέφωνο: 210 7721684  210 7724061  Fax: 210 7721685   E-mail: semfe@central.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Ο κεντρικός στόχος της Σχολής συνίσταται αφενός στην άρτια εκπαίδευση στις βασικές επιστήμες – δηλαδή, στην απόκτηση του θεμελιώδους υπόβαθρου στα Μαθηματικά, στη Φυσική και στη Μηχανική, απαραίτητο στήριγμα των επιστημονικών και  τεχνολογικών εφαρμογών – και αφετέρου στην παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται  για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαφόρων  παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Εκθέτοντας συστηματικά τους φοιτητές της σε διάφορα γνωστικά  αντικείμενα, με ένα πρόγραμμα μαθημάτων που ενώ είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές, εξυπηρετεί τη διαμόρφωση μιας άρτιας επιστημονικής φυσιογνωμίας, η Σχολή φιλοδοξεί να προσφέρει άριστο θεωρητικό και πειραματικό επιστημονικό υπόβαθρο στους διπλωματούχους της. Η  εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών είναι μοναδική στην Ελλάδα σε αυτή τη νέα κατηγορία  επιστημόνων, που γεφυρώνει τις βασικές επιστήμες με τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες.

Σκοπός της Σχολής είναι η κατάλληλη προετοιμασία των διπλωματούχων για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Το πρόγραμμά της είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος μιας άρτιας επιστημονικής φυσιογνωμίας. Οι διπλωματούχοι της Σχολής εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν

 • να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ,
 • να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,
 • να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,
 • να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,
 • να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι φοιτητές της σχολής, κατά τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα κοινού προγράμματος, λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής και εν συνεχεία έχουν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α). Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών με τις παρακάτω Ροές:

  1. Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
  2. Στατιστική
  3. Μαθηματικά Πληροφορικής
  4. Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση

β). Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών με τις παρακάτω Ροές:

  1. Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
  2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
  3. Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
  4. Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
  5. Μηχανική των Υλικών.

Η επιλογή της Κατεύθυνσης  αποτελεί προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης, εφόσον αποφασίζεται μετά από δύο έτη συστηματικής έκθεσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται στην επιλογή δύο εκ των ροών της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Και οι δύο κατευθύνσεις υποστηρίζονται από Εργαστήρια Φυσικής και Μηχανικής, που λειτουργούν ήδη επί σειρά ετών καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των Σχολών ειδικότητας Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ορισμένα από αυτά έχουν παράλληλα αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία, υλοποιώντας ειδικευμένα προγράμματα πρότυπων δοκιμών και ευρέος φάσματος υπηρεσίες προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υποστήριξη παρέχεται επίσης από τα Εργαστήρια Υπολογιστών της Σχολής.

Προσφέρονται, επίσης, κατ’ επιλογήν μαθήματα στα Παιδαγωγικά και στη Διδακτική των Μαθηματικών και τη Διδακτική της Φυσικής, για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τον χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, εντάσσεται στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ως μάθημα επιλογής, στο 9ο εξάμηνο φοίτησης, δίμηνης διάρκειας κατ’ ελάχιστο, η οποία πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ. ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Στα πρώτα 2  έτη (4 εξάμηνα) τα μαθήματα είναι κοινά και στις δύο ανωτέρω κατευθύνσεις :

Κοινά μαθήματα  Α και Β έτους: Μαθηματική Ανάλυση,  Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα,  Φυσική  (Μηχανική) και Εργαστήριο,  Μηχανική  (Στατική),  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Γεωμετρικές Τεχνικές Σχεδίασης,  Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές,  Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός), Εργαστηριακή Φυσική, Σχεδίαση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική, Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών,  Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Μιγαδική Ανάλυση, Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένη Στατιστική,  Φυσική IV (Κβαντομηχανική), Κινηματική και Δυναμική, Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του  Μηχανικού,  Φιλοσοφία της Επιστήμης,  Κοινωνιολογία της Επιστήμης,  Οικονομική Ανάλυση,  Βελτιστοποίηση, κ.α.

Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών: Πραγματική Ανάλυση, Μαθηματική Στατιστική, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ανάλυση Πινάκων & Εφαρμογές, Στοχαστικές Ανελίξεις, Δομές Δεδομένων, Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές, Θεωρία Ελαστικότητας, Ρευστομηχανική, Μηχανική Κατασκευών, Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας –Διδακτική των Μαθηματικών, Ανάλυση Χρονοσειρών, Οικονομετρία, Αξιοπιστία Συστημάτων, Θεωρία Γραφημάτων, Αλγοριθμική Γεωμετρία,  Μαθηματική Λογική, Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων, Μηχανική Θραύσεων, Μαθηματική Προσομοίωση στην Μηχανική, Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού, Μιγαδική Ανάλυση, Μοντέλα Υπολογισμού, Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, κ.α.

Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών: Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική Φυσική, Οπτική και Εργαστήριο, Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής, Ρευστομηχανική, Ατομική και Μοριακή Φυσική,  Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης,  Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ, Βιοφυσική, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματίδια,  Επιστήμη των Υλικών, Πειραματική Αντοχή των Υλικών, Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρμογές, Αναλυτική Μηχανική, Χημεία Στερεάς Κατάστασης, Φιλοσοφία της Φυσικής, Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές, Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων, Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά,  Μηχανική Κατασκευών, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Πυρηνική Τεχνολογία, Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική, Μικροσυστήματα και  Νανοτεχνολογία, κ.α.   

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αγαπούν τα μαθηματικά και τη φυσική και επιθυμούν να συμβάλλουν στη βασική έρευνα σε αυτούς τους κλάδους. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες μαθηματικού ή φυσικού για να επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα σε άλλες επιστήμες όπως η χημεία ή η βιολογία, στη μηχανοτεχνία (engineering) και τη τεχνολογία, στην ιατρική, στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και τη διοίκηση. Απευθύνεται, τέλος, σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν την κριτική δύναμη της σκέψης και τον αναστοχασμό πάνω σε ανθρώπινες αξίες και αρχές.

Έτσι οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών μπορούν

(1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ (μετά από κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές),

(2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,

(3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,

(4) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,

(5) να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, Τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, κ.λπ.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών έχουν μεγάλο εύρος επιλογών ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές που μπορούν να ακολουθήσουν: από τα καθαρά μαθηματικά και τη φυσική, στη λογική και την πληροφορική, στην επιστήμη και τη τεχνολογία μικροσυστημάτων και νανοδιατάξεων, στη μαθηματική προτυποποίηση συστημάτων που απαντούν στην τεχνολογία και την οικονομία, στην εφαρμοσμένη μηχανική αλλά και στα οικονομικά, την κοινωνιολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών κ.ά. Ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τις εφαρμογές τους αποτελεί εφαλτήριο για πολλές διαφορετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές – ειδικά, σε ένα διαρκώς μεταβαλλομένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον σαν αυτό του σύγχρονου κόσμου.

Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο:

Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με:

 • (α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους.
 • (β) δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και εκτιμήσεων χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν σε χώρους αγοράς εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας.
 • (γ) τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε οικονομικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • (δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), χρήση υπολογιστικών πακέτων για επίλυση προβλημάτων σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics).
 • (ε) την ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά και ρευστά καθώς επίσης και στοχαστικά μοντέλα που περιγράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Ειδικότερα μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που ανακύπτουν σε διάφορες δραστηριότητες.

Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με:

 • (α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους της Φυσικής και των   εφαρμογών της.
 • (β) τις θεωρητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, όπως: Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρονική Φυσική, Μαγνητισμός, Κυματική, Ακουστική, Οπτική, Οπτοηλεκτρονική, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Ραδιενέργεια, Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική.
 • (γ) τη συμμετοχή σε μελέτη και ανάπτυξη επιταχυντικών συστημάτων φορτισμένων σωματιδίων και ανιχνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ερευνητική χρήση και εφαρμογές. Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη βιομηχανία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική.
 • (δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Φυσικής.
 • (ε) την συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποίηση οπτικών, οπτικοηλεκτρονικών, φωτονικών διατάξεων ή διατάξεων λέιζερ, και των παραπάνω σε συναφείς εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, τη βιοϊατρική.
 • (στ) την μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ενός ευρέος φάσματος υλικών.

Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., μπορεί να ασχολείται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που ακολούθησε για την απόκτηση του Διπλώματός του, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν τη Φυσική και τα Μαθηματικά, ανάλογα με τα ισχύοντα για τους φυσικούς και μαθηματικούς εντός των πλαισίων των ανωτέρω παραγράφων.

Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενδεικτικά ως:

Επιστήμονες που θα προάγουν τη γνώση και επίλυση μαθηματικών και φυσικών προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική προτυποποίηση, τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων με την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολογία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε μονάδες Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής.

Ειδικοί επιστήμονες στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλεκτρονικής και Λέιζερ, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων των Υλικών.

Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικοί ή Φυσικοί ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολούθησαν για την απόκτηση του διπλώματός τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα   στο  Π.Δ. 199 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266 τ.Α’ 14.09.2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. γίνονται μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως Μηχανικοί Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών»

Η Σχολή, σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και σε συνεννόηση με το Τ.Ε.Ε, θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες των αποφοίτων της που εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε., συμμετέχοντας ενεργά και κατά τo νόμο στις διαδικασίες, που θα οδηγήσουν στην οριστική διατύπωση και νομοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους ως μελών πλέον του Τ.Ε.Ε.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0246

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  155 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.660

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.240

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0241} : Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών(Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών

Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210 772 2067-68-71  Fax : 210 772 2063  Email: secretary@metal.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών,  σε θέματα έρευνας, εντοπισμού, εξόρυξης, παραγωγής και αξιοποίησης ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στο σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων και ειδικών γεωτεχνικών έργων, στις μεταλλουργικές διεργασίες, στη μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, στην τεχνολογία κεραμικών, υάλου, πολυμερών και ηλεκτρονικών υλικών, στην ασφάλεια της εργασίας και στη διαχείριση της ποιότητας καθώς και σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος  της Σχολής είναι να δώσει στο διπλωματούχο μηχανικό τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει αποδοτικά στις απαιτήσεις των περιοχών, στις οποίες αναπτύσσει επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Δηλαδή, να μπορεί να εργαστεί αποδοτικά στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε μεταλλουργίες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας, σε μεταποιητικές βιομηχανίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων και σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που ασχολούνται με την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής προβλέπει τα πρώτα επτά εξάμηνα σπουδών να αποτελούν το βασικό κορμό που περιλαμβάνει μαθήματα κοινά για όλους τους σπουδαστές της σχολής. Από το 8ο και 9ο εξάμηνο λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις οι οποίες είναι οι εξής:

α). Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον

β). Μεταλλευτική Τεχνολογία

γ). Γεωτεχνολογία

δ). Μεταλλουργικές διεργασίες

ε). Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας (μεταλλεία, μεταλλουργίες, εργοτάξια κ.α.) φέρνουν τον Σπουδαστή στον εργασιακό  χώρο και του δίδουν την ευκαιρία να γνωρίσει στην πράξη τα αντικείμενα που σπουδάζει. Οι εμπειρίες αυτές τον βοηθούν επίσης να επιλέξει με σωστότερα κριτήρια την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά,  Φυσική, Χημεία, Ορυκτολογία, Γεωλογία, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Πετρολογία, Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό  Σχέδιο – CAD, Οικονομία, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική  Τεχνολογία, Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Αριθμητική Ανάλυση,  Θεωρία Πιθανοτήτων  & Στατιστική, Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Κοιτασματολογία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Μεταλλευτική Έρευνα, Μεταλλογνωσία, Εξαγωγική Μεταλλουργία, Εκμετάλλευση Μεταλλείων, Αντοχή των Υλικών, Μηχανική Προπαρασκευή και  Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Περιβάλλον, Αρχές Διοίκησης και  Οργάνωση Παραγωγής –  Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εξόρυξη Πετρωμάτων, Μεταλλουργία Σιδήρου, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές, Στοιχεία Μηχανολογίας, Ασφάλεια – Υγιεινή – Δίκαιο,  Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία,  Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών, Τεχνολογία  Επεξεργασίας Αερίων  Αποβλήτων,  Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Τεχνικές Εξαγωγικής  Μεταλλουργίας, Μεταλλευτική Οικονομία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών  μπορεί να εργαστεί :

 • στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
 • στο ΥΠΕΧΩΔΕ,
 • στο υπουργείο Ανάπτυξης (στον τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων),
 • στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ,
 • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου,
 • στην ΠΥΡΚΑΛ., στη ΛΑΡΚΟ κ.α.,
 • σε τεχνικές εταιρείες εκμετάλλευσης ορυκτών, σε λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία και
 • ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 9 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού : εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών. web site:http://www.psdmmm.tee.gr
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Ι Γ Μ Ε. web site: http://www.igme.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0241

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  103 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας,  β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.125

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.425

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.175

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.475

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

.

6 λόγοι για να σπουδάσεις στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων  Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

{0217} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο: 210 7723995, 210 7723999, 210 7721889 Fax : 210 772 3991 E-mail: secreta@ece.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου καθώς επίσης και Υπολογιστικών Συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της σχολής, το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα ευρύ σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και η ενέργεια. Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται στις μέρες μας βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στη δημιουργική συνεισφορά των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Η καθολική διείσδυση της τεχνολογίας στη ζωή μας διευκολύνει την καθημερινότητά μας και δίνει νέες διαστάσεις στον ρόλο του μηχανικού δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής ευθύνης.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.  διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων σπουδαστών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σπουδαστές μας αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να συμβάλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και στην έρευνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  επιτρέπει ευρύ φάσμα επιλογής μαθημάτων εμβάθυνσης. Δεδομένου όμως ότι η Σχολή χορηγεί ενιαίο τίτλο σπουδών, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να αποκτήσουν έναν ελάχιστο πυρήνα βασικών γνώσεων σε όλες τις μείζονες γνωστικές περιοχές του κλάδου κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων κοινών εξαμήνων. Στη συνέχεια, για τα εξάμηνα 6ο μέχρι και 9ο, το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σε ροές εμβάθυνσης που είναι σύνολα μαθημάτων τα οποία συγκροτούν μία ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική ενότητα.

