{0384} : Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/10/2023

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

 Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση :  Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 3897110, 210 3897146  Fax : 210 3801298  Ε-mail: geokal@asfa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007. Η επιστημονική αποστολή και ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος συνίστανται στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την άρτια κατάρτιση του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού ερευνητή ο οποίος απασχολείται σε Iδρύματα συναφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Iστορία και η Θεωρία της Τέχνης αντιµετωπίζονται ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου επιστημονικού πεδίου ενισχύεται από ένα διευρυμένο διεπιστημονικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει σηµαντικό αριθµό γνωστικών αντικειµένων όπως η Ιστορία και η Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Αισθητική και η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Ιστορία, η Ιστορία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας, η Μουσειολογία, η Ανθρωπολογία και η Κοινωνιολογία της Τέχνης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προάγει τις ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις της τέχνης ως το πρώτο και μοναδικό Tμήμα στον ελλαδικό χώρο το οποίο θεραπεύει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Τμήμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, γεγονός που παρέχει συνθήκες άμεσης επαφής και συνεργασίας με τον ίδιο τον χώρο παραγωγής και προβολής των έργων τέχνης, δηλαδή τα εργαστήρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και τους εκθεσιακούς χώρους του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του στόχο την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.

Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγµάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους.

Το Πρόγραμμα  Σπουδών του Τμήματος είναι εσωτερικά δομημένο σε δυο στάδια:

α. το πρώτο στάδιο σπουδών (Α΄ και Β΄ έτος) συνίσταται ως επί το πλείστον σε μαθήματα υποβάθρου (επισκοπήσεις), όπου εξετάζονται με εποπτικό τρόπο αντικείμενα όπως η Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Ευρωπαϊκή Ιστορία και η Αγγλική Ορολογία της Τέχνης, και εν συνεχεία αντικείμενα όπως η Μεθοδολογία της Ιστορίας της Τέχνης, η Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας, η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Θεωρία και Κριτική της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, τα Παιδαγωγικά και η Ψυχολογία της Εκπαίδευσης.

Σε αυτό το στάδιο σπουδών εντάσσεται, επίσης, το «Καλλιτεχνικό Εργαστήριο» ως μάθημα εφαρμοσμένου χαρακτήρα με σκοπό την εισαγωγική εξοικείωση των φοιτητών με πτυχές της εικαστικής πράξης.

β. το δεύτερο στάδιο σπουδών (Γ΄ και Δ΄έτος) συνίσταται σε μαθήματα επιστημονικής περιοχής (διαλέξεις και σεμινάρια), τα οποία καλύπτουν τα πεδία «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» και «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και διαφοροποιούνται περαιτέρω σε μαθήματα θεωρητικού και μαθήματα εφαρμοσμένου χαρακτήρα, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέγουν τη μαθησιακή κατεύθυνση βάσει των ενδιαφερόντων τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αίσθηση  αυτονομίας στη διαμόρφωση του γνωστικού τους προφίλ.

