{1285} : Μουσειολογίας (Πύργος)

Σύμφωνα με  το Π.Δ. 52 (ΦΕΚ 131 τ.Α’/08.07.2022) το  Τμήμα Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/07/2022

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Μουσειολογίας (Πύργος)

Έδρα :

Διεύθυνση : Ρήγα Φεραίου 24  Τ.Κ. 27100 Πύργος

Τηλ.: 26210 20890, 26210 20888 E-mail: doeptm@teiwest.gr
.

Σκοπός του τμήματος :

Η Μουσειολογία είναι μια επιστήμη απαραίτητη για την προώθηση και λειτουργία των μουσείων της χώρας, συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και αναδεικνύει το ρόλο της χώρας μας στην ανάπτυξη των αξιών του παγκόσμιου πολιτισμού. Η Μουσειολογία αναφέρεται ως μελέτη της ιστορίας, στην υποδομή των μουσείων, στη μελέτη συγκεκριμένων συστημάτων για την έρευνα, στη συντήρηση, στην εκπαίδευση και στην οργάνωση των μουσείων και στην ταξινόμηση διαφόρων εκθεμάτων.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος περιέχει επίσης την Μουσειογραφία, δηλαδή το σύνολο των τεχνικών που σχετίζονται με την Μουσειολογία και καλύπτει τις μεθόδους και τις πρακτικές λειτουργίας των Μουσείων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Ο ρόλος, η ανάπτυξη και η διαχείριση των μουσείων έχει μεγεθυνθεί σε σημαντικό βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Αντίστοιχα, έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά, στην Ελλάδα και διεθνώς, ο αριθμός των πανεπιστημιακών μαθημάτων, βιβλίων, συνεδρίων  και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την «επιστήμη  των μουσείων». Η Μουσειολογία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κατεξοχήν διεπιστημονικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. Μελετά «την ιστορία των μουσείων, τον ρόλο τους στην κοινωνία, τις συγκεκριμένες μορφές έρευνας και συντήρησης, τις δραστηριότητές τους και τη διασπορά της γνώσης, την οργάνωση και λειτουργία τους, τη νέα ή «μουσειοποιημένη» αρχιτεκτονική, τα ευρήματα που παραλαμβάνουν ή επιλέγουν, την τυπολογία και δεοντολογία των μουσείων».

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος Μουσειολογίας στην πλήρη ανάπτυξή του είναι να παρέχει στους φοιτητές σε βάθος κατανόηση των θεωρητικών κατευθύνσεων της Μουσειολογίας αλλά και πρακτικών εφαρμογών και μεθόδων της, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και διεθνή έρευνα, πρακτική και εμπειρία. Οι φοιτητές θα εφοδιάζονται με ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στις διάφορες διαστάσεις της λειτουργίας των μουσείων και συναφών πολιτισμικών χώρων – συλλογή / τεκμηρίωση / ερμηνεία / συντήρηση συλλογών, παρουσίαση / επικοινωνία του μουσειακού υλικού, και έρευνα / εκπαίδευση βασιζόμενη στο μουσειακό υλικό – τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν σε κάθε μουσείο, και θα ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτική κατανόηση και προσέγγιση σύγχρονων μουσειακών ζητημάτων στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Αναγνωρίζοντας τον πολύπλευρο και σύνθετο χαρακτήρα των μουσείων και των συναφών πολιτιστικών χώρων που απαιτεί πλούσιο εύρος οπτικών και προσεγγίσεων, το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται με τρόπο ώστε οι φοιτητές, παρακολουθώντας μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) ή κατ’ επιλογήν μαθήματα, να εισάγονται στα πρώτα εξάμηνα σε γνωστικά πεδία τα οποία:

α. συνδέονται με τη συγκρότηση, μελέτη και επιμέλεια των μουσειακών συλλογών (όπως Αρχαιολογία, Ιστορία, Τέχνη, Επιστήμη, Τεχνολογία),
β. παρέχουν κριτική προσέγγιση και μεθόδους (όπως Πολιτισμική Θεωρία, Κοινωνική Έρευνα)
γ. αποτελούν τομείς γνώσης που βρίσκονται σε δημιουργικό διάλογο με τη Μουσειολογία (όπως Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας).

Τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα στοχεύουν στην εξειδίκευση της επιστημονικής ταυτότητας των φοιτητών. Η δομή του Προγράμματος Σπουδών τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να εξειδικεύονται σε μία από τρεις κύριες ομάδες γνωστικών αντικειμένων: Συλλογές / Συντήρηση, Εκθέσεις / Επικοινωνία και Εκπαίδευση / Μάθηση.

Βασικό́ μέρος του προγράμματος  αποτελούν  οι επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθεσιακούς και πολιτιστικούς χώρους, τα σεμινάρια, οι πρακτικές ασκήσεις και υλοποίηση πειραματικών δράσεων, που προετοιμάζουν τους φοιτητές για το εν δυνάμει προνομιακό επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι ευκαιρίες απασχόλησης σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς αυξάνονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της Μουσειολογίας και τη μεγαλύτερη σπουδαιότητά του για την τοπική, εθνική και παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, τους δίδεται η δυνατότητα της ενασχόλησης με τη μουσειολογική έρευνα και πρόσβασης στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μουσειολογία, Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Από τα Κείμενα στα Εκθέματα, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, Ψηφιακές βάσεις δεδομένων στην μουσειολογία, Εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας,  Διαχείριση μουσειακών Συλλογών, Σχεδιασμός & Οργάνωση εκθέσεων,  Μέθοδοι & τεχνικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού,  Νομικό Καθεστώς για τον Πολιτισμό, Προληπτική Συντήρηση αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης, Σχεδιασμός εκθέσεων, Διοίκηση μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, Συστήματα Τεκμηρίωσης  μουσειακών συλλογών, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Ο Μουσειολόγος μεταξύ των άλλων συνεισφέρει στην εκπόνηση μελετών για τα μουσεία, στη δημιουργία εκθέσεων (π.χ. εκθέσεις μουσείων και μουσειολογικές μελέτες), στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και σε κάθε τι που αφορά τα μουσεία της χώρας.

Ο απόφοιτος του τμήματος θα είναι ικανός να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονου μουσείου, αντιλαμβανόμενος τις ιδιαιτερότητες του και θα διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς αυξάνονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της Μουσειολογίας και τη μεγαλύτερη σπουδαιότητά του για την τοπική, εθνική και παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, τους δίδεται η δυνατότητα της ενασχόλησης με τη μουσειολογική έρευνα και πρόσβασης στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση:

 • Να στελεχώσουν ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα (μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί, αρχαιολογική υπηρεσία, επιστημονικά ιδρύματα και πολιτιστικοί φορείς, τουριστικές υπηρεσίες στον τομέα που σχετίζεται με τον πολιτισμό, εταιρείες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης ποικίλων πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες διαχείρισης εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.α.).
 • Να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική (για τη δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να ζητηθούν επαγγελματικά δικαιώματα από την Πολιτεία) και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, άτυπη και δια βίου εκπαίδευση.
 • Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, στοχεύοντας στην εξειδίκευση.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77888/Ζ1 ΦΕΚ 2877 τ.Β’/01.07.2021

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1285

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2022-2023:  Χωρίς εισακτέους(από ΦΕΚ 2370 τ.Β’/15.05.2022)

Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία επιδόσεων υποψηφίων από το 2020

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 12.225

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 7.025

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 13.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 6.345

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{1284} : Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

 Πανεπιστήμιο  Πατρών

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Πάτρα)

Έδρα : 

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, Αχαΐα

Τηλ.: 26410 74232, 26410 74231 Fax: 26410 74230  E-mail: secr-ha@upatras.gr
.

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη σφαιρική κατα­νόηση των ιστορικών φαινομένων και στη μελέτη των υλικών καταλοίπων των ανθρώπων του παρελθόντος. Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελ­θόντος εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος.