Οι ροές εμβάθυνσης είναι:

 1. Υπολογιστικά Συστήματα,
 2. Λογισμικό Η/Υ,
 3. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα – Υλικά,
 4. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών,
 5. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, Σήματα,
 6. Έλεγχος και Ρομποτική,
 7. Ηλεκτρικές Μηχανές, Υψηλές Τάσεις και Βιομηχανικές Διατάξεις,
 8. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας,
 9. Διοίκηση και Απόφαση,
 10. Βιοϊατρική,
 11. Φυσική,
 12. Μαθηματικά.

Οι ανωτέρω ροές εντάσσονται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών

 • Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Συστημάτων
 • Κατεύθυνση Πληροφορικής
 • Κατεύθυνση Επικοινωνιών
 • Κατεύθυνση Ενέργειας.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Λογισμός, Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Προγραμματισμός, Τεχνικό Σχέδιο, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Διαφορικές Εξισώσεις, Ηλεκτρολογικά Υλικά, Ψηφιακά Συστήματα, Ενεργειακή Τεχνολογία, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μετάδοση Θερμότητας, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ευφυή Συστήματα Ρομπότ, Βάσεις Δεδομένων, Βιομηχανική Πληροφορική, Σχεδίαση Συστημάτων VLSI, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Ψηφιακά Φίλτρα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα, Ασύρματος Τηλεπικοινωνία, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Κινητή Ραδιοεπικοινωνία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση & ροή: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο Ηλεκτρολόγος  Mηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  & Μηχανικοί Η/Υ  σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας..

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής τόσο από ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς, όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές και η ανεργία στον κλάδο είναι σήμερα μηδενική.

Επί πλέον, οι επαναστατικές μεταβολές που συντελούνται αυτή την εποχή τόσο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, στην Ιατρική Πληροφορική, όσο και στην αναδιοργάνωση της αγοράς και των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες παρακολουθούνται στενά από τη Σχολή ΗΜ & ΜΥ του ΕΜΠ, ανοίγουν συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης για τους μελλοντικούς αποφοίτους της Σχολής..

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 6 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: εδώ

Επίσης με το  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τεύχος Α’), &  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/ 08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0217

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  259 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού β) Πληροφορικής.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.830

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.820

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.740

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.410

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0235} : Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή  Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:   Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA 

Τηλέφωνο:   210 772 3058-60   Fax : 210 772 3304 E-mail : tmimasec@chemeng.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα Τμήματα Χημικών Μηχανικών εκπαιδεύουν επιστήμονες εξειδικευμένους στον σχεδιασμό, την λειτουργία και την παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση.

Ο Χημικός Μηχανικός (ή μηχανικός διεργασιών) εφαρμόζει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, μετασχη­ματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργα­σιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο τρόπο από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, κοινωνική).

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστά­σεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών..

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών & βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσιμα προϊόντα/υλικά. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων με οικονομικό όφελος και ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ο/η Χημικός Μηχανικός θα πρέπει να κατανοήσει και να επιλύσει φυσικά, χημικά και βιολογικά προβλήματα που εξελίσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κλίμακες:

α). Ατομική / Μοριακή κλίμακα, β). Μικρο – κλίμακα, γ). Μεσαία κλίμακα (π.χ., μέγεθος ενός καταλυτικού σωματιδίου) και δ). Μακρο – κλίμακα (π.χ., μεγέθους βιομηχανικής μονάδας).

Συνεπώς, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στην διαχείριση – διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων κατευθύνσεων και εμβάθυνσης στους φοιτητές του 8ου  9ου και 10ου εξαμήνου, ως εξής:

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών

 • Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών
 • Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Περιβάλλον – Ενέργεια

 • Εμβάθυνση: Περιβάλλον
 • Εμβάθυνση: Ενέργεια

Κατεύθυνση: Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία

 • Εμβάθυνση: Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων
 • Εμβάθυνση: Βιοτεχνολογία

