{0327} : Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Τμήμα  Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294122 & 210 5294124 Fax: 210 5294122  E-mail: mskourti@aua.gr

Σκοπός του τμήματος :

To Αντικείμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα από την κοινωνία, καθώς και η εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας στους τομείς της Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής.

Στόχος του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής είναι η δημιουργία επιστημόνων που κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας σε συνδυασμό με τα ειδικά επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, τις Γεωργικές Κατασκευές και τη Γεωργική Μηχανολογία.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει τη σύνδεση και αλληλεπίδραση των πολλαπλών αντικειμένων των Τμημάτων με τρόπο ώστε ο απόφοιτος να έχει κατοχυρωμένο ρόλο και ισχυρό επιστημονικό λόγο σε τομείς που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και των εξελίξεων -όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο- συνεισφέροντας έτσι στην πρόοδο των Εφηρμοσμένων Επιστημών, την Αειφορία του Περιβάλλοντος, την πρόοδο της Γεωργίας, της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αντικείμενα αιχμής του τμήματος είναι οι τεχνολογίες έξυπνων συστημάτων χρήσης και διαχείρισης πόρων και υπηρεσιών πραγματικού χρόνου, έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικών, φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, η γεωργία ακριβείας, ο δορυφορικός και γενικότερα ο εξ αποστάσεως έλεγχος
γεωργικών λειτουργιών, υπηρεσιών και μηχανημάτων, η γεωργική και γεωπεριβαλλοντική χρήση drones, η εφαρμογή του ΙοΤ στην γεωργία.

Πιο αναλυτικά, οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
 • τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας δια μέσου εγγειοβελτιωτικών έργων,  με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), τις γεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει γνώσεις, στους παρακάτω  (3) τομείς:

Στον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας και καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και παροχής γνώσης για:

 • το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής
 • το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών έργων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος ανάπτυξης και παραγωγής φυτών (θερμοκηπιακές και υδροπονικές εγκαταστάσεις)
 • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος στέγασης ζώων
 • τη δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος συντήρησης αγροτικών προϊόντων
 • την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
 • το σχεδιασμό και τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
 • τους αυτοματισμούς των διεργασιών παραγωγής
 • το σχεδιασμό και την εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας
 • τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροδιατροφικού τομέα

Στον Τομέα Υδατικών Πόρων: Στην Ελλάδα η γεωργία κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση του νερού με περίπου 85% της συνολικής μέσης ετήσιας κατανάλωσης και έπεται η αστική (12%) και η βιομηχανική χρήση (3%). Ο Τομέας Υδατικών Πόρων έχει σαν κύριο πεδίο την αξιοποίηση των υδατικών πόρων για την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικότατων χρήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια αυτή εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την αειφορία των υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Το τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που αναφέρονται:

 • α. στην μελέτη, αξιοποίηση – ανάπτυξη και προστασία (ποσότητα και ποιότητα) των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων καθώς και στην πρόληψη των ακραίων υδρολογικών κινδύνων (πλημμύρες, ξηρασίες), και
 • β. στον σχεδιασμό εκσυγχρονισμό και διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων όπως είναι τα έργα αποταμίευσης νερού (φράγματα, έργα κεφαλής), τα έργα μεταφοράς (ανοικτοί – κλειστοί αγωγοί, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα), τα έργα διανομής του νερού στον αγρό (συστήματα άρδευσης), αλλά και έργα προστασίας (στραγγιστικά δίκτυα αντιπλημμυρικά έργα).

Στον Τομέα  Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας που καλύπτει επίσης το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρεται στη μελέτη των εδαφικών πόρων και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα από το 6ο εξάμηνο επιλογής των παρακάτω κατευθύνσεων:

 • Κατεύθυνση Α’ :  Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανολογίας (ΕΔ & ΓΧ)
 • Κατεύθυνση Β’ :  Υδατικών Πόρων (ΥΠ)
 • Κατεύθυνση Γ’ :  Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας (ΑΚ&ΓΜ)