Η ιστορία και η Αρχαιολογία είναι οι επιστήμες που μελετούν όλο το φάσμα της ζωής και της δραστηριότητας του ανθρώπου στο παρελθόν. Το Πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει την εξοικείωση των φοιτητών  με τις θεωρητικές και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς τομείς της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ερμηνεία της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής δομής του ανθρώπινου παρελθόντος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020..

Στο Τμήμα θεραπεύονται οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών και σταθερές της διεθνούς έρευνας. Ο πυρήνας του προγράμματος σπουδών απαρτίζεται από μαθήματα που έχουν κατά κύριο λόγο σχέση με την ιστορία και την αρχαιολογία της Μεσογείου, από τα προϊστορικά χρόνια ώς και τον 20ό αιώνα. Εξετάζονται σημαντικές πτυχές των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον χώρο αυτό, με το βάρος να πέφτει στους πολιτισμούς των λαών που κατοίκησαν διαδοχικά τον σημερινό χώρο του ελληνικού κράτους: τους προϊστορικούς πολιτισμούς του Αιγαίου, τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό, τον ρωμαϊκό, τον βυζαντινό, τον ενετικό, τον οθωμανικό, και τον νέο ελληνικό.

Δεδομένου ότι το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας προέρχεται από ένα προγενέστερο Τμήμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του και μαθήματα τα οποία δεν είναι αυτονόητο ότι θα προσφέρονταν σε παλαιότερα αντίστοιχα Τμήματα στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα προσφέρονται και μαθήματα μουσειολογίας, πολιτισμικής διαχείρισης, δημόσιας αρχαιολογίας, όπως και αρχαιολογίας του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή μαθήματα τα οποία θεραπεύουν πιο σύγχρονες πτυχές της έρευνας και της επαγγελματικής απασχόλησης στα πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, καινοτομία και σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμα είναι η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με ψηφιακά μέσα, τα οποία συμβάλλουν στην καταγραφή, προστασία, και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος το οποίο μελετούν οι δύο αυτές επιστήμες. Η χρήση ψηφιακών μέσων στις αρχαιογνωστικές επιστήμες (digital humanities) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και διάδοση τα τελευταία χρόνια διεθνώς..

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για:

  • την αναγνώριση της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας διαχρονικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό,
  • τη γνώση σχετικά με την αρχαιολογία του μεσογειακού χώρου ανά εποχή, όπως αυτή αποκτάται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στο αρχαιολογικό πεδίο,
  • την προστασία, διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που εξετάζουν οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας με την επιπλέον απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας,  Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης, Ιστορία των Αρχαϊκών και Κλασικών Χρόνων, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία,  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης, Βυζαντινή Φιλολογία, Εισαγωγή στην Εκτεταμένη Πραγματικότητα, Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Ρωμαϊκή ιστορία, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, Ιστορία της Λατινοκρατίας, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού, Μινωική Αρχαιολογία, Μουσεία & Νέες Τεχνολογίες, Ιστορία των Πολιτισμών, Παλαιογραφία-Παπυρολογία, Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Παγκόσμια Ιστορία, Εικονικά Μουσεία, Τεχνολογίες και Εφαρμογές, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για:

  • την αναγνώριση της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας διαχρονικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό,
  • τη γνώση σχετικά με την αρχαιολογία του μεσογειακού χώρου ανά εποχή, όπως αυτή αποκτάται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στο αρχαιολογικό πεδίο,
  • την προστασία, διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που εξετάζουν οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας με την επιπλέον απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως ιστορικοί ή αρχαιολόγοι, προκειμένου:

  • να εργαστούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές κλπ.
  • να εργαστούν σε Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς
  • να στελεχώσουν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
  • να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, άτυπη και δια βίου εκπαίδευση

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχαιολόγων, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320 τ.Α΄/17.10.77).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1284

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  120 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Αρχαία Ελληνικά : 20 %  

Ιστορία : 40 %  

Λατινικά : 20 %  

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.120

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.060

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{1277} : Επιστήμης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι)

Σύμφωνα με  το Π.Δ. 52 (ΦΕΚ 131 τ.Α’/08.07.2022) τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.