Κατεύθυνση: Υλικά

 • Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά
 • Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Χημικών Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Χημικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Aνόργανη Xημεία, Mαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Αναλυτική Xημεία, Εφαρμοσμένα Mαθηματικά, Εφαρμογές H/Y, Θερμοδυναμική, Οργανική Xημεία, Ισοζύγια Mάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες, Τεχνική Mηχανική – Αντοχή Yλικών, Φαινόμενα Μεταφοράς, Στατιστική, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Επιστήμη Yλικών, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική, Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων, Σχεδιασμός Xημικών Εγκαταστάσεων, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Aντιρρύπανσης, Δυναμική Προσημείωση Διεργασιών Xημική Mηχανική, Kαταλυτικές Διεργασίες, Tεχνο – οικονομική Mελέτη, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο Χημικός Μηχανικός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που διαρκώς γίνεται ευρύτερο. Οι επαγγελματικές δυνατότητες μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο­ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα
 • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊ­όντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επειδή πολλές βιομηχανίες βασίζονται στον χημικό, βιοχημικό και φυσικό μετασχηματισμό της ύλης, η ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού παρουσιάζει σε διεθνές επίπεδο υψηλή ζήτηση. Εργάζεται: Στην παραγωγή ανόργανων χημικών προϊόντων, λιπασμάτων, χρωστικών, κεραμικών, δομικών, ηλεκτρονικών υλικών κ.ά. Στην παραγωγή οργανικών χημικών προϊόντων, πολυμερών/πλαστικών, πετροχημικών, λιπαντικών, ελαστικών, εκρηκτικών, χάρτου, βαφών, και κλωστοϋφαντουργικών ειδών.

Σε βιομηχανίες μεταλλουργίας, επιμετάλλωσης, κατεργασίας υλικών καθώς και σε μονάδες παραγωγής υγρών και ξηρών μπαταριών και κελιών καυσίμων. Σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και βιοχημικών προϊόντων. Στον κλάδο της βιοτεχνολογίας σε εφαρμογές όπως η αξιοποίηση μικροοργανισμών και κυτταρικών καλλιεργειών, η μηχανική ενζύμων, η επεξεργασία τροφίμων, καθώς και η εμβιομηχανική.

Επίσης, οι Χημικοί Μηχανικοί ασχολούνται με προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και γενικότερα με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι Χημικοί Μηχανικοί δραστηριοποιούνται έντονα στο πεδίο της ενέργειας, και ειδικότερα στην αποδοτική παραγωγή και αξιοποίηση συμβατικών πηγών ενέργειας (άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου), ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιοκαύσιμα, βιομάζα), γεωθερμικών αποθεμάτων, πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας.

Το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού επεκτείνεται, αποκρινόμενο στην αναγνώριση ότι η Χημική Μηχανική παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φάρμακα (όλα παραγμένα με αξιοβίωτες μεθόδους) η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

Οι προοπτικές και το μέλλον του Χημικού Μηχανικού απασχόλησαν σοβαρά τη Σχολή και το 1999 αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση σε θέματα όπως: Διοίκηση και Οικονομικά, Ασφάλεια και Υγιεινή, Έλεγχος και Ρύθμιση Διεργασιών, και Ποιότητα και Έλεγχος προϊόντων και διαδικασιών και τέθηκαν οι εξής προτεραιότητες:

 • Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικών υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας
 • Χημεία και Τεχνολογία τροφίμων
 • Βιοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες και Διαχείριση της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πληροφορική και προϊόντα της.

Η έρευνα θα εξακολουθεί να είναι ένας αυξανόμενης σημασίας τομέας απασχόλησης, ενώ η χρήση Η/Υ θα παίζει συνεχώς σημαντικότερο ρόλο στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τον αυτοματισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις πραγματοποιούνται και σε τομείς όπως της Νανοτεχνολογίας, της Βιώσιμης και Αειφόρου Χημικής Τεχνολογίας, της Οικολογικής Τεχνολογίας, του Προγραμματισμού, της Ασφάλειας και Συντήρησης Έργων, και της Βιοχημικής Μηχανικής.

Γενικότερα, ο  Χημικός  Μηχανικός  μπορεί να εργαστεί :

 • σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων.
 • Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων.
 • Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 8 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χημικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω  Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

..

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0235

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  125 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.560

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.155

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0201} : Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή  Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210 772.3451  210 772.3454 Fax: 210 772.3452  Εmail: admin@civil.ntua.gr και facebook.com/ntuacivil

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δομικών, Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η αρχαιότερη σχολή μηχανικών της χώρας αλλά και η μητέρα όλων των άλλων σχολών του Πολυτεχνείου, στη διάρκεια της μακρόχρονης λειτουργίας της, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε ταραγμένες αλλά και ήρεμες περιόδους της ελληνικής ιστορίας από τον 19ο αιώνα ως σήμερα, οι απόφοιτοι της Σχολής απετέλεσαν σταθερή αναφορά και θεμέλιο της οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της χώρας και των υποδομών της.