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 141935/Ζ1 (ΦΕΚ 3945 τ.Β΄/11.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωπονία,  Μαθηματικά,  Μορφολογία Φυτών, Φυσική, Γενική Μικροβιολογία, Οργανική Χημεία,  Πολιτική Οικονομία, Συστηματική Βοτανική, Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Γενετική,  Οικολογία,  Στατιστική, Φυσιολογία Φυτών, Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική & Συστηματική Εντομολογία,  Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Φυτοπαθολογία, Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις, Τοπογραφία-Τηλεπισκόπιση, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Ζωοτεχνία, Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες,  Γεωργική Μετεωρολογία, Γεωργικές Βιομηχανίες, Γεωργική Οικονομία,  Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Γεωργική Μηχανολογία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αντοχή Υλικών, Χημεία Εδάφους, Μικροβιολογία Εδάφους, Εδαφομηχανική, Γεωργική Μηχανολογία, Γονιμότητα Εδαφών, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αρδεύσεις,  Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Στραγγίσεις, Διαβρώσεις Εδαφών Διαχείριση & Προστασία Υδατικών Πόρων, Στρωματογραφία – Γεωμορφολογία, Μικροβιολογία Εδάφους, Σχεδίαση Γεωργικών Κατασκευών, Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων, Μηχανική & Εξοπλισμός Επεξεργασίας Τροφίμων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι παραγωγικό γεωπονικό τμήμα και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του είναι κατ’ αρχήν αυτές του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εντάσσεται στην κατηγορία των  Γεωτεχνικών.

Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού ορίζεται στον Νόμο 1474/1984 και κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Νόμου 2040/1992. Στο Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Β’ αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες και την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωπόνων.

Επιπρόσθετα, με εφόδιο τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, επιτυχημένος συνδυασμός γνώσεων τεχνικής και βιολογικής υποδομής, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και ως ιδιώτες επιχειρηματίες ή ως στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε βιομηχανίες παραγωγής μηχανημάτων και εφοδίων, στη βιομηχανία πληροφορικής, στη χαρτογράφηση εδαφών, σε εδαφολογικές μελέτες (κατηγορία 23), σε περιβαλλοντικές μελέτες (αποκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ., μεταλλείων, προστασία υγροβιότοπων και οργανικών εδαφών, ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, γεωργικών βιομηχανιών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους κ.λ.π.), σε μελέτες εφαρμογής επεξεργασμένων αποβλήτων στο έδαφος, σε Εθνικά Σχέδια Δράσης (ερημοποίηση, νιτρορύπανση, κ.λ.π.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής  

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0327

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  90 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 35 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Μηχανολογίας,  β) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.550

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.325

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.255

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.560

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0324} : Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Ζώων

Τμήμα  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294414, 5294918   Fax : 210 5294414  E-mail : dleousi@aua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Tμήμα  αποσκοπεί στη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων και των κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων οργανισμών.

Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος είναι σαφώς διεπιστημονικό δεδομένου ότι συνδυάζει Γενετική, Διατροφή, Φυσιολογία, Μοριακή Βιολογία, Τεχνολογία, Υγιεινή,  Βιοτεχνολογία, Οικονομία, Ηθολογία, και Διαχείριση. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα σημαντικό εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως: Ανατομία – Φυσιολογία, Διατροφή, Γενετική, Εκτροφή αγροτικών ζώων, ιχθύων, διθύρων μαλακίων και δεκάποδων καρκινοειδών.

Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη της εκτροφής διαφόρων ειδών ζώων, όπως: βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες, πτηνά (όρνιθες, πάπιες, χήνες, στρουθοκάμηλοι), χοίροι,, μονοπλα, κουνέλια, ελάφια, ζαρκάδια και υδρόβιων οργανισμών, με σκοπό την παραγωγή γάλακτος, κρέατος, μαλλιού, αυγών και ιχθύων, διθύρων μαλακίων (μύδια, στρείδια) και δεκάποδων καρκινοειδών (γαρίδες, αστακοί).

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

 • έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
 • τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακή εξάσκηση στο Κτηνοτροφείο και στο Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα Εργαστήρια του Τμήματος. Επίσης η εκπαιδευτική δραστηριότητα συνοδεύεται με υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών.

Το Κτηνοτροφείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μία μικρή αλλά πολυσύνθετη εκμετάλλευση αγροτικών ζώων, η οποία σκοπό έχει την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

Το Κτηνοτροφείο διαθέτει σταυλικές εγκαταστάσεις για την εκτροφή αγελάδων (Βουστάσιο), προβάτων (Προβατοστάσιο) και ορνίθων (Πτηνοτροφείο). Για την εύρυθμη λειτουργία του κτηνοτροφείου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως χώροι αποθήκευσης και παρασκευής ζωοτροφών, σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, κλπ.