 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/07/2022

 Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα  Επιστήμης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι)

Έδρα :

Διεύθυνση: Μεσολόγγι Τ.Κ. 30200

Τηλ.: 26310 58413 Fax:  26310 26123 E-mail: baesecr@upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

To Αντικείμενο του Τμήματος Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα από την κοινωνία, καθώς και η εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας στους τομείς της Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής.

Στόχος του Τμήματος Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής είναι η δημιουργία επιστημόνων που κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας σε συνδυασμό με τα ειδικά επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, τις Γεωργικές Κατασκευές και τη Γεωργική Μηχανολογία.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας δια μέσου εγγειοβελτιωτικών έργων,  με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), τις γεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιασθεί με στόχο να  προσφέρει στους φοιτητές του γνώσεις θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της χώρας μας, μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένης αναγκαιότητας ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής.

Οι φοιτητές μέσω μαθημάτων επιλογής μπορούν να εμβαθύνουν στις μεθόδους γεωργικής μηχανικής που είναι πιο κατάλληλες για πεδινές εκτάσεις όπως π.χ. ο Θεσσαλικός κάμπος, όπου η κίνηση και χρήση μεγάλων γεωργικών μηχανημάτων είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Οι  φοιτητές του Τμήματός θα έχουν πρόσβαση στην προσεκτικά επιλεγμένη ποσότητα επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, η οποία θα διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα και δυναμική ώστε να τους προσφέρει τα προσωπικά και επαγγελματικά εφόδια που θα επιστρέψουν κατόπιν ως έργο στην κοινωνία- η οποία και θα έχει χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος των σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών,  οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις:

 • Κατανόηση και γνώση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις βασικές επιστήμες (Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική)
 • Κατανόηση, γνώση, και εξοικείωση με τα επιμέρους πεδία που αφορούν στην επιστήμη των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής (Γεωργία, δενδροκομία, λαχανοκομία, αγροτικά μηχανήματα, ευφυής γεωργία κ.α.)
 • Γνώση, εμβάθυνση και ουσιαστική εξοικείωση-εμπέδωση των πεδίων σχετίζονται με την επιστήμη των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής τόσο μέσω των μαθημάτων επιλογής όσο και μέσω της διπλωματικής εργασίας.

Επίσης, η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών  ενισχύει τους φοιτητές με ένα ευρύτατο φάσμα ικανοτήτων-δεξιοτήτων οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και συνθέτουν ένα σφαιρικό επιστημονικό προφίλ των αποφοίτων. Οι αποκτηθείσες γνώσεις αποσκοπούν και εστιάζουν στην προαγωγή της πρωτογενούς παραγωγής με μεθόδους αποτελεσματικές, στηριγμένες σε στέρεες επιστημονικά βάσεις που αξιοποιούν την υπάρχουσα τεχνολογία και που συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας.

Στο εκπαιδευτικό αυτό πλαίσιο η Γεωργική Μηχανική συναρτάται αμφίδρομα με την επιστήμη των Βιοσυστημάτων. Στηρίζεται δηλαδή στις αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις του συνόλου των βιολογικών, φυσικών, χημικών, κοινωνικών, οικονομικών και οποιονδήποτε άλλων συσχετιζόμενων με αυτήν παραγόντων. Η Γεωργική Μηχανική αποτελεί λειτουργικό τμήμα ενός συνόλου το οποίο αποσκοπεί στην ολιστική προσέγγιση της γεωργικής παραγωγής και λειτουργεί συνεργατικά με άλλες μορφές, δομές και παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον Ελλαδικό χώρο όπως η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η αλιεία, ο τουρισμός, η ενέργεια και η διατροφή, με αντικειμενικό στόχο την βελτίωση του σημαντικού αυτού κλάδου της Ελληνικής παραγωγής και προσφέροντας ποικιλοτρόπως στη βελτίωση της κοινωνικής ευμάρειας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωπονία,  Μαθηματικά,  Μορφολογία Φυτών, Φυσική, Γενική Μικροβιολογία, Οργανική Χημεία,  Πολιτική Οικονομία, Συστηματική Βοτανική, Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Γενική & Συστηματική Γεωργική Ζωολογία, Γενετική,  Οικολογία,  Στατιστική, Φυσιολογία Φυτών, Ανατομία & Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Γενική & Συστηματική Εντομολογία,  Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Φυτοπαθολογία, Γεωργική Υδραυλική-Αρδεύσεις, Τοπογραφία-Τηλεπισκόπιση, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Ζωοτεχνία, Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες,  Γεωργική Μετεωρολογία, Γεωργικές Βιομηχανίες, Γεωργική Οικονομία,  Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Γεωργική Μηχανολογία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Φαινόμενα Μεταφοράς, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αντοχή Υλικών, Χημεία Εδάφους, Μικροβιολογία Εδάφους, Εδαφομηχανική, Γεωργική Μηχανολογία, Γονιμότητα Εδαφών, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αρδεύσεις,  Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Στραγγίσεις, Διαβρώσεις Εδαφών Διαχείριση & Προστασία Υδατικών Πόρων, Στρωματογραφία – Γεωμορφολογία, Μικροβιολογία Εδάφους, Σχεδίαση Γεωργικών Κατασκευών, Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων, Μηχανική & Εξοπλισμός Επεξεργασίας Τροφίμων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό θα προσφέρουν επάρκεια γνώσεων που θα επιτρέψει οι απόφοιτοι του Τμήματος είτε ως αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες, είτε ως μελετητές να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας με την παράλληλη/ταυτόχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, γαλακτοκομίας, πτηνοτροφίας, αλιείας, τουρισμού και δη οικοτουρισμού και τη στήριξή της μέσω της χρήσης των κατάλληλων προηγμένων τεχνολογιών και μηχανημάτων παραγωγής, ως συνάρτηση του τόπου και των ιδιομορφιών της καλλιέργειας.

Θα έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν επιστημονικές μεθόδους παραγωγής οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα συνυπάρχοντα Βιοσυστήματα, μεγιστοποιώντας τη διαχρονικά αειφόρο παραγωγή και αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτόμες μεθόδους απομακρυσμένης παρακολούθησης, λίπανσης-υδρολίπανσης και άρδευσης των καλλιεργειών, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, τυποποίησης και πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  Η εξοικείωση σας με τις νέες τεχνολογίες (Internet of Things, Cloud Technologies, Data Analytics, Wireless Sensor Networks, Integrated GIS, 5G for fast and reliable communication, και άλλα) θα σας δώσουν την δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της «Ευφυούς Γεωργίας του Μέλλοντος – Smart Agriculture of the Future» .

Το Τμήμα Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής είναι παραγωγικό γεωπονικό τμήμα και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του είναι κατ’ αρχήν αυτές του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εντάσσεται στην κατηγορία των  Γεωτεχνικών.

Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού ορίζεται στον Νόμο 1474/1984 και κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Νόμου 2040/1992. Στο Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Β’ αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες και την υποχρεωτική απασχόληση των Γεωπόνων.

Επιπρόσθετα, με εφόδιο τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, επιτυχημένος συνδυασμός γνώσεων τεχνικής και βιολογικής υποδομής, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και ως ιδιώτες επιχειρηματίες ή ως στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε βιομηχανίες παραγωγής μηχανημάτων και εφοδίων, στη βιομηχανία πληροφορικής, στη χαρτογράφηση εδαφών, σε εδαφολογικές μελέτες (κατηγορία 23), σε περιβαλλοντικές μελέτες (αποκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ., μεταλλείων, προστασία υγροβιότοπων και οργανικών εδαφών, ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, γεωργικών βιομηχανιών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους κ.λ.π.), σε μελέτες εφαρμογής επεξεργασμένων αποβλήτων στο έδαφος, σε Εθνικά Σχέδια Δράσης (ερημοποίηση, νιτρορύπανση, κ.λ.π.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017).
 • Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :
 • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
 • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
 • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
 • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
 • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
 • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77888/Ζ1 ΦΕΚ 2877 τ.Β’/01.07.2021

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1277

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2022-2023:  Χωρίς εισακτέους (από ΦΕΚ 2370 τ.Β’/15.05.2022)

Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία επιδόσεων υποψηφίων από το 2020

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 9.600

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020 : 875

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2020 : 12.690

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2020: 10.650

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{1289} : Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Σύμφωνα με  το Π.Δ. 52 (ΦΕΚ 131 τ.Α’/08.07.2022) τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι.

