Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/04/2023

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του  ν. 4662 (ΦΕΚ 27 τ.Α’/ 07.02.2020) η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται μέσω της συμμετοχής των υποψηφίων σε Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για την εισαγωγή στις Σχολές  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε Προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014). Ενώ οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών  και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Π.Δ. 44 (ΦΕΚ 68 τ.Α΄/ 19.04.2016 Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 47  (ΦΕΚ 47 τ.Α’/02.03.2023)  Αλλαγές στις ειδικές  κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων (με ειδικό ποσοστό θέσεων) στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Για περισσότερα στοιχεία:

Παρουσίαση Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (σε μορφή ppt – από το Γραφείο Εκπαίδευσης Π.Α.)

πρόσβαση από όλα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) Επιστημονικά Πεδία για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και

πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Πυροσβεστών.

Επίσης πρόσβαση με Κατατακτήριες  εξετάσεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι.: προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα: εδώ

.

.

Αξιζεί να σημειωθεί στις Αθλητικές Δοκιμασίες από το 2022 έχει προστεθεί και η παρακάτω δοκιμασία:

Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων. – 50’’  Μία (1) προσπάθεια.

Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος.