Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση και η επισκευή όλων των βιοϊατρικών μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Στην Ελλάδα, όπου τα περισσότερα όργανα, μηχανήματα και συσκευές εισάγονται από το εξωτερικό, το πεδίο της επαγγελματικής δραστηριότητας του τεχνολόγου, περιορίζεται στη συναρμολόγηση, λειτουργία, συντήρηση, ρύθμιση και επισκευή τους, καθώς και στην ασφαλή χρήση ιατρικών μηχανημάτων από χειριστές και ασθενείς.

Επίσης, ο τεχνολόγος ιατρικών οργάνων συμμετέχει στην εκπαίδευση διαγνωστικής και θεραπευτικής πυρηνικής ιατρικής τεχνολογίας ιονιζουσών και μη ακτινοβολιών, στην εκπαίδευση ή στην έρευνα τεχνολογιών αιχμής, όπως επεξεργασία βιοϊατρικού σήματος ήχου και εικόνας, αναλυτική οργανολογία, βιοχημικά και μικροβιολογικά όργανα, βιοαυτοματισμό, εγκαταστάσεις νοσοκομείων και μικρο-ηλεκτροτεχνολογία.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στα εργαστήρια νοσοκομείων ή κλινικών, σε ανθυγιεινές και συχνά επικίνδυνες συνθήκες. Η συντήρηση ή επισκευή συσκευών κοβαλτίου ή ραδίου απαιτούν σχολαστική τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας.

Στα νοσοκομεία όπου συνήθως εργάζεται, το ωράριό του είναι συγκεκριμένο, μερικές φορές όμως και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν παρατείνεται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αυτοσυγκέντρωση, το υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, η ευσυνειδησία, η ακρίβεια και η σχολαστικότητα είναι απαραίτητα προσόντα του τεχνολόγου ιατρικών οργάνων.

Μπορεί να εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια και γυναικολογικά τμήματα νοσοκομείων, σε κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία κ.λπ., ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού πάρει πτυχίο από την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σπουδές:
Σπουδές γίνονται στο τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Να σημειωθεί ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας ήταν : Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, απ’ όπου και τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν για τους πτυχιούχους ως εξής:

Σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία (ΦΕΚ: 158/14.06.1989 Π.Δ. 345 -‘Άρθρο 3), οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων μπορούν να ασκούν την κάτωθι επαγγελματική δραστηριότητα:

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και την θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με την συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων (ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών).

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων μπορούν να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.

β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.

γ) Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.

δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).

ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.

η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση και κατάρτιση με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς τους.

Επίσης μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)