 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/01/2024

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

Τμήμα Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Έδρα :

Διεύθυνση: Μεσολόγγι Τ.Κ. 30200

Τηλ.:  26310 58346 Fax: 26310 58272 Ε-mail: cropscidept@upatras.gr
.

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Γεωπονίας είναι η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη της διάσταση, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης  έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της φυτικής παραγωγής.

Το Τμήμα Γεωπονίας οφείλει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

Η αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διττή:

 • η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές για την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην Βιολογική και Αειφορική γεωργία.
 • η διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της φυτικής παραγωγής.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Στόχος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένη ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εναρμονισμένο με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Γεωπονικής Επιστήμης, στοχεύοντας στη Γεωργία του μέλλοντος και δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής, στην πρωτογενή φυτική παραγωγή, στην αειφορική διαχείριση και στη Βιολογική Γεωργία. Στόχος είναι η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικότερα τους φυσικούς πόρους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις εισροές με σκοπό την αύξηση της προσόδου από την καλλιέργεια φυτών. Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για:

(α) Την αναγνώριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια και ιούς,

(β) τη γνώση σχετικά με τη χημεία και τοξικολογία αλλά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων,

(γ) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων αλλά και την δράση τους σε οργανισμούς μη στόχους,

(δ) τη καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας, όπως είναι τα σιτηρά, τα ψυχανθή, τα ενεργειακά φυτά, το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, με την απόκτηση δεξιοτήτων στη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων. Τέλος την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, αμπέλου, ελιάς δίνοντας έμφαση στην αρχιτεκτονική τοπίου.

Τέλος, στόχος του Τμήματος είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της φυτικής παραγωγής έτσι ώστε να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οργανική Χημεία, Αγροτική Οικονομική, Ανατομία Μορφολογία Φυτού, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτού, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Συστηματική Βοτανική, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Βιοχημεία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γενετική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ζωοτεχνία, Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Γονιμότητα Εδαφών, Φυτοπαθολογία, Γεωργικά Φάρμακα, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών, Ιολογικές Ασθένειες, Εχθροί Καλλωπιστικών, Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών & Αμπέλου, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργική Τεχνολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών.

Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων.  Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να στελεχώσεις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Νομαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς:

 • ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων (Ιδιωτικός φορέας),
 • σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα),
 • σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστήματα εμπορίας),
 • σε Συνεταιρισμούς,
 • ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,
 • σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices),
 • σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και
 • σε ερευνητικά ιδρύματα.

Με την εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αποκτά την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορεί να ανοίξεις κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών ειδών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα : Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),:

  • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
  • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
  • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
  • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
  • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
  • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1289

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 0,80

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 30 %  

Μαθηματικά: 25 %  

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %   

Φυσική : 25 %   

Χημεία : 25 %   

Βιολογία  : 30 %   

Επαγγελματικό Λύκειο

Τομείς  :  α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 % 

Νέο τμήμα διαθέσιμα στοιχεία από το 2023

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.290

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.785

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.920

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.830

{1273} : Φυσικοθεραπείας (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

 Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Πάτρα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, Αχαΐα

Τηλ.: 26910 61150 Fax: 26910 61250 Ε-mail: physiotherapy@upatras.gr
.

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και κλινική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως Φυσικοθεραπευτές.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας υπηρετεί την πρόληψη, τη βελτίωση και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Οι Φυσικοθεραπευτές, στηριζόμενοι στην τεκμηριωμένη (evidence-based) αξιολόγηση κλινικών, ψυχοσωματικών και λειτουργικών ελλειμμάτων και, μέσα από μία σύνθετη διαδικασία κλινικής σκέψης (clinical reasoning process), ιεραρχούν, οργανώνουν και εφαρμόζουν στοχευμένη αποκατάσταση. Τα θεραπευτικά εργαλεία αφορούν εξειδικευμένες χειροθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, φυσικά μέσα, θεραπευτικές ασκήσεις, καθώς και μία σειρά τεκμηριωμένων οδηγιών σε ασθενείς όλων των ηλικιών.