Οι εγκαταστάσεις του κτηνοτροφείου συμπληρώνονται από πρόσθετους πειραματικούς θαλάμους, για τη διεξαγωγή έρευνας στα διάφορα είδη ζώων, και την ύπαρξη πειραματικού Σφαγείου πολλαπλών χρήσεων. Οι φοιτητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τις διαδικασίες εκτροφής των αγροτικών ζώων από τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους, κυρίως μέσω της υποχρεωτικής παρακολούθησης εκπαιδευτικών ασκήσεων ζωοτεχνικών μαθημάτων.

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 141935/Ζ1 (ΦΕΚ 3945 τ.Β΄/11.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωπονία, Μαθηματικά, Μορφολογία Φυτών, Φυσική, Γενική Μικροβιολογία, Οργανική Χημεία,  Συστηματική Βοτανική, Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Γενετική, Οικολογία, Στατιστική, Φυσιολογία Φυτών, Φυλές Αγροτικών Ζώων, Ανατομία – Ιστολογία-Εμβρυολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική & Συστηματική Εντομολογία, Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Φυτοπαθολογία, Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις, Μοριακή Βιολογία, Αγροτική Κοινωνιολογία, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων, Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων, Λαχανοκομία, Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων, Γεωργικές Βιομηχανίες, Γεωργική Οικονομία, Βρωματολογία, Γεωργική Μηχανολογία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Μαθηματικά Πρότυπα, Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων,  Εκτροφή Αγροτικών Ζώων, Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Εφαρμοσμένη Υδροβιολογία, Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Κτηνιατρική, Οργάνωση & Σχεδιασμός Κτηνοτροφικών Μονάδων, Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής, Παραγωγικά Συστήματα στη Ζωική Παραγωγή, Τεχνολογία Ζωοκομικών Προϊόντων, Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.

Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμούς του Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, Επαγγελματικά Λύκεια κλπ.), τον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές, ιχθυοτροφικές και μυδοτροφικές επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ..) ή ακόμη δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέρος αυτών απασχολούνται ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του  Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’)και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του  Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0324

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  80 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 30 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.030

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.520

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.660

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.340

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Τελικές επισημάνσεις 

Σύμφωνα με  το άρθρο 20 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019 το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

{0323} : Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ιερά Οδός  75, 118 55  Αθήνα

Τηλέφωνο:  210  5294522 Fax : 210 5294525  E-mail : grfytpar@aua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη της διάσταση, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης  έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της φυτικής παραγωγής.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής οφείλει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

Αντικείμενο του Τμήματος  είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση, και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής. Στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, ώστε να ανταπεξέλθεις με επιτυχία ως αυριανός επιστήμονας στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ελληνικής γεωργίας και της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος συνδέονται με τα προβλήματα και τις προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας και στοχεύουν στην αναζήτηση νέας γνώσης και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αύξηση της φυτικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων φυτικών προϊόντων μέσω της γενετικής βελτίωσης, της ορθολογικής θρέψης των φυτών, της προστασίας από εχθρούς και ασθένειες με τη χρήση ορθής γεωργικής πρακτικής με γνώμονα την προστασία του γεωργικού περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής αποσκοπεί στην παροχή γεωπονικής εκπαίδευσης, η οποία καλύπτει τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας στη φυτική παραγωγή και το αστικό πράσινο. Συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή άσκηση και την πρακτική εξάσκηση και αποσκοπεί να καταστήσει τους αποφοίτους του Τμήματος ικανούς συμβούλους/καθοδηγητές των αγροτών και επαγγελματιών του χώρου, καθώς και σχεδιαστές της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας στον τομέα της φυτικής παραγωγής και του αστικού πρασίνου, ενώ συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού χώρου και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων φυτικής παραγωγής.

Στο Τμήμα Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θεραπεύεται η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης στον τομέα της φυτικής παραγωγής και του αστικού πρασίνου αποσκοπώντας και σε μια αυτοδύναμη ελληνική γεωργία προς το συμφέρον του του
ελληνικού λαού.

Το Πρόγραμμα  Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής περιλαμβάνει Μαθήματα  Γενικής Υποδομής, κυρίως στο 1ο,, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών, Μαθήματα Γεωπονικής Υποδομής, κυρίως στο 5ο και 6ο εξάμηνο και Μαθήματα Ειδίκευσης, κυρίως στο 7ο , 8ο και 9ο εξάμηνο.

Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι κοινή για όλους τους φοιτητές/τριες μέχρι και το 8ο εξάμηνο σπουδών (πρόγραμμα κορμού). Στη συνέχεια (9ο εξάμηνο) οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μία από τις έξι (6) Κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιείται ανάλογα με την επιλεγόμενη Κατεύθυνση.