Οι απόφοιτοι της Σχολής δεν περιορίζονται από τα σύνορα της χώρας και συχνά αφήνουν τη σφραγίδα τους στο παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι. Το καθηγητικό προσωπικό και οι φοιτητές της συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια παραγωγή καινούργιας γνώσης. Ως αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας της δουλειάς των καθηγητών και των φοιτητών της, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, η Σχολή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις Σχολών — για παράδειγμα είναι στις 50 κορυφαίες παγκοσμίως και 14η ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Σχολές Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με τον Οργανισμό QS, ενώ είναι 7η παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη ShanghaiRanking.

Σύμφωνα με τον οργανισμό QS (2019), η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ κατατάσσεται στις 50 κορυφαίες του κόσμου (14η στην Ευρώπη). Τα κριτήρια της κατάταξης είναι: (1) η ακαδημαϊκή φήμη (βαρύτητα 40%), (2) η φήμη στην αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων (30%) και (3) η αναγνώριση του ερευνητικού έργου της Σχολής (30%). Ξεχωριστή η θέση της Σχολής και στην Ελλάδα: Από όλες τις σχολές της χώρας, μόνο η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ εμφανίζεται στις 50 πρώτες συνεχώς για μία πενταετία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης, στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους ως εξής:

 • Δομοστατικού Μηχανικού
 • Υδραυλικού Μηχανικού
 • Συγκοινωνιακού Μηχανικού και
 • Γεωτεχνικού Μηχανικού.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνική Μηχανική, Παραστατική Γεωμετρία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία, Τεχνικές Σχεδιάσεις, Δομικά Υλικά, Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομική, Γεωδαισία, Μηχανική Ρευστών, Εφαρμοσμένη Στατική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακές Τεχνικές, Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα, Εδαφομηχανική, Υδραυλικά έργα, Οδοποιία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Μεταλλικές Κατασκευές, Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων, Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις, Λιμενικά Έργα, Πυροπροστασία των Κατασκευών, Υδροδυναμικά έργα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιβαλλοντική υδραυλική, Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, Ενεργειακός σχεδιασμός και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών έργων, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες),
 • ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών),
 • ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί,
 • σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες,
 • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


πηγή: Unique Minds GR

Δεύτερο βίντεο παρουσίασης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στην Βραδιά του Ερευνητή του 2014. Διαθέσιμο εδώ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.tee.gr/
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:  web site: http://www.spme.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0201

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  129 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 27 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 33 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023: 19.200

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.497

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.685

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.385

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0231} : Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πατησίων 42  106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7723333 Fax : 210 7723329  E-mail: arch@central.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός των τμημάτων της Αρχιτεκτονικής είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν, να σχεδιάζουν, να καθοδηγούν και να επιβλέπουν τη δημιουργία κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης καταρτίζουν τους φοιτητές τους στον σχεδιασμό και την διευθέτηση δημόσιων χώρων, στην ανάπλαση και στην ένταξη παλαιών κτιρίων αλλά και ιστορικών περιοχών στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της σχολής  Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.  στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών η εκπαίδευση στην Αρχιτεκτονική είναι σήμερα διεπιστημονική, τεχνική και ανθρωπιστική ταυτόχρονα. Χειρίζεται έντεχνα τις υλικές δομές για να οικοδομήσει ένα χωρικό σύστημα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ πραγματεύεται ιδέες, θεωρίες και συμβολικά συστήματα που κατασκευάζουν το πολιτισμικό περιβάλλον μας.

Συνεπώς, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση.

Διακρίνονται δύο τύποι οργάνωσης των μαθημάτων: μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας και μαθήματα Θεωρίας – Άσκησης.

Τα Μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας αποτελούν τον άξονα συγκρότησης της σπουδής. Διεξάγονται στο σχεδιαστήριο, είναι 8ωρα ή 6ωρα, αναπτύσσονται με κεντρικό αντικείμενό τους τη διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ενώ περιλαμβάνουν επιπλέον τη διδασκαλία θεμάτων θεωρίας και γνωσιολογικής υποστήριξης. Διατρέχουν το σύνολο των σπουδών και αντιστοιχούν σε ένα μάθημα Σύνθεσης και Θεωρίας για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 9ο εξάμηνο και σε δύο μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας για το 5ο έως και το 8ο εξάμηνο.

Στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται:

 • Τα μαθήματα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Τα μαθήματα πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, όπως και σχεδιασμού υπαίθριων δημόσιων χώρων και τοπιακών παρεμβάσεων σε αστικές και περιαστικές περιοχές.-
 • Το μάθημα πεδίου, με αντικείμενο τη μελέτη και αποτύπωση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
 • Τα μαθήματα αρχιτεκτονικών κατασκευών και αντικειμένου.

Η δεύτερη κατηγορία μαθημάτων, τα μαθήματα Θεωρίας – Άσκησης, διαφέρουν από τα μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας ως προς την έκταση και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν, την ποσότητα εργασίας που απαιτούν για την επίλυσή τους και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, είναι μια εκπαίδευση που θα διαμορφώνει επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην οργάνωση του χώρου και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική της πόλης, Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην οικιστική διάρθρωση της πόλης και την πολεοδομία, Εισαγωγή στην οικιστική διάρθρωση της πόλης και την πολεοδομία , Εισαγωγή στην οργάνωση του χώρου της πόλης, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σκέψη, Ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, Η τέχνη στο 19ο και 20ο αιώνα, Αρχιτεκτονικό σχέδιο και προπλάσματα, Τοπογραφία και θεματική χαρτογραφία, Κατοικία, Αστική Κατοικία, Κτίρια υγείας και κοινωνικής μέριμνας – σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, Σχεδιασμός χώρων εργασίας, πολιτισμού και γραφειακών χώρων, Συγκρότημα κατοικιών, Κτίρια Εκπαίδευσης, Σχεδιασμός αντικειμένων, Οικοδομική, Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, Αποτύπωση και τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων, Αστικός σχεδιασμός, Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη, ιστορία της τέχνης, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στα τμήματα Αρχιτεκτονικής απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο  Αρχιτέκτονας  μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο),
 • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι  Αρχιτέκτονες Μηχανικοί μπορούν να υπογράφουν Μελέτες Οικοδομικών και Τοπογραφικών Έργων.

Για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή Μελετών Δημοσίων Έργων, πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Ως Εργολήπτες του Δημοσίου Τομέα, οι Αρχιτέκτονες χρειάζονται ανάλογο πτυχίο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, τρία  χρόνια μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι νέοι τομείς της αρχιτεκτονικής, με τους οποίους μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά είναι:

 • η περιβαλλοντική μέριμνα και η μέριμνα για το τοπίο,
 • η βιομηχανοποιημένη παραγωγή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 • η συντήρηση,
 • ο επανασχεδιασμός και η επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτισμάτων,
 • η αρχιτεκτονική τοπίου,
 • οι νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και την κατασκευή,
 • οι κοινωνιολογικές και εθνολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και οι οπτικοακουστικές παράμετροι, ως στοιχείο για την χρήση του χώρου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 4 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 


πηγή: Unique Minds GR

Βίντεο Σχολής Αρχιτεκτόνων 2021 : εδώ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας:  web site: http://www.tee.gr/
 • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:  web site: http://www.sadas-pea.gr/
 • Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών: web site: http://www.sepox.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης : web site: http://www.poleodomia.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0231

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  98 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού β) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 23.020

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 19.950

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 22.540

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 21.480

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0209} : Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Σχολή  Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο: 210 7723538, 210 7723535  Email: reg_mech@mail.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε βιομηχανίες, σε τεχνικά έργα κ.ά.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στην επιστημονική μέθοδο σκέψης και ανάλυσης και στην εφαρμογή της στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Το γνωστικό εύρος του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι μεγάλο και επομένως το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε επιμέρους περιοχές της Μηχανολογίας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των σπουδαστών, μέσω των κατευθύνσεων εμβάθυνσης ή κύκλων σπουδών, που είναι:

 • Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής  και
 • Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων.

Οι 4 κύκλοι σπουδών δεν είναι ειδικεύσεις. Ανεξάρτητα από την επιλογή κύκλου, το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ είναι ενιαίο και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες περίπου γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του. Η δημιουργία των κύκλων, απλά, διευκολύνει τον σπουδαστή να επιλέξει την κατεύθυνση εμβάθυνσης που τον προσελκύει περισσότερο και, μέσα από αυτή την εμβάθυνση (ανεξάρτητα από το ποιά είναι), να συνειδητοποιήσει ότι ο επιστήμονας μηχανικός δεν είναι μόνο εφαρμοστής γνώσης αλλά και παραγωγός νέας γνώσης.

Σημαντικό στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί και η εργαστηριακή άσκηση του σπουδαστή, που σε συνδυασμό με τα θέματα που καλείται να εκπονήσει στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων, αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Στατική, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Στατιστική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Δυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Αριθμητική Ανάλυση, Μετάδοση Θερμότητας, Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ηλεκτρονική, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας – Εργομηχανές, Αυτόματος Έλεγχος, Βιομηχανική Διοίκηση, Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών, Ευέλικτα Συστήματα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM), Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE, Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών, Δυναμική Κατασκευών, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός,, Εργαλειομηχανές, Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνολογία  Προστασίας Περιβάλλοντος, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα  ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων:

 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
 • σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • σε γραφεία μελετών και συμβούλων
 • σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
 • σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή  Ένωση)
 • σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.  Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία)
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 


.

πηγή: Unique Minds GR

..

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site:http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων.  web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/.

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0209

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  129 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Φυσική : 26 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 32 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας,  β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.408

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.554

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.350

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.750

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

.


.
πηγή: Unique Minds GR

{0229} : Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή   Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  (κτίριο Ναυπηγών) 157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210 7721926, 210 7721930 Ε-mail: secretariat@naval.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της σχολής είναι η εκπαίδευση Μηχανολόγων Μηχανικών που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρμογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός μεν, να παρέχονται στους σπουδαστές οι βασικές επιστημονικές γνώσεις στις περιοχές της Ναυπηγικής και της Ναυτικής Μηχανολογίας, αφετέρου δε, να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ευρύτατου φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης των διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Με την τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, ένα μέρος των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων εντάχθηκε σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες:

 • Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα.
 • Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων.
 • Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου.
 • Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, στο  7ο κανονικό εξάμηνο περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ι. Στο 8ο κανονικό εξάμηνο, στα πλαίσια των Θεματικών Ενοτήτων περιλαμβάνεται το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου ΙΙ.

Η εκπόνηση των Θεμάτων Μελέτης και Σχεδίασης αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων μεθοδολογικών και κριτικών ικανοτήτων του τελειόφοιτου Ναυπηγού Μηχανικού ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων μελέτης και σχεδίασης πλοίων ή πλωτών μέσων γενικότερα. Eνδεικτικά, με βάση τις υποθετικές απαιτήσεις ενός ενδεχόμενου πλοιοκτήτη και τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας (κατασκευή και λειτουργία), ζητείται να εκπονηθεί η πλήρης προμελέτη ενός επιλεγμένου τύπου πλοίου,  που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (υπολογισμοί και σχέδια), όπως απαιτούνται σε επίπεδο έγκρισης από Νηογνώμονες ή άλλες Αρχές ή για τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυπηγείου.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Ναυπηγική και  Θαλάσσια Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εισαγωγή στη Μηχανουργική, Τεχνολογία και Εργαστήριο, Εισαγωγή στη Δομή και τον  Προγραμματισμό Η/Υ,  Μαθηματική Ανάλυση, Στατική Στερεού Σώματος, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο με την  Βοήθεια Υπολογιστή, Ναυπηγικό Σχέδιο, Σχεδίαση και Ανάπτυξη  Εφαρμογών Πληροφορικής – Σύστημα Unix, Αναλυτική, Διαφορική και  Προβολική Γεωμετρία, Υδροστατική και Ευστάθεια  Πλοίου, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική Παραμορφωσίμου  Στερεού,  Μηχανική των Ρευστών, Θερμοδυναμική, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου, Αντοχή Πλοίου,  Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Συστήματα CAD/CAM για τη  Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων, Υδροστατική και Ευστάθεια  Πλοίου, Δυναμική Ναυπηγικών  Κατασκευών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου, Ναυπηγική Τεχνολογία, Συστήματα και Βοηθητικά  Μηχανήματα Πλοίου,  Ευστάθεια Πορείας και  Ελικτικότητα Πλοίου, Ναυτικοί Κινητήρες Diesel,  Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου, Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών, Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών, Λειτουργία και Συντήρηση Πλοίων και  Στόλων, Εφοδιαστική (Logistics) στις Θαλάσσιες  Μεταφορές, κ.α.

Για την πληρέστερη εξάλλου επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών, τα περισσότερα από τα μαθήματα της Σχολής περιλαμβάνουν και εκπόνηση θεμάτων, με κορυφαίο το Θέμα Σχεδίασης Πλοίου.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και θεματική ενότητα: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τις εξής δυνατότητες απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα :

 • Ναυπηγεία: μελετητής, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών.
 • Ναυπηγικά γραφεία (μόνος του ή με συνεργάτες): μελετητής, επιβλέπων,
 • πραγματογνώμων, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
 • Δημόσιος τομέας: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, Εκπαίδευση), Πολεμικό Ναυτικό, Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΚ κλπ.), Εταιρείες (π.χ. ΔΕΠ).
 • Ναυτιλιακές εταιρείες: υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, σε αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
 • Νηογνώμονες: Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.λ.π.
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες.
 • Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: Π.χ. εταιρείες εμπορίας  μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων. Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυπηγικά γραφεία
 • Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ΤΕΙ.
 • Βιομηχανία: σαν Μηχανολόγος Μηχανικός.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ναυπηγού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 10 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ναυπηγού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0229

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  98 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας,  β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.590

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.250

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.325

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.250

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων