Υπεύθυνος Διοργάνωσης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η οργάνωση σεμιναρίων για λογαριασμό επιστημονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων και ομάδων. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνος για όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης ενός σεμιναρίου.

Αρχικά, έρχεται σε επαφή με το φορέα που οργανώνει το σεμινάριο, ώστε να αποσαφηνιστούν οι στόχοι και ο τρόπος πραγματοποίησής του. Καταρτίζει το προσχέδιο και το παρουσιάζει μαζί με τα οικονομικά στοιχεία στον ενδιαφερόμενο για να πάρει την τελική έγκριση. Διαμορφώνει μαζί με τους υπεύθυνους του φορέα το τελικό πρόγραμμα. Συχνά, αναλαμβάνει και τη διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή του σεμιναρίου με καταχωρίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, επιστολές, προσκλήσεις, φροντίζει για το χώρο διεξαγωγής του, τις δαπάνες ενοικίασης των αιθουσών και το συνολικό κόστος της διοργάνωσης.

Καταρτίζει τον κατάλογο με τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τα παραγγέλνει και ελέγχει την τοποθέτησή τους στο χώρο πραγματοποίησης του σεμιναρίου. Μερικές φορές, φροντίζει για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και άλλες εξυπηρετήσεις των συμμετεχόντων, όπως οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Ακόμα, είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των δελτίων συμμετοχής των ατόμων που θέλουν να το παρακολουθήσουν.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις προσλαμβάνει μεταφραστές, αν το σεμινάριο διεξάγεται σε διάφορες γλώσσες, και φροντίζει για τις αμοιβές των εισηγητών. Ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του σεμιναρίου είναι δυνατόν να παρίσταται σε όλη τη διάρκειά του, ώστε να επιβλέπει την πορεία των εργασιών και να εποπτεύει για την πρόληψη πιθανών λαθών ή ελλείψεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ανάλογα με το είδος του σεμιναρίου που έχει αναλάβει να διοργανώσει, μπορεί να δουλεύει μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς (εισηγητές, υπεύθυνους επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, γραμματείες των φορέων κ.ά.).

Η δουλειά του απαιτεί συνεχείς μετακινήσεις για την εύρεση και τη διασφάλιση του κατάλληλου χώρου, επαφές με πολλά πρόσωπα και αρκετή ένταση. Πολλές φορές, αν υπάρχει πίεση χρόνου, είναι δυνατόν να δουλεύει από το πρωί ως αργά το βράδυ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει κριτική και αναλυτική σκέψη, φαντασία, ευρύτητα πνεύματος, ευχέρεια λόγου και οργανωτικές ικανότητες. Απαιτείται, επίσης, να διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες, εφόσον οι δημόσιες σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία του. Στα επιπρόσθετα προσόντα του περιλαμβάνονται η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση Η/Υ.

Σπουδές:
Δεν απαιτείται απαραιτήτως εκπαίδευση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Συνήθως, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό του και είναι σε θέση να διοργανώσει και να υλοποιήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο για να μεταδώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε γραφεία διοργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας αναπτύσσοντας συνεργασία με διάφορα πνευματικά ιδρύματα, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικές εταιρείες ανοικτών ή ενδοεταιρικών σεμιναρίων κ.ά.

Επίσης, μπορεί να καλύψει θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή του. Οι αποδοχές του εξαρτώνται από την προσωπική του δραστηριότητα και τα προσόντα του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)