Σε αυτό το στάδιο σπουδών εντάσσονται και η Πρακτική Άσκηση, η Πτυχιακή Εργασία, καθώς και τα μαθήματα που εισήχθησαν για την απόκτηση από τους φοιτητές Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ως δυνατότητες επιλογής με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών και ερευνητικών δεξιοτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών -το οποίο διέπεται από μια διεπιστημονική και διαπολιτισμική προσέγγιση στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών-, οι απόφοιτοι θα έχουν επιτύχει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα και συγκεκριμένα θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να ταξινομούν με επιστημονικό τρόπο τα ζητήματα σχετικά με την ιστορία και θεωρία της τέχνης, την ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής και του βιώσιμου χώρου, καθώς και τη φιλοσοφική παράδοση με έμφαση σε ζητήματα αισθητικής αγωγής
 • ειδικότερα, να προσδιορίζουν και να διακρίνουν έννοιες σχετικές με τα είδη, τις τυπολογίες και τη γενεαλογία των μορφών, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις και επιρροές, να κατηγοριοποιούν τους δημιουργούς σε σχέση με τον ιστορικό χρόνο, να αναλύουν τη δομή του έργου τέχνης ή της έννοιας που δομεί το περιεχόμενό του, να κατηγοριοποιούν, να αντιπαραβάλλουν και να συσχετίζουν κάθε έργο ξεχωριστά και ομάδες έργων μεταξύ τους
 • επίσης, να κατανοούν δομικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών πραγματικοτήτων μέσω της καλλιτεχνικής παραγωγής που τις προσδιορίζει, να αξιολογούν κριτικά τα φαινόμενα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αισθητικής και πλαστικής αντίληψης και να οριοθετούν τη σημασία των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων της οπτικής ιστορίας του πολιτισμού
 • ευρύτερα, να αντιλαμβάνονται με διαφοροποιημένο τρόπο τη συνάφεια μεταξύ των αντικειμένων του βασικού πυρήνα σπουδών και αντικειμένων από τον ευρύτερο τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών -ιστορία, λογοτεχνία, θέατρο, ανθρωπολογία, ψυχανάλυση κ.λπ.-, ώστε να αποτιμούν την ευρετική σημασία συστηματικών εννοιών που διατρέχουν τα επί μέρους αντικείμενα γνώσης, με γνώμονα τη συσχέτιση και δημιουργική σύνθεσή τους
 • να εισάγουν την αισθητική αυτογνωσία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικού προβληματισμού
 • να συσχετίζουν ζητήματα αισθητικών αξιολογήσεων και αποτιμήσεων που αναφέρονται στο νεότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό και όχι μόνο, με προβληματισμούς για θέματα ίδιας και συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας
 • να συνθέτουν δημιουργικά έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο της τέχνης και να παράγουν νέες ερμηνευτικές έννοιες υποστηρικτικές της ιστορικής ή της τρέχουσας καλλιτεχνικής παραγωγής, χάρη στη διεπιστημονική εκπαίδευση και την επαφή με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ ως περιβάλλοντος διαμόρφωσης της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής παραγωγής
 • να λειτουργούν αυτόνομα αλλά και σε διεπιστημονικές, ομαδικές και διεθνοποιημένες συνθήκες έρευνας και εργασίας
 • να σχεδιάζουν και να συντονίζουν συνθετότερες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα οργάνωση εκθέσεων τέχνης
 • να συντάσσουν θεωρητικά, ιστορικά και κριτικά κείμενα, δοκίμια και μελέτες για ζητήματα που συνάδουν με το αντικείμενο των σπουδών τους
 • να εφαρμόζουν βασικές αρχές της έρευνας, ανάλυσης, σύνθεσης και κριτικής αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, εργαλείων και τεχνικών
 • να εντάσσονται αποτελεσματικά στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, εντός και εκτός Ελλάδας, είτε πρόκειται για επίσημους καλλιτεχνικούς θεσμούς και χώρους είτε για μικρότερης εμβέλειας περιβάλλοντα που σχετίζονται ωστόσο με τις τέχνες, τον πολιτισμό και τις ανθρωπιστικές επιστήμες
 • να αναλαμβάνουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική ευθύνη σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεοτέρων και Μοντέρνων Χρόνων, Ξένη Γλώσσα : Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα,Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Παρακολούθηση Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης, Φιλοσοφία και Θεωρία της Τέχνης, Ανθρωπολογία της Τέχνης, Ιστορία και Θεωρία της Κριτικής της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης , Ιστορία των Νέων Μέσων, Εισαγωγή στην Ιστορία του Θεάτρου, Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Εισαγωγή στην Ιστορία του Κινηματογράφου, Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις της Τέχνης, Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, Θεωρία της Τέχνης,  Μουσειολογία, Τέχνη και Ψυχανάλυση, Τέχνη και Φιλοσοφία: Τέχνη μνημονική, Συγκριτικές Προσεγγίσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας, Τέχνη και Φιλοσοφία: Η έννοια της Τέχνης, Παιδαγωγική, Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης, Προβλήματα έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική και Δημόσιος Χώρος, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

  Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αν και κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει αρκετά για να καταστήσει κοινωνό του ευρωπαϊκού πολιτισµού τόσο τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση όσο και την Ανώτατη Παιδεία.

Οι επιπτώσεις αυτής της παιδευτικής αδράνειας είναι δυστυχώς ορατές σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής του έλληνα πολίτη. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης έχει ως βασικό σκοπό και κυρίαρχης σηµασίας προοπτική να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας του έλληνα πολίτη.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού κύκλου -ο οποίος πρόκειται σύντοµα να οργανωθεί- θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Δηµοτικές Πινακοθήκες και κυρίως -αυτή είναι η σηµαντικότερη προσδοκία µας- στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Επίσης  σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του μέλημα την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 150 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/13.12.2017) ιδρύεται κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Ως τυπικό προσόν διορισμού στον εκπαιδευτικό κλάδο ορίζεται το πτυχίο του τμήματος «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» (πρώην «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης») της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0384

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 0,85

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  85 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 35 %

Λατινικά : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 35 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.055

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.500

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.030

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Εικαστικών Τεχνών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/10/2023

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα  Εικαστικών Τεχνών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα  και Πειραιώς 256 Τ.Κ. 18233  Αγ. Ι. Ρέντης

Τηλέφωνο:  210 3816930, 210 4801260  Fax : 210 3801298 Ε-mail: moupasir@asfa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι κυρίως εργαστηριακή σχολή. Κύρια λοιπόν διδακτική μονάδα είναι το Εργαστήριο, στο οποίο ο φοιτητής διδάσκεται όλα τα σχετικά με την έννοια και την πρακτική της Τέχνης που μαθαίνει. Το εργαστήριο του μεταδίδει όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την Τέχνη, αντίληψη η οποία συγκρούεται ενδεχομένως με κάποια άλλη, εξίσου νόμιμη, που εκφράζεται στη διδασκαλία άλλου Εργαστηρίου. Για να αποφευχθεί η μονότροπη και ίσως δογματική διδασκαλία και για να εξασφαλίσει ο φοιτητής ελευθερία στις προσωπικές του επιλογές, το Πρόγραμμα Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του δίνει το δικαίωμα όχι μόνο να επιλέγει, αλλά και να αλλάζει Εργαστήριο (Άρθρα 11 και 12 της Πρυτανικής Πράξης αριθ. 1096/18.3.1986 «Πρόγραμμα Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», ΦΕΚ 326/15.5.1986, τ. Β’).

