Υδροβιολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη των φυτικών και ζωϊκών υδρόβιων οργανισμών, καθώς και όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζωή στο υδάτινο περιβάλλον. Ειδικότερα, ο υδροβιολόγος αντιμετωπίζει το υδάτινο περιβάλλον ως ζωτικό χώρο και ερευνά κάθε μορφή ζωής που φιλοξενείται στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Οργανώνει, υλοποιεί και αξιολογεί συστηματικές μακροχρόνιες έρευνες που σχετίζονται με την προστασία του υδρόβιου φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και εισηγείται μέτρα για την πρόληψη ή αποκατάσταση της ρύπανσης του νερού, με στόχο τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος.

Κατά την εργασία του χρησιμοποιεί μια σειρά φορητών υδροβιολογικών οργάνων και εξειδικευμένων συσκευών, όπως πεχάμετρα, οξυγονόμετρα, αλατόμετρα, αναλυτή νερού, συσκευές BOD, ηλεκτραλιείας, εκτίμησης της διαφάνειας και του χρώματος των νερών, δίχτυα πειραματικής αλιείας, δειγματολήπτες νερού και ιζήματος κ.ά.

Στα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσεται η βιολογική μελέτη ποικίλων υδρόβιων οργανισμών, απειλούμενων και ενδημικών ειδών, του ζωοπλαγκτού λιμνών, του τροφισμού τους, της ποιότητας των υδάτων τους, της αλιευτικής τους παραγωγής, καθώς και των προβλημάτων που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις της και ιδιαίτερα τη μείωσή της.

Για πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα στη δουλειά του συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως ιχθυολόγους, υδρολόγους, χημικούς, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς περιβάλλοντος κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στην ύπαιθρο, αλλά και σε γραφείο, όπου συντάσσει τις υδροβιολογικές μελέτες του και επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει συλλέξει. Συνήθως εργάζεται μέσα στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής ομάδας, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών υδροβιολογικών δραστηριοτήτων.

Δουλεύει, αρκετά συχνά, κάτω από δύσκολες συνθήκες και μερικές φορές σε μολυσμένα νερά, γι’ αυτό θα πρέπει να τηρεί με ακρίβεια όλους τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και αυτοπροστασίας. Συνήθως διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο με μικροσκόπια, στερεοσκόπια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πλούσια βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και βιβλίων σχετικών με την Υδροβιολογία και το υδάτινο περιβάλλον γενικότερα.

Επιπλέον, πολλές φορές χρειάζεται να συμμετέχει σε διάφορες υδροβιολογικές έρευνες και επιστημονικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου πραγματοποιεί ή παρακολουθεί επιστημονικές ανακοινώσεις και συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται έντονο ενδιαφέρον για την έρευνα, οικολογική ευαισθησία, άρτια επαγγελματική κατάρτιση, καλή γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οργανωτικό πνεύμα και υπευθυνότητα. Η καλή γνώση ξένων γλωσσών και η δυνατότητα για μετακινήσεις εντός και εκτός των συνόρων της χώρας διευκολύνουν την εργασία του.

Για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων με σκοπό τη μελέτη και την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και πληροφορίες σε θέματα αειφορίας και προληπτικής διαχείρισης και συνεχής ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Στη χώρα μας δεν προσφέρονται προπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά στο αντικείμενο της υδροβιολογίας.

Συναφείς σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Βιολογίας των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα, αυτό του  Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους τομείς: Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες, Περιβαλλοντική Βιολογία, Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο, σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε εταιρείες επιστημονικών μελετών, σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, σε οστρακοτροφεία, σε σταθμούς αναπαραγωγής, σε αλιευτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε όλο το φάσμα των υδροβιολογικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί στα ΜΜΕ ή σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης και να ασχοληθεί με την αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί και ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν επίσης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας αναφορικά με την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του υδρόβιου κόσμου.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