Οι προσφερόμενες Κατευθύνσεις σπουδών είναι οι ακόλουθες:

 • Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών
 • Δενδροκομίας και Αμπελουργίας
 • Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών και Βιοτεχνολογίας Μικροοργανισμών
 • Κηπευτικών Καλλιεργειών
 • Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Πιο αναλυτικά:

Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Παρέχονται ειδικές γνώσεις που αφορούν στον πολλαπλασιασμό με συμβατικές μεθόδους και με ιστοκαλλιέργεια, καθώς και σε μεθόδους θερμοκηπιακής καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών (ορχιδέες, παχύφυτα και κάκτοι, φυλλώδη εσωτερικού χώρου, ανθοφόρα εσωτερικού χώρου, μπονσάι) για παραγωγή δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. Δίδονται αρχές ανθοδετικής. Επίσης παρέχονται γνώσεις για τη διαμόρφωση και συντήρηση αστικών χώρων πρασίνου (κήποι, πλατείες, πάρκα, φυτοδώματα), στις οποίες περιλαμβάνεται η σχεδίαση και εκτέλεση του έργου.

Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών: Παρέχονται ειδικές γνώσεις για φυτά μεγάλης καλλιέργειας και τη βελτίωση των φυτών αυτών. Τα δημητριακά, τα όσπρια, τα χορτοδοτικά φυτά, τα αρωματικά και τα βιομηχανικά φυτά είναι οι κύριες κατηγορίες ειδών, των οποίων διδάσκεται η καλλιέργεια. Διδάσκονται ακόμα οι παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι, που εφαρμόζονται στα φυτά, με στόχο τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία νέων ανθεκτικών και πιο αποδοτικών ποικιλιών και υβριδίων. Επίσης ειδικά θέματα μικροκλιματολογίας, βιοκλιματολογίας και υδρομετεωρολογίας.

Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργίας: Παρέχονται ειδικές γνώσεις σχετικά με τον πολλαπλασιασμό και τις καλλιεργητικές τεχνικές περίπου τριάντα γνωστών και νέων καλλιεργειών (εύκρατου, υποτροπικής και τροπικής ζώνης) καρποφόρων δένδρων και θάμνων και της αμπέλου, καθώς και θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση μετασυλλεκτικής μεταχείρισης των προϊόντων.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών και Βιοτεχνολογίας Μικροοργανισμών: Παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη βιοτεχνολογία και βελτίωση φυτών, τη μοριακή φυσιολογία της θρέψης των φυτών, την εφαρμοσμένη φυσιολογία των φυτών και την αναγνώριση καταπονήσεων, καθώς και θέματα σχετικά με τη συμβολή μικροοργανισμών στην αειφόρο γεωργία.

Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών: Παρέχονται γνώσεις που αφορούν στην καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη, την υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών, τον εγγενή πολλαπλασιασμό λαχανοκομικών ειδών, τη μετασυλλεκτική μεταχείριση των οπωροκηπευτικών, τις θερμοκηπιακές κατασκευές, καθώς και την φυτοπροστασία των κηπευτικών.

Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος: Παρέχονται ειδικές γνώσεις σχετικά με τη φυτοπαθολογία, την εντομολογία και ζωολογία, τη γεωργική φαρμακολογία, το περιβάλλον και την προστασία του. Ειδικότερα διδάσκονται ασθένειες κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών, ζωικοί εχθροί αροτραίων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ιολογία, νηματωδολογία, παθολογία παραγωγικών εντόμων, καθώς και αρχές και μέθοδοι χρήσης και διαχείρισης φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 4μηνη υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στο 6ο και 8ο εξάμηνο (από Ιούλιο έως και Αύγουστο), σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και λαμβάνει 10 ECTS. Το Τμήμα θεωρεί την Πρακτική Εξάσκηση ως πολύ σημαντική εμπειρία για τους φοιτητές του, διότι αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά επαφή τους με την αγορά εργασίας, στα αντικείμενα των σπουδών τους. Σκοπός λοιπόν της Πρακτικής Εξάσκησης είναι να δοθεί στους φοιτητές του Τμήματος η δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα το Τμήμα να διασυνδεθεί με εταιρείες και ιδιώτες επαγγελματίες του κλάδου.

