Τεχνολόγος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας με την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, η χρήση και συντήρηση γεωργικών και αρδευτικών μηχανημάτων, τα έργα ελέγχου του περιβάλλοντος και οι μονάδες πρώτης επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας του. Κατασκευάζει, συντηρεί και επισκευάζει γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Επίσης, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους αγρότες στη σωστή χρήση των μηχανημάτων και τους συμβουλεύει για την αγορά νέων, τεχνολογικά εξελιγμένων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο που εργάζεται κάθε φορά. Στο γραφείο οι συνθήκες είναι καλές, αλλά πολλές φορές εργάζεται και σε χώρους ανοιχτούς, ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να επισκευάσει ή να συντηρήσει κάποιο μηχάνημα, οπότε και αντιμετωπίζει αντίξοες καιρικές ή εργασιακές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Θα πρέπει να έχει έντονο ενδιαφέρον για τη μηχανολογία και να είναι εξοικειωμένος με την αγροτική ζωή και με τις συνθήκες που επικρατούν στην ύπαιθρο. Επίσης, πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων και με τη σειρά του να συμβουλεύει τους αγρότες, για τη σωστή χρήση και την καλύτερη αξιοποίησή τους.

Σπουδές:
Να σημειωθεί ότι τα  τμήματα  Τεχνολογίας  Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων από το 2013 και εφεξής  (σχέδιο Αθηνά)  έχουν μετονομαστεί σε τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως στέλεχoς μoνάδων, είτε ως αυτoαπασχoλoύμενoς σε όλo τo φάσμα της μελέτης, έρευνας και εφαρμoγής της Γεωργικής Mηχανoλoγίας και των Eγγείων Bελτιώσεων και της εισαγωγής τoυς στην Γεωργoκτηνoτρoφική παραγωγή και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

Συναρμoλόγηση ή κατασκευή γεωργικών εργαλείων, μηχανών συγκoμιδής γεωργικών πρoϊόντων, μηχανημάτων εξoπλισμoύ γεωργoκτηνoτρoφικών και θερμoκηπιακών εγκαταστάσεων, εξoπλισμoύ συστημάτων αρδεύσεων και oργάνων ή εργαλείων πoυ συντελoύν στoν έλεγχo της γεωργικής παραγωγής σε όλα τα στάδια, καθώς και εμπoρία των παραπάνω.

Ως εμπειρoγνώμoνας σε γνωματεύσεις για λoγαριασμό φoρέων πoυ χρησιμoπoιoύν παντός είδoυς γεωργικά μηχανήματα. Στην εκπόνηση και επίβλεψη γεωργoτεχνικών μελετών πρoκειμένoυ για την ίδρυση βιoτεχνίας ή βιoμηχανίας γεωργικών μηχανημάτων.

Γενικά εκτιμάται ότι υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης με την προϋπόθεση της σωστής κατάρτισης και ευελιξίας προσαρμογής στις νέες αποδοτικότερες και εναλλακτικές καλλιέργειες. Το ισοζύγιο για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες εμφανίζεται ουδέτερο, γιατί υπάρχουν περιφερειακές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις περιοχές (ορεινές, άγονες, απομακρυσμένες).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