Το τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:

 • Γλυπτικής
 • Χαρακτικής
 • Ζωγραφικής

Στον Τομέα Ζωγραφικής λειτουργούν δώδεκα (12) εικαστικά εργαστήρια κατεύθυνσης, στον Τομέα Γλυπτικής τρία (3) και στον Τομέα Χαρακτικής δύο (2). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης εικαστικά εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα επιλογής. Το Τμήμα, από την εποχή της ίδρυσής του και μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί σε πολλά από τα εικαστικά εργαστήρια ανθρώπινα μοντέλα ως πρότυπα για τη μελέτη – σπουδή του ανθρώπινου σώματος. Η σπουδή στην ανθρώπινη μορφή παραμένει άσκηση με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, ενταγμένη μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετείς (10 εξάμηνα). Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Διευθυντή του εργαστηρίου και των διδασκόντων (μέλη Δ.Ε.Π. Ε.ΤΕ.Π., Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκουν σε αυτό..

Εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (δηλ. Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική), είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στα ακόλουθα: στα συμπληρωματικά υποχρεωτικά μαθήματα και στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα. Τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Υλικά και Τεχνολογία Υλικών, Ξένη Γλώσσα) σκοπό έχουν να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών.
.
Τα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Χαρακτική, Γλυπτική, Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων, Ψηφιδωτό, Σκηνογραφία, Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες, Πολυμέσα-Υπερμέσα) επιτρέπουν στον φοιτητή να διευρύνει τις γνώσεις του. Τα εργαστηριακά μαθήματα συμπληρώνουν τα θεωρητικά μαθήματα: Ιστορία της Τέχνης, Θεωρία του Χώρου και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής,Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική, καθώς και δύο εξαμηνιαία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα που επιλέγονται από τα ακόλουθα: Παιδαγωγική, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Διδακτική της Τέχνης, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης.
.
Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141956/Ζ1 (ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών,  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεοτέρων και Μοντέρνων χρόνων, Ξένη Γλώσσα, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Φιλοσοφίας της Τέχνης, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης, Θεωρία και Φιλοσοφία της Τέχνης, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, Κριτική της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις της Τέχνης,  Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης, Ανθρωπολογία της Τέχνης, Διαχείριση πολιτισμικών αγαθών, Τέχνη και Φιλοσοφία, Συγκριτικές προσεγγίσεις Τέχνης και Λογοτεχνίας, Μουσειολογία, Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης, Ειδικά θέματα Ιστορίας της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής,  Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Προβλήματα στη Θεωρία της Τέχνης, Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης, Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής, Εισαγωγή στην Ιστορία του Θεάτρου, Παιδαγωγική, Διδακτική, Προβλήματα έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και, διενεργούνται σύμφωνα με το Υ.Α . Φ.151/2995/Β6  (ΦΕΚ 55 τ.Β’/ 25.01.2010) και  ΦΕΚ 3587  τ.Β’/04.08.2021

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουν:

 • Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών γίνονται το μήνα Σεπτέμβριο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους:

 • Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γραμματεία της Σχολής από 1 Ιουλίου έως 7 Ιουλίου εκάστου έτους ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς αυστηρά και μόνον στην ως άνω προθεσμία
  • α. Αίτηση συμμετοχής,
  • β. Τίτλος σπουδών,
  • γ. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία όσων έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση υποβάλλονται στη Σχολή από 1ης μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Εισιτήριες δοκιμασίες:

 • Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
 • Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει ως υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
 • Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
  • Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
  • Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
 • Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τη Σχολή, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
 • Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2 έως 4) σχέδια και ένα ή δύο (1ή 2) χρώματα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από τη Σχολή.

Περισσότερα στοιχεία για την Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων για  την εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών  ακαδ. έτους 2021-2022: εδώ

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.
 • Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Δικαίωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ο πτυχιούχος ο οποίος παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στον κύκλο των Ειδικών θεωρητικών μαθημάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Δεν απαιτείται ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ζωγράφου είναι αντίστοιχα με αυτά του Γλύπτη ή του Χαράκτη.

Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ. Α/30.09.1985) καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος: web site: http://www.eete.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  110 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Όπως τονίστηκε πιο πάνω η εισαγωγή στο τμήμα αυτό δεν γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά με ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται από το ίδιο το τμήμα κάθε Σεπτέμβριο.

Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται μόνο με την επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων των εισακτέων.