Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/04/2024

Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών  είναι συνολικά έξι (6)  εξάμηνα. Η πρακτική άσκηση  περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) εξάμηνα και πραγματοποιείται σε δύο (2) εκπαιδευτικές περιόδους, με ναυτολόγηση των σπουδαστών σε πλοία.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης αμείβονται. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική – πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μαζί με το Πτυχίο της Σχολής και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν. Στην Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Στις υπόλοιπες Α.Ε.Ν. οι σπουδαστές  μπορούν να επιλέξουν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ φοίτηση.

Οι υποψήφιοι  για την Α.Ε.Ν.  δηλώνουν τις αντίστοιχες σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του και οφείλουν να καταθέτουν επιπλέον  δικαιολογητικά στις Α.Ε.Ν. μετά την έκδοση της προκήρυξης, δηλαδή :

  • Για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν απαιτείται υγειονομική εξέταση (Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε Α.Ε.Ν. της αντίστοιχης ειδικότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.
  • Η επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Διαβάστε:

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα  προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η Ναυτική εκπαίδευση παρέχεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού:

πρόσβαση από το 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και

πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Τέλος να σημειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4599 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/04.03.2019) η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιείται μόνο μέσω του συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

Για τις θέσεις εισακτέων  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ποσοστό 20%  προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού Τομέα ή TEE Ναυτικού και Ναυτ/κού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

.