Υδρολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διαχείριση και προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ο υδρολόγος ασχολείται με θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ανάπτυξή του, η οποία θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει τόσο τη σταθερή απόδοση όσο και τη συνέχεια (αειφορία) των εκμεταλλευόμενων πόρων.

Διεξάγει διάφορες έρευνες που σχετίζονται με τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό, την εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, τη συλλογή και την αποθήκευση επιφανειακών υδάτων (πηγές, ποταμοί, λίμνες, παγετώνες), και την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής νερού. Εισηγείται μέτρα για την προστασία και την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων, την αποκατάσταση μολυσμένων επιφανειακών νερών, τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος.

Ακόμη, μελετά τους παράγοντες που προκαλούν τη ρύπανση των υδάτων και αναζητά μεθόδους για τον έλεγχο, τη μείωση και την εξάλειψή της. Τέλος, ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης, συστημάτων αστικών υδραυλικών δικτύων, εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων υδάτων και ιλύος υπονόμων.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως, εργάζεται στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής ομάδας, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών ή υδροτεχνικών έργων. Δουλεύει στην ύπαιθρο αλλά και στο γραφείο του, όπου συντάσσει τις μελέτες του. Συχνά δουλεύει κάτω από δύσκολες συνθήκες και μερικές φορές με άσχημο καιρό και σε μολυσμένα νερά, γι’ αυτό θα πρέπει να τηρεί με ακρίβεια όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, χρειάζεται να μετακινείται αρκετά συχνά προκειμένου να συμμετέχει σε διάφορες υδρολογικές έρευνες ή επιστημονικά συνέδρια σε όλον τον κόσμο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το επάγγελμα του υδρολόγου απαιτεί περιβαλλοντική ευαισθησία σε συνδυασμό με το επαγγελματικό ενδιαφέρον για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την υλοποίηση υδροτεχνικών έργων. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας διευκολύνουν την εργασία του.

Για την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων με σκοπό την εκμετάλλευση των υδατικών οικοσυστημάτων απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις σε θέματα αειφορίας και προληπτικής διαχείρισης, τα οποία σχετίζονται με τη διατηρησιμότητα του υδατικού περιβάλλοντος.

Σπουδές:
Στη χώρα μας δεν παρέχονται προπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της υδρολογίας.

Η φοίτηση σε σχολές θετικών επιστημών (Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος κ.λπ.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της υδρολογίας.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος), με τίτλο «Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος», του Ε.Μ.Π. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», κ.α.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο υδρολόγος, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών του και την εξειδίκευσή μπορεί να απασχοληθεί είτε ως στέλεχος μονάδων είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε όλο το φάσμα των υδρολογικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, μπορεί να καλύπτει θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των υδρολογικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.

Ακόμη, είναι δυνατόν να απασχοληθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)