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. 141935/Ζ1 (ΦΕΚ 3945 τ.Β΄/11.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οργανική Χημεία, Αγροτική Οικονομική, Ανατομία Μορφολογία Φυτού, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτού, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Συστηματική Βοτανική, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Βιοχημεία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γενετική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ζωοτεχνία, Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Γονιμότητα Εδαφών, Φυτοπαθολογία, Γεωργικά Φάρμακα, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών, Ιολογικές Ασθένειες, Εχθροί Καλλωπιστικών, Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών & Αμπέλου, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργική Τεχνολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου, στις διάφορες κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω, στελεχώνοντας παραγωγικούς και διαχειριστικούς φορείς,τόσο του πρωτογενούς, δευτερογενούς, αλλά και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, ανάπτυξης έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (δημόσια διοίκηση, οργανισμοίτοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά ιδρύματα).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος  Σπουδών οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα έχουν αποκτήσει τις βασικές επιστημονικές, θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του πτυχιούχου ΓΕΩΠΟΝΟΥ του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και του συναφούς επαγγέλματος, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στα πεδία:

 • Οργάνωση και διαχείριση Συστημάτων Φυτικής Παραγωγής, στους τομείς της Δενδροκομίας, Λαχανοκομίας (Κηπευτικών Καλλιεργειών), Ανθοκομίας, Γεωργίας (Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας), Αμπελουργίας κ.ά., σε υπαίθριες, υπό κάλυψη και εργαστηριακές/βιοτεχνολογικές καλλιέργειες, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης ανάδειξη του γενετικού δυναμικού του εκάστοτε παραγωγικού φυτικού είδους, με την άριστη αξιοποίηση των συνθηκών περιβάλλοντος και των εν γένει εισροών στην καλλιέργεια, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς, ανασταλτικούς για την καλλιέργεια, παράγοντες.
 • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, με έμφαση στην αειφορία και την ανθεκτικότητα.
 • Φυτοπροστασία με εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών (χημική, ολοκληρωμένη, βιολογική) για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, βελτιστοποίηση κόστους, παραγωγή ασφαλών τροφίμων, προστασία χρήστη και καταναλωτή.
 • Σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση αστικού πρασίνου.
 • Παροχή συμβουλών/καθοδήγηση και επίλυση προβλημάτων των αγροτών και επαγγελματιών του χώρου, καθώς και σχεδιασμό της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας στον τομέα της φυτικής παραγωγής και του αστικού πρασίνου.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την εξέλιξη της επιστήμης σε όλα τα ανωτέρω πεδία.

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να στελεχώσεις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Νομαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς:

 • ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων (Ιδιωτικός φορέας),
 • σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα),
 • σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστήματα εμπορίας),
 • σε Συνεταιρισμούς,
 • ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,
 • σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices),
 • σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και
 • σε ερευνητικά ιδρύματα.

Με την εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αποκτά την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορεί να ανοίξεις κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών ειδών.

Τέλος  αξίζει να σημειωθεί το ευρύτερο υπόβαθρο που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, έχοντας εντρυφήσει στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος, τους επιτρέπει να απασχοληθούν σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημοσίου (ΕΛΓΑ, Κέντρα Πολλαπλασιαστικού Υλικού κτλ.) και ως ιδιώτες επιχειρηματίες ή ως στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων στους τομείς της Γεωργίας της Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, της Δενδροκομίας και Αμπελουργίας, των Κηπευτικών Καλλιεργειών, της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της Φυτοπροστασίας και του Περιβάλλοντος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν το δικαίωμα επαγγελματικής κατοχύρωσης και με βάση την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 258/28.09.2000, ΦΕΚ Α’215/09.10.2000, Π.Δ. 344/18.12.2000, ΦΕΚ 297/29.12.2000). Όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α. όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 377/16.6.89 απονέμουν πτυχίο «ΓΕΩΠΟΝΟΥ», στο οποίο αναγράφεται μόνο η ονομασία του Τμήματος φοίτησης. Κατόπιν αυτών, το Τμήμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» απονέμει πτυχίο ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχουν όλες ανεξαιρέτως τις δυνατότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και επαγγελματικές προοπτικές του Γεωπόνου, όπως αυτές απορρέουν από τους νόμους 1474/1984 και 2040/1992 και το Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014, οι οποίοι περιγράφουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών. Με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις, που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, έχουν πολλαπλές δυνατότητες και επιλογές για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),:

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0323

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  207 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 35 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.565

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.240

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.400

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.345

.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Σχολή Επιστημών των Ζώων

Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019)