Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

Σύμφωνα με το άρθρο 7 Π.Δ.99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018) Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Πιο αναλυτικά

Άρθρο 7

Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

1. Ως αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την πρωτογενή γεωμετρική τεκμηρίωση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, με την καταγραφή, απεικόνιση, ανάλυση, σχεδιασμό, διαχείριση, επέμβαση και κατασκευή στο γήινο χώρο και περιβάλλον, με την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, κατασκευών, ελέγχων, αναλύσεων και παρεμβάσεων και την οργάνωση και διαχείριση δομικών έργων, έργων υποδομής, φυσικών και οικονομικών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού περιλαμβάνονται:

α. Βασικές επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική.

β. Τεχνικές Υλικών.

γ. Πληροφορική και Γεωπληροφορική.

δ. Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών πληροφοριών.

ε. Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση.

στ. Οδοποιία, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Κυκλοφορική Τεχνική.

ζ. Υδραυλική, Υδρολογία.

η. Περιβαλλοντική Μηχανική.

θ. Διαχείριση Περιβάλλοντος.

ι. Χωροταξία, Πολεοδομία.

ια. Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

ιβ. Οργάνωση και Διοίκηση.

2. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτιριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972.

β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιριακών Έργων.

γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.

δ. Εκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.

ε. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.

στ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.

ζ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.

η. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.

θ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

ι. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

ια. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ιβ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.

ιγ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιδ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιε. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).

ιζ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.

ιη. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

ιθ. Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.

κ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.

κα. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων.

κβ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

κγ. Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων.

κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.

κστ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτιριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.

κζ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.

κη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης.

κθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

επίσης:

Άρθρο 2

Κοινές δραστηριότητες μηχανικής

Ο διπλωματούχος μηχανικός ασκεί τις εξής κοινές δραστηριότητες μηχανικής:

α. Επίβλεψη εφαρμογής/εκτέλεσης/υλοποίησης των μελετών, των οποίων έχουν το δικαίωμα εκπόνησης.

β. Ανάλυση και σχεδιασμός έργων/προϊόντων/συστημάτων.

γ. Σύνταξη φακέλου έργου.

δ. Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

ε. Κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

στ. Διοίκηση και διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών.

ζ. Διοίκηση παραγωγής.

η. Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου.

θ. Εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

ι. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών/μελετών σκοπιμότητας / μελετών βιωσιμότητας / βελτιστοποίηση συστημάτων.

ια. Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χρονικού προγραμματισμού και προγραμματισμός.

ιβ. Σχεδιασμός συστημάτων, διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου ολικής ποιότητας υλικών, έργων και εργασιών.

ιγ. Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα και έκδοση Σημάτων Ποιότητας και Λειτουργίας.

ιδ. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, πιστοποίηση, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας.

ιε. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας – υγιεινής.

ιστ. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ιζ. Υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας της εργασίας.

ιη. Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

ιθ. Πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία και διαμεσολάβηση.

κ. Εκτίμηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση κινδύνου (φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λ.π.).

κα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου σε πραγματική κλίμακα και πραγματικό χρόνο.

κβ. Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Έρευνα.

κγ. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.

κδ. Εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακών μελετών.

κε. Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων.

κστ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποξήλωσης/καθαίρεσης/κατεδάφισης  εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/ κτηρίων.

 

πηγή: (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018)