Το πρόγραμμα της Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 4 χρόνια ακαδημαϊκών σπουδών που σκοπό έχει να ακολουθήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενισχύοντας την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας. Παράλληλα, βασική φιλοσοφία των σπουδών είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης θεωρητικής γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων που και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά για την επαγγελματική καταξίωση στο χώρο της Φυσικοθεραπείας. Η απόκτηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης, βάσει των διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων, προάγει την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας και διαμορφώνει επαγγελματίες που μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • διαθέτουν το βασικό υπόβαθρο των επιστημών υγείας και αποκατάστασης
 • εξοικειωθούν με την προσέγγιση οποιουδήποτε ασθενούς σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια βιοηθικής – δεοντολογίας, καθώς και την ανάπτυξη της σχέσης φυσικοθεραπευτή- ασθενούς
 • αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και τραυματισμών με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών τεκμηρίων και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη να είναι σε θέση να επιλέγουν τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και μεθόδους Φυσικοθεραπείας
 • πραγματοποιούν μια σωστά δομημένη φυσική εξέταση με βάση το ιστορικό της πάθησης και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, επιλέγοντας αξιόπιστα και έγκυρα μέσα αξιολόγησης, και βάσει κλινικού συλλογισμού να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς
 • αναγνωρίζουν και να κατανοούν την επίδραση των προδιαθεσικών και επιβαρυντικών παραγόντων στις διάφορες παθήσεις
 • εφαρμόζουν ολοκληρωμένα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα για κακώσεις και παθήσεις, που να είναι ασφαλή, κατάλληλα και εξειδικευμένα για την κάθε κλινική περίπτωση
 • γνωρίζουν την λειτουργία των μονάδων υγείας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μυοσκελετικές, νευρολογικές, καρδιοαναπνευστικές κ.α. παθήσεις και κακώσεις, καθώς και τον ρόλο κάθε επαγγελματία υγείας της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης
 • αξιολογούν ερευνητικά και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά με την αποκατάσταση των ασθενών με σκοπό να τα προσαρμόζουν στον σχεδιασμό της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και έρευνας

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία – Βιοστατιστική, Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής και Ψυχολογία, Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας, Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις – κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Άσκηση, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές» ή «Φυσιοθεραπευτές» και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται (ΦΕΚ 222/17-09-2003).

Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος είναι ικανός να προβαίνει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση του ιατρού και τις σχετικές οδηγίες του και πιο ειδικά να:

 • Αποκαθιστά τον ασθενή χρησιμοποιώντας ύστερα από Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση τα κατάλληλα, αποδοτικότερα και ασφαλέστερα ειδικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές, όπως η κινησιοθεραπεία, οι ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, η αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας, ο ηλεκτρικός ερεθισμός, η βιοανάδραση, η αναστολή του πόνου, η εργονομική εκπαίδευση του ασθενή και η βελτίωση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας
 • Αξιολογεί την πρόοδο ή τη στασιμότητα της κατάστασης του ασθενούς και τροποποιεί το πρόγραμμα αποκατάστασής του,
 • Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα που προάγουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας,
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών, που η Φυσικοθεραπεία επιλέγεται να αντιμετωπίσει, σε άτομα, ομάδες και κοινότητες, σχολεία και επαγγελματικούς χώρους,
 • Εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού αντικειμένου,
 • Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, με σκοπό τη λειτουργική του ανεξαρτησία.

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως :

 • Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
 • Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής σχέσης,
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις ασθενών,
 • Μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) και ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται  στο  Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53 τ.Α’/08.03.1995).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

  • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: web site:http://www.psf.org.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1273

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,15

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  170 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %   

Φυσική : 25 %   

Χημεία : 23 %   

Βιολογία  : 30 %   

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομέας : Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.005

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.594

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.960

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.